Tulekahjuks valmisolek eeldab ka sobivat kustutit

07. aprill 1998, 00:00

Eesti Vabariigis kehtivad tuleohutus-eeskirjad kehtestavad normid nii automaatse tulekahjusignalisatsiooni projekteerimisele ja paigaldamisele, esmastele tulekustutusvahenditele kui ka kütteseadmete puhastamisele.

Vastutus tuleohutuseeskirjade täit- mise eest lasub objekti omanikul või valdajal, olgu ta siis füüsiline või juriidiline isik. Eeskirjade rikkumine on seadusega karistatav.

Tuleohutuse nõuete täitmine eeldab järgmiste küsimustega tegelemist:

 • tootmise kavandamisel arvestada tuleohtu ja minimeerida see;
 • koostada plaan võimaliku tulekahju korral tegutsemiseks;
 • varustada objekt tuletõrje- ja päästevahenditega, signalisatsiooni- ja häiresüsteemig
 • tähistada nõuetekohaselt evakuatsiooni- ja väljapääsuteed
 • hoida vabad juurdepääsu- ja läbisõiduteed päästevahenditele ja veevõtukohtadele, valgustada territoorium
 • koostada üldine tuleohutusjuhend
 • organiseerida töötajate tuleohutusalane ettevalmistus ja juhendamine;
 • korraldada tootmistsoonid vastavalt tuleohule ja nad tähistada, paigutada skemaatiline plaan sissesõidu juurde;
 • tuleohtlikke töid korraldada lubade alusel ning järelevalve all;
 • hoida puhtana ventilatsioonisüsteemid;
 • kasutada nõuetekohaselt kütteseadmeid;
 • tagada tulekahjusignalisatsiooni ja häiresüsteemi korrasoleku kontroll.
 • Esmaste tulekustutusvahendite (tulekustuti, liivakast, tulekustutusvaip, väike tuletõrjekraan) arv ja paigutus on määratud vastavalt ruumide kasutusotstarbele. Kantavate tulekustutite (vaht-, pulber-, süsihappegaasi vm kustuti) soetamisel tuleb järgida järgmisi nõudeid:

 • kustuti peab vastama Eesti standardile EVS/EN-3
 • kustuti valimisel peab arvestama tekkida võiva tulekahju klassi. A-klassi kustutid on ette nähtud tahkete ainete, B-klass põlevvedelike ja tahkete sulavainete, C-klass põlevgaaside ja D-klass metallide kustutamiseks. Kustutid, mille kustutusaine ei juhi elektrit, varustatakse tähega E
 • Tulekustuti paigaldamisel tuleb arvestada, et neile oleks tagatud vaba juurdepääs, et kustuti oleks kütteseadmest vähemalt meetri kaugusel. Kustutid on soovitatav ruumis paigutada hajutatult ja vajadusel tähistatud ning jälgida, et neile ei langeks otsene päikesekiirgus.

  Kustuteid tuleb kontrollida vähemalt kord kahe aasta jooksul või vastavalt tootja juhendile. Hooldama peab neid sellekohast sertifikaati omav isik. Automaatsed tuletõrjevahendid

  Juhul kui ettevõttes on olemas automaatsed tulekustutusseadmed, võib kantavate tulekustutite arvu vähendada poole võrra.

  Automaatsed tuletõrjevahendid on ööpäevaringsel valvere?iimil, nende montaa?i ja hooldust teostab litsentseeritud ettevõte.

  Kui ettevõttes on olemas sisemised veevõtukohad ja vooliku läbimõõt on üle 30 mm, võib kantavate tulekustutite arvu vähendada veerandi võrra.

  Tuletõrje veevõtukohad tuleb tähistada, hoida korras ja puhtad. Veehoidlates tuleb jälgida vee taset. Korras tuleb hoida tuletõrjepumbad.

 • tuleb hoiatada objektil olevaid inimesi
 • tõkestada tule levik, sulgedes uksed ja aknad
 • asuda võimalusel tuld kustutama
 • abi saabudes anda teavet.
 • Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
  06. December 2011, 19:34
  Otsi:

  Ava täpsem otsing