Riigikohus tunnistas tasulise parkimise Tallinnas Põhiseaduse-päraseks

14. detsember 2001, 16:15

Riigikohtu üldkogu leidis, et tasulise parkimise kord Tallinna avalikel tänavatel kehtestati Tallinna linnavolikogu ja linnavalitsuse õiguspäraste õigusaktidega ning on kooskõlas põhiseadusega.

Üldkogu otsusega jäeti Toomas Liiva kassatsioonkaebus rahuldamata ja Tallinna Ringkonnakohtu halduskolleegiumi 8. detsembri 2000. a otsus Toomas Liiva haldusõiguserikkumise asjas HÕS § 95-1 lg 3 p 2 järgi muutmata.

Toomas Liiva taotles Tallinna Linnavolikogu 23.09.1999. a määruse nr 32 lisa
'Sõidukite tasulise parkimise kord' punktide 1.4 , 2.4 ja 4.1
põhiseadusevastaseks tunnistamist ja kohaldamata jätmist osades, mis
reguleerivad tasulist parkimist avalikel tänavatel.

Kassatsioonkaebuse esitaja leidis, et tasu nõudmine parkimise eest Tallinna
linna avalikel tänavatel ei saa olla avalik-õiguslik koormis,
sundkindlustuse makse, trahv ega maks. Samuti ei saa see olla
tsiviilõiguslik lõiv või rendisumma, kuna avalikud asjad (sh avalikud
tänavad) on vastavalt asjaõigusseadusele väljaspool tsiviilkäivet.

Üldkogu leidis, et parkimistasu on avalik-õiguslik teenustasu, mida võetakse
linna poolt osutatava teenuse kasutamise eest. Sellise tasu kesklinnas
kehtestamise eesmärgiks on liikluskoormuse vähendamine, parkimisteenuse
pakkumine ning laekunud tasu suunamine linnaeelarvesse, mille tuluosa
kasutatakse liikluskorralduse parandamiseks.

Tasulise parkimise kehtestamise võimaluse nägi ette Liiklusseaduse § 26-1 lg
4, mille kohaselt võis teeomanik või -valdaja kehtestada tasulise parkimise.
Tallinna tänavad on Tallinna linna valduses, mistõttu on linnal õigus
kehtestada neil sõidukite tasuline parkimine.

Liiklusseaduse § 26-1 lg 4 jättis lahtiseks, milline kohaliku omavalitsuse
organ on pädev kehtestama parkimistasu. Tallinna Linnavolikogu delegeeris
'Sõidukite tasulise parkimise korra' punktiga 1.4 tasulise parkimise alade,
kohtade ja hindade kehtestamise Tallinna Linnavalitsusele. Kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 2 järgi kuulub volikogu
ainupädevusse kohalike maksude kehtestamine, muutmine ja kehtetuks
tunnistamine ning p 4 järgi koormiste määramine. Üldkogu leidis, et kuna
parkimistasu ei ole maks ega koormis, oli Tallinna Linnavolikogu pädev
delegeerima linnavalitsusele kehtestada tasulise parkimise alad ja hinnad.

Seega olid Tallinna Linnavolikogu 'Sõidukite tasulise parkimise korra' p 1.4
ja Tallinna Linnavalitsuse 9. veebruari 2000. a määrus nr 8 ja 29. märtsi
2000. a määrus nr 22 (millega kehtestati tasulised parkimisalad ja
parkimishinnad Tallinnas) kooskõlas seaduste ja ka Põhiseaduse §-ga 3.
Üldkogu leiab, et Tallinna Linnavolikogu 'Sõidukite tasulise parkimise
korra' lisa punktid 2.4 ja 4.1 ei ole asjassepuutuvad sätted Põhiseaduse §
15 lg 1 teise lause mõttes, sest nende kehtimisest ei sõltu vastutus HÕS §
95-1 järgi.

Toomas Liiva vastutusele võtmine 12. juunil 2000. a toimepandud
õiguserikkumise eest oli seaduslik, sest tasulise parkimise kord oli
kehtestatud Tallinna Linnavolikogu ja Tallinna Linnavalitsuse õiguspäraste
õigusaktidega.

Riigikohtu üldkogu otsus jõustus 7.detsembril, on lõplik ega kuulu
edasikaebamisele.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing