Kasutusluba kinnitab ohutust

Märt Ilus 01. oktoober 2001, 00:00

Kehtiv planeerimis- ja ehitusseaduse (edaspidi PES) § 58 lõige 1 sätestab: ?Ehitise kasutusluba on luba, mille kohalik omavalitsus annab ehitusloa alusel projekti kohaselt valminud ehitisele.?

PES liigitab projekteerimis- ja ehitusõigust sätestades ühepereelamud, taluhooned, suvilad, aiamajad, kuni kahe sõidukohaga eraldiseisvad garaa?id ning muud lihtsad ja väikesemahulised ehitised kategooriatesse. Kasutusloa kontekstis sellist eristust ei ole, kuid mõistagi kuuluvad kõrghoone ning aiamaja nii-öelda eri kaalukategooriatesse.

Vahemärkusena tuleb tõdeda, et kohati kannab PES oma kehtestamise aja (1995) pitserit. Olukorrad ja arusaamad on muutunud või taasselginenud ning seetõttu oleks näiteks ühepereelamu (endise individuaalelamu) asemel asjakohasem kasutada mõistet üksik- ja/või väikeelamu.

Euroopa õiguses käsitletakse üldjuhul üksikelamut (ingl ingle house) kui iseseisval krundil paiknevat kuni kahe korteriga elamut ja seega perede arv ei ole ju määrav.

Ka käibiv ?eramu? viitab omandivormile ja eraomandis võib ju olla ka mitmekorruseline ning paljukorteriline elamu. Hoopis keerulisem on mõistega ?taluhoone?, sest talu kui majandusüksuse koosseisus võivad olla üsnagi vastutusrikkad ja suuremahulised tootmishooned.

Järgnevalt siiski kitsamalt ? kasutusloast n-ö oma kodu tarvis. Paraku ei pääse ka siin kõrvalpõikest. Nimelt esineb (eriti linnades) järjest vähem üksikelamu (nagu PES sõnastab) oma tarbeks ehitamist. Näiteks Tallinnas ehitatakse suur osa väikeelamutest (üksik-, kaksik- ja ridaelamutest) kinnisvaraarendajate tellimusel ning ehitusfirmade poolt. Seetõttu on alljärgnev kasutusloa menetlus kohaldatav üksikult ja oma tarbeks ehitamise puhul.

Seega üksikelamu (sealhulgas iseseisva krundiga ridaelamu boksi) puhul moodustab vastuvõtukomisjoni ja korraldab selle tööd ehitusjärelevalve ametnik, kaasates komisjoni koosseisu ka tuletõrje ja tervisekaitse asutuse ametniku või inspektori.

Samuti ehituse dokumenteerimise nõuded on nende ehitiste puhul leebemad. Tegelikult ei olegi sellisel juhul tegemist ehituslike, vaid hoone tehnovarustuse (vesi, kanalisatsioon, elekter jne) nõuetele vastavust tõendavate dokumentidega, mille väljastavad võrkude valdajad.

Erijuhtudeks on ühisveevärgi ja/või tsentraalse kanalisatsioon puudumine. Kogumiskaevude ja kaevuvee nõutele vastavust tõendavad keskkonnajärelevalve ning tervisekaitse asutused eraldi.

Lõpetuseks kasutusloast üldisemalt. Enamiku Euroopa riikide ehitusseadustes puudub eraldi nimetuse ja õigusinstituudina ehitise kasutusluba. Mis aga ei tähenda, et valminud ehitisi asjatundjad üle ei vaata ja kasutuskõlblikuks ei tunnista.

Selleks tunnistuseks on ehituse dokumenteerimise ühe osana vormistatav (lõpp)ülevaatuse akt. Seega tegemist on tehtut fikseeriva ja kasutamist tehnilises, mitte asjaõiguslikus mõttes õigustava dokumendiga.

Riigikogu menetluses olev ehitusseaduse eelnõu üritab ehitiste kasutusloale anda senisest veelgi ?õigusjõulisema? tähenduse. Seejuures on asja vormilisele küljele (näiteks on nii kasutusloa enda kui ka selle taotluse andmete üsna põhjalik loetelu sätestatud lausa eraldi paragrahvides) ülemäärast tähelepanu pööratud ja asja olemus hoopis defineerimata jäetud.

Ehitamine on paratamatult väga dokumendimahukas tegevus ja seda mahukust ei ole mõtet suurendada. Arvan, et senine regulatsioon (mõningase kohendamisega) võimaldab riigil ja tema omavalitsustel täita olulist ülesannet ehituses ? tagada ohutust. Ja peamine, ehitus algab asjatundjate koostatud projektist ning sellest range kinnipidamine on kvaliteetse ehitustehnilise ja arhitektuurse tulemuse eelduseks.

Seega on oluline ja ehitise püstitamise õigust loov tähendus ehitusprojekti alusel antaval ehitusloal ning kasutusluba oleks üks ehitise tehnilistest dokumentidest.

Mõelda võiks ka ehitise (nagu auto puhul) perioodilise tehnilise hoolduse ja ülevaatuse peale ? seda ikka ohutuse tagamise eesmärgil.

ļæ½ripļæ½ev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
25. November 2011, 09:09
Otsi:

Ava täpsem otsing