Pretsedent: tollimaksud peab maksma importöör

Rivo Sarapik 25. jaanuar 2011, 00:00

Riigikohtu otsus selgitab, et kuigi kauba importöör ja tollimaakler vastutavad tollivõla eest riigi ees solidaarselt, peab imporditollimaksu kulu kandma täies ulatuses kauba importöör, kuna tegemist on importööri maksukohustusega.

400 000kroonine tollivõlg. Kohtulahendi aluseks olev juhtum ulatub viie aasta taha. 2007. aasta kevadel kohustas (MTA) maksuhaldur maksma ASi Glaskek Alumiinium täiendavalt maksuvõlga 400 000 krooni, kuna 2006. aastal kauba impordil tollideklaratsioonid vormistanud deklarant ei teadnud Euroopa Liidu ja Iisraeli vahelisi tollinõudeid. Teadmatus puudutas Iisraeli valitsemisala, kust pärinevad tooted ei vasta ELi ja Iisraeli vahelise assotsiatsioonilepingu kohaselt tariifse sooduskohtlemise tingimustele.

ACE Tollivormistuse OÜ ja OÜ Combidek Logistika deklareerisid tooted 2006. aastal sooduspäritoluga vabasse ringlusse. Importöör ei olnud maksunõudega nõus ja kaebas selle kohtusse, vaidlus läbis kolm kohtuastet, kuid õigus jäi 2009. aastal kohtuotsusega MTA-le.

Importööri nõue sulas poole võrra. Seepeale kaebas Glaskek kohtusse tollideklarandi Combidek Logistika, nõudes solidaarse vastutuse alusel deklarandilt 400 000 krooni, mis hiljem kahanes poole võrra. Tolliagendi ja importööri vahel oli käsundisuhe. Kohtud leidsid, et tollivõlg on olemuselt importööri kohustus, sest tolliagent ise ei impordi ega ekspordi kaupa, vaid tegeleb tollivormistusega.

Tolliagentidele toob otsus selguse ja õiguskindluse enda teenuste pakkumisel. Samuti kindluse, et järelkontrolliotsused on samuti importööride kohustus. Importööridele aga toob selguse ja loodetavasti väheneb juhtumite arv, kus analoogsetel põhjustel kohtuteed alustatakse.

Meid hageti solidaarse vastutuse klausli alusel, mis tuleneb seadusest. Tekitati olukord ja väärpilt, et tolliagentuur on kohustatud maksma importööri makse. Kohtulahend lõpetas sellise väärkäsitluse, selgitades, et tolliagentuuril on solidaarne vastutus riigi ees maksude tasumisel. Kohustus tasuda impordimakse lasub importööril - kui importöör ei tasu teatud ajavahemikul impordimakse, vastutab tolliagentuur solidaarselt nende tasumise eest. Seejärel tekib tolliagentuuril regressiõigus see summa importöörilt välja nõuda. Vastutuse ja kohustuse mõiste segamini ajamine nõudis kolme kohtuastme otsust, et seda importöörile seletada.

Eriarvamused tekivad kahjuks siis, kui maksu- ja tolliameti järelkontroll teeb otsuse lisamaksu kohta või importööril tekivad makseraskused. Nähtavasti anti meid hagenud isikule väära infot, et selle järelkontrolli läbi tekkinud kohustuse saab tolliagendi kraesse keerata.

Korrektsete klientide puhul pole selline mõtlemine õnneks levinud, sest loogiliselt mõtlev inimene saab aru, mis teenust tolliagentuur pakub - meie aitame korraldada tollivormistust ning üks osa sellest on ka maksude ajatamine.

Lahend loob selguse, kui analoogne olukord peaks tulevikus juhtuma. Tolliagendina tegutsedes puutume kokku sarnaste olukordadega, kuid mis on siiski mõneti erinevad. Neil juhtudel ei anna selline kohtulahend vastust. Näiteks kui MTA lisanõude esitamise ajaks on importöör pankrotis, maksejõuetu, likvideeritud vms. Sellisel juhul esitab MTA väga tõenäoliselt nõude otse tolliagendile kui solidaarsele võlgnikule. Kuigi nüüd ütleb kohtulahend, et maksude tasumise eest vastutab importöör, ei ole tolliagendil seda nõuet reaalselt kelleltki enam sisse nõuda. Teine olukord on selline, et kui lisaks maksudele lisab MTA maksusummale ka intressid, trahvid jms, siis kas ja kuidas jaguneb solidaarne vastutus nende puhul.

Riigikohtu otsuses on kõige olulisem järgmine lõik: "Kolleegium nõustub kohtutega selles, et pooltevahelisest käsundisuhtest tulenevalt ei pea käsundisuhte pooled omavahelises suhtes täitma tollimaksu tasumise kohustust võrdsetes osades. Tegemist on imporditavalt kaubalt tasumisele kuuluva avalik-õigusliku maksuga ja kohtud on õigesti leidnud, et kuna kauba importijaks oli hageja, siis oma olemuselt on täiendav importtollimaks ja käibemaks hageja maksukohustus."

Sellest lahendist tuleneb, et kuigi kauba importöör ja tollimaakler vastutavad tollivõla eest riigi ees solidaarselt, peab imporditollimaksu kulu lõpuks kandma täies ulatuses siiski kauba importöör, kuna tegemist on importööri maksukohustusega.

Viidatud kohtuvaidlustes ei olnud pooltel eriarvamusi selles, et nad vastutasid maksu- ja tolliameti ees tollivõla tasumise eest solidaarselt. Vaidlus puudutab nende omavahelisi nõudeid pärast tollivõlast tuleneva maksusumma tasumist. Seega ei muuda eeltoodud lahend MTA praktikat võlglastele solidaarnõuete esitamisel.

Kui üks solidaarvõlgnikest on nõude esitamise korral pankrotis, nõuab toll võla sisse teiselt solidaarvõlgnikult. Tollivõlalt arvestatavate intressides kehtib samuti solidaarvastutus. Mis puudutab trahve, siis ei teki trahvide tasumiseks isikutel solidaarvastutust - trahv määratakse konkreetsele rikkujale.

Nii tolliagentuur kui ka tema klient peaksid ennast viima võimalikult täpselt kurssi tollieeskirjadega, et vähendada riski, et seaduses ettenähtud maksusummad jäävad tasumata.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
24. November 2011, 18:46
Otsi:

Ava täpsem otsing