Q Vara saab börsilt 50 000 krooni trahvi

Annika Matson 07. mai 2008, 12:42

Tallinna börsi noteerimis- ja
järelevalvekomisjon otsustas 6. mai koosolekul määrata ASile Q Vara
leppetrahvi summas 50 000 krooni.

Komisjon tuvastas järgmised asjaolud:

1. Q Vara avalikustas 2007.a. auditeerimata majandusaasta aruande 06. mail 2008.a. so. 6 päeva peale 4 kuu möödumist aruandeperioodi (2007.a.
majandusaasta) lõppemisest. Auditeeritud 2007 majandusaasta aruannet ei ole AS Q Vara otsuse tegemiseni avalikustanud.

2. Q Vara selgitas 06. mail 2008.a. börsile saadetud kirjas, et sisuliselt oli aruanne valmis 27. märtsil 2008.a., kuid kuna 28. märtsil 2008.a. tegi Q Vara Lätis asuva kinnistu müügitehingu (nn Jonathani kinnisvaraprojekt), mis muutis aruannet olulisel määral ja vastavalt IFRS'ile on kohustus selliseid tehinguid eelmise perioodi aruandes arvesse võtta, alustati audiitorite nõudmisel Jonathani kinnisvaraprojekti müügitehingu tõttu kogu auditeerimisprotsessi sisuliselt uuesti. 29. aprilli 2008.a. elektronkirjas selgitas Q Vara esindaja auditeeritud aruande avalikustamise viibimist aruande ülevaatamise vajadusega audiitorfirma Poola audiitorite poolt.

3. Q Vara avalikustas 2007 majandusaasta 12 kuu vahearuande 14. märtsil 2008.a., s.t. 14 päeva peale "Nõuded emitentidele" (edaspidi: NE) 5.4.5.
sätestatud tähtaega, teatades aruande avalikustamise hilinemisest ette 29. veebruari 2008.a. börsiteates.

4. Q Vara põhjendas vahearuande hilinemist Silukalni kinnisvaraprojekti, teiste kinnisvarainvesteeringute ja varude väärtuse muutmise ning audiitorite lõpliku tagasiside puudumisega. Lisaks toodi vestluses rikkumise põhjendusena välja Lätis asuva tütarettevõtte raamatupidaja töölt lahkumine ning uue raamatupidamistarkvara kasutuselevõtmine.

5. Q Vara avalikustas börsiteate 10. jaanuaril 2008.a. toimuva intressimakse kohta 02. jaanuaril 2008.a. Teate kohaselt määratakse intressi saama õigustatud investorite ring kindlaks 7. jaanuaril 2008.a. so. 3 börsipäeva peale teate avalikustamist. Teave oleks tulnud avalikustada 18. detsembril 2007.a. ehk Q Vara hilines teabe avalikustamisega 6 börsipäeva.

6. Börs on informeerinud Q Vara järelevalvemenetluse alustamisest ja materjalide läbivaatamiseks saatmisest noteerimis- ja järelevalvekomisjonile.

Tutvunud asjassepuutuvate materjalidega, Komisjon järeldas:

1. AS Q Vara ei ole täitnud teabe hindamise ja avalikustamise kohustust 2007 aasta auditeeritud majandusaasta aruande, 2007 majandusaasta 12 kuu vahearuande ja väärtpaberiomanike nimekirja fikseerimise tähtpäeva avalikustamisel nõuetekohaselt. Q Vara on rikkunud NE sätestatud kohustusi, mis kohustavad emitenti avalikustama auditeeritud majandusaasta aruande hiljemalt nelja kuu jooksul ja vahearuande hiljemalt kahe kuu jooksul peale aruandeperioodi lõppemist. Samuti on Q Vara rikkunud intressimakseks õigustatud väärtpaberiomanike nimekirja fikseerimise kuupäeva etteteatamise nõudeid.

2. Kohustuste rikkumine on Komisjoni hinnangul tõendatud Börsi poolt läbiviidud järelevalvemenetluse käigus tuvastatud asjaoludega.

3. Puuduvad objektiivsed asjaolud, mis oleksid takistanud AS-il Q Vara oma kohustuste nõuetekohast täitmist. Esinevad piisavad alused Börsi pädevusse kuuluvate õiguskaitsevahendite rakendamiseks.

4. Lähtudes eeltoodust järeldas Komisjon, et AS-i Q Vara tegevus on olnud vastuolus NE punktides 1.2.1, 5.3.1, 3.6.2, 8.3.3, 5.4.5 ja 2.4.1 sätestatuga.


Taust:

NE punkti 1.2.1. kohaselt on emitent kohustatud tagama NE nõuetes sätestatud informatsiooni avalikustamise NE nõuetes sätestatud korras ja tähtaegadel.

NE punkti 5.3.1. kohaselt on Emitent kohustatud avalikustama auditeeritud majandusaasta aruande viivitamatult pärast majandusaasta aruande heakskiitmist nõukogu poolt, kuid mitte hiljem kui nelja (4) kuu möödumisel aruandeperioodi lõppemisest.

NE punkti 5.4.2 kohaselt on Äriühingust võlakirjaemitent kohustatud avalikustama vahearuanded majandusaasta 6 kuu ja 12 kuu (esialgne raamatupidamise aastaaruanne) tegevuse ja tulemuste kohta, mis sisaldavad vastava poolaasta andmeid.

NE punkti 5.4.5 kohaselt on Emitent kohustatud avalikustama vahearuande viivitamatult pärast selle koostamist juhatuse poolt, kuid mitte hiljem kui kahe kuu möödumisel aruandeperioodi lõppemisest.

NE punkti 8.3.3 ja 3.6.2 kohaselt on Emitent kohustatud väärtpaberiomanike nimekirja fikseerimisest ette teatama vähemalt 9 börsipäeva.

NE punkti 2.4.1. kohaselt loetakse informatsioon nõuetekohaselt avalikustatuks, kui see on avalikustatud börsiteatena Börsi informatsioonisüsteemi kaudu.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
06. June 2008, 17:04
Otsi:

Ava täpsem otsing