Lukas tahab osa Puiatu õpilastest Tapa erikooli saata

Mariliis Pinn 26. mai 2008, 17:28

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas
kinnitas täna Puiatu Erikooli teenistusliku järelevalve tulemused,
mis tuvastas õiguskantsleri ettekirjutuste osalise täitmatajätmise. Lisaks
plaanitakse “raskemate” õpilaste saatmist Tapa Erikooli.

Haridus- ja teadusministeerium viis teenistusliku järelevalve Puiatu Erikoolis läbi 19. mail. Järelevalve käigus küsitleti kirjalikult kõiki õpilasi, vesteldi kooli direktori, direktori asetäitjaga kasvatusalal, sotsiaalpedagoogiga, huvijuhiga, psühholoogiga, eripedagoogiga, tutvuti kooli ruumidega ja kontrolliti kooli dokumentatsiooni, teatas ministeerium.

Tuvastati, et kooli õppekava ei vasta riiklikus õppekavas sätestatud nõuetele. Puuduvad läbivad teemad, nende käsitlemise kord, valikainete loendid ja valimise põhimõtted, õpilaste nõustamine, õpiabi osutamine, kooliõppekava uuendamise ja täiendamise kord jms. Samuti pole fikseeritud töökasvatuse valdkond, kuigi koolijuht peab seda valdkonda väga oluliseks.

Puiatu Erikooli kõigi 2.-9. klassi õpilaste nädalakoormus on 35 tundi, millega ületatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud maksimaalset lubatud nädalakoormust. Seaduse kohaselt on näiteks 2. klassis maksimaalne lubatud nädalakoormus 23 tundi. Nooremad õpilased peavad liiga palju aega veetma koolis, pärast õppetöö lõppu ei tohi nad koolist lahkuda, vaid peavad istuma koolipingis niikaua, kui lõpevad vanemate õpilaste tunnid.

Kriitikat pälvis ka õppenõukogu tegevus. Õppenõukogu koosolekutel on arutatud küll õpilaste tulemusi õppetöös, kuid ei ole analüüsitud õpilaste toetamiseks rakendatud meetmeid ega nende mõjusust. Õpilaste huvitegevuse osas on kool piirdunud ühe ülevaatega, millele pole järgnenud ühtegi otsust ega tegevussuundi edaspidiseks.

Järelevalve käigus tehti koolile uued ettekirjutused. Hiljemalt 9. juunist peab eraldusruumi kasutamine olema kooskõlas alaealise mõjutusvahendite seadusega, õppenõukogu tegevuses tuleb lähtuda ministri vastavasisulisest määrusest ning sisekorraeeskirjas tuleb täpsustada mõjutusvahendite kohaldamise korda. Hiljemalt 1. augustiks tuleb kooli õppekava viia kooskõlla riikliku õppekavaga ning viia õpilaste nädalakoormus kooskõlla põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega.

Tulenevalt õppekorralduslikest puudustest Puiatu Erikoolis saab direktor Toivo Luik noomituse.

Õpilastevahelise vägivalla vähendamiseks kavandab haridus- ja teadusministeerium õpetajatele vastu hakanud ja kaaslastele ohtlike vanemate ja “raskemate” õpilaste saatmist Tapa Erikooli. Lubamatu on hariduslike erivajadustega meditsiiniliste näidustustega laste saatmine sellisesse erikooli. Hariduslike erivajadustega kasvandikud on kavas suunata koolkodudesse või õppeasutustesse, kus nad saavad jätkata õpinguid põhihariduse nõudeta kutseõppes. Alla 14-aastastele poistele, kelle põhiprobleemiks on koolikohustuse mittetäitmine, oleks õige koht hoopis mõnes tavalises internaatkoolis.

Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetel õpib Puiatu Erikoolis koolis 54 õpilast. Personali koguarv on 57 inimest, neist 28 on pedagoogid.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
26. May 2008, 17:26
Otsi:

Ava täpsem otsing