Ehitajatele valmistavad peavalu suhtlusprobleemid

08. märts 2016, 10:00

RVT Ehituse juhatuse liige Taavo Säärits RVT Ehituse juhatuse liikme Taavo Sääritsa sõnul võib katkendlik teabevool...
Foto: Andres Haabu, Äripäev

Ehitusfirmad näevad igapäevatöös suurima murena seda, kui keerukalt liigub tööde kohta käiv informatsioon eri osapoolte vahel, samuti on objektide haldamise protsess tihti killustatud ning pea- ja alltöövõtjate koostöös esineb ebakõlasid.

Sellise tulemuseni jõudis Merko Ehituses mudelprojekteerimise arendamisega tegelev Alan Väli oma lõputöös, mille põhjal tegi ta Tallinna Tehnikakõrgkooli projektijuhi päeval ettekande. Paraku aga puudub tema kirjeldatud olukorra parandamiseks hea lahendus, kirjutas ajakiri Ehitaja.

Lepingud maandavad riske

Ehituskontserni ASi Nordecon juhatuse liikme Erkki Suuroru sõnul on ehitustööde haldamine ja sellega seotud probleemid eriti teravad, kui töö on keeruline ja ehitustegevusse on kaasatud mitu osapoolt.

Kuna enamasti on tellija eesmärk saada parim lahendus soodsaima ja samas fikseeritud lõpphinnaga, on peatöövõtja kohus kõik riskid protsessi haldamiseks kaardistada. See asetab peatöövõtjale tohutu pinge. "Lepingu iseloom määrab riskide suuruse kogu ehitustegevuse osapooltele. Fikseeritud lõpphinnaga lepingu puhul on lepinguliste riskide hindamine ja kaardistamine väga oluline. Sellisel juhul jälgiksid kõik osapooled oma riske ise ja tellija määrab mängureeglid," rääkis Suurorg.

Avatud eelarve ehk muutuva lõpphinnaga ehitusleping annab teoreetiliselt parema võimaluse osapoolte koostööks, kuna riskid on võrdsed ja eesmärk on ühtne. See tähendab, et kõik – tellija, projekteerija, omanikujärelvalve, peatöövõtja, alltöövõtjad – otsivad  insenertehnilisi lahendusi, et lõpptulemus oleks võimalikult ratsionaalne ja kasutuskuludes ökonoomne, märkis Suurorg.

Muutuva lõpphinnaga lepingu puhul on ehitusettevõtted projektipõhiselt valmis oma kogemusi ja tarkvara jagama ka teiste osapooltega. See tähendab ehituskulude ja -tulude online-ülevaadet, rahavoogu, mudelipõhiseid mahuarvutusi, ressursiplaneerimist, julgeid ja järeleproovitud tehnilisi lahendusi ning juhtimiskäsiraamatu vorme.

Operatiivne suhtlus toimub elektronposti teel

Pane tähele
 • Peamised info liikumisega seotud probleemid ehitusobjektil
 • Keerulisse ehitustegevusse on kaasatud mitu osapoolt, mis raskendab info liikumist ja ehitusplatsi terviklikku haldamist.
 • Tööde planeerimine ja jälgimine toimub enamasti Microsoft Project programmis, kuid tellija ei pruugi seda kasutada ja teabe konverteerimine muudab selle liikumise aeglaseks.
 • Teabevahetus toimub mitme erineva kanali abil nagu telefon, e-kiri, Dropbox, fotod, koosolekul tehtud ülestähendused Excelis või Wordis. Pole sobilikke suhtlust, ajagraafikuid ja dokumentatsiooni ühendavaid keskkondi.
 • Objektijuhil tuleb info kohaletoimetamiseks ja hankimiseks läbida ehitusel pikki vahemaid, mis kulutavad aega ja energiat.

Viimasel ajal on ettevõte kasutanud mudelprojekteerimist ka olukordades, kus tellija ei ole selle peale ise varem mõelnudki. Nordeconil on olnud mitu projekti, kus selline ettevõttesisene oskusteave on olnud online-versioonis saadaval kõikidele projekti osapooltele, kes on sõlminud vastava konfidentsiaalsusleppe. "Ehitusprojektipõhist teavet saab oma partneritega vahetada operatiivselt. Üsna tavapärane on, et selleks on loodud projektipank, mis on ennekõike projektdokumentatsiooni ja muude failide, sealhulgas fotode hoiustamise koht," märkis Suurorg.

Ta lisas, et operatiivne suhtluskanal on e-kiri. "Samas olen arvamusel, et iga rakendus või ehitusjuhtimist parandav programm, mis liidab kasutuses olevaid tehnilisi programme ja üha suurenevat suhtlusvajadust, on väga teretulnud,” sõnas Suurorg.

Puudub universaalne suhtluskeskkond

Ehitusplatsil suuremaid suhtlusprobleeme Suuroru sõnul ette pole tulnud. Pigem on küsimus ühtsete suhtluskeskkondade leidmises. "Ühtset ja head keskkonda, mis hõlmaks nii suhtlust, ajagraafikuid kui ka nende jälgimist ning dokumentatsiooni praegu veel Eestis laialt kasutusele võetud ei ole,” tõdes Suurorg.

Tihti raskendab kokkulepete saavutamist ka see, kui klient, kes tellib ehitustöö kord elus, lähtub suhtlusprogrammi valikul konsultandi soovitustest ning ei ole alternatiividele avatud. Sestap on Suuroru sõnul põhiküsimus selles, kuidas parandada tervet kommunikatsiooniplatvormi, et ei tekiks möödarääkivusi. "Kuna ehitus ongi üks väga keeruline tegevus, siis on väga tähtis, et pidevalt jõutakse erimeelsustes kokkulepeteni," märkis Suurorg.

Tema sõnul on oluline, et need saaks fikseeritud ka dokumentidena. Kas tehniliste dokumentide, päevikute, protokollide digi- või tavaallkirjastamistega või hoopis näiteks mugavalt kasutatava rakenduse või vastava ühtse suhtlusprogrammi kujul. 

Probleem kimbutab ka väikeettevõtjaid

Kommentaar
 • Alltöövõtjad ei osale piisavalt planeerimisprotsessis
  Alan Väli, Merko Ehituse mudelprojekteerimise arendaja
 • Minu möödunud aasta detsembris Tallinna Tehnikaülikoolis kaitstud magistritöö võttis luubi alla ca 20 siinset ehitusettevõtet, et uurida ehitustegevusel ilmnevaid põhiprobleeme. Firmade valiku tegin Eesti Ehitusettevõtjate Liidu koostatud nimistu alusel, mis jagas Eestis tegutsevad ehitusettevõtted käibe alusel rühmadesse. Uuringus kasutati ettevõtteid igast kategooriast, kuid tagasiside tuli ainult suurtest ettevõtetest.
 • Kaks ehitusfirmade peamist hinnangut olid, et ei olda rahul ehitusprojektide kvaliteediga ja peatöövõtjate hinnangul ei osale alltöövõtjad piisavalt planeerimisprotsessis. Arvestada tuleb, et lõputöö oli suunatud peatöövõtjatele ja alltöövõtjatelt tagasisidet ei küsitud. Usun, et nende nägemused läheksid lahku.
 • Kümme protsenti uuringule vastanutest olid teedeehitajad, kelle puhul probleemkohad on samad, mis hooneehitustel. 
 • Täielikku ülevaadet ehitussektori probleemidest uuring ei anna ning kõikide murekohtade kaardistamiseks tuleks analoogne uuring teha ka alltöövõtjate seas. Paraku pole sellise teemaga keegi tegelenud ja ühepoolsete hinnangutega ei tasu piirduda. 

RVT Ehituse ampluaasse jäävad nii peatöövõtt kui ka projektide juhtimine. Ettevõtte peamised tegevusvaldkonnad on keerukamad inseneriehitused, reoveepuhastid ja inseneritehnilised lahendused, samuti tootmishoonete ja keskuste ehitamine. Juhatuse liikme Taavo Sääritsa sõnul on tegu küll väikeettevõttega, mille kollektiivi kuulub ainult kuni kümme inimest, kuid info liikumisega seotud probleeme esineb ka neil.

Sääritsa sõnul võib katkendlik teabevool tema kogemusele tuginedes kõige valusamalt kätte maksta puhkudel, kui objektil toimuvad projekteerimine ja ehitustöö paralleelselt. "Kui mõni joonis on vigane või sellele on tellija teinud ehitustehnilised muudatused ja joonis pole jõudnud õigel hetkel õigete inimesteni, siis võib juhtuda, et juba tehtud töö tuleb ümber teha. See aga tähendab häiret ajagraafikus. Kuna tähtaegadest kinnipidamine on ehitusfirmadele elulise tähtsusega, võib selline olukord tuua väga kehvi tagajärgi,” märkis Säärits.

Teine tüüpiline murekoht on töökorraldust organiseerivad ajagraafikud. "Kui ajagraafikus tekkinud muudatus pole jõudnud alltöövõtjani, siis võib juhtuda, et ehitustegevust alustatakse näiteks valest kohast või objektil paigaldatakse esemeid vales järjekorras,” tõi Säärits näite.

Hädapärast sobib ka Dropbox

Sääritsa sõnul on RVT Ehitus kasutanud infovahetuseks Dropboxi keskkonda, mis mahutab endasse kogu projektdokumentatsiooni ja sellele on ligipääs kõigil, kellega tuleb lahendust jagada.

Samas tehakse ka koosolekuid, kus teavet vahendatakse ning objektijuhi põhiline suhtlus toimub telefoni või meili teel. "Objektijuhi igapäevane suhtlus alltöövõtjaga on väga oluline ja infot tuleb edastada kiirelt. Vajadusel saab muutustest üle rääkida ka ehitusplatsil,” märkis Säärits.

Graafikute puhul on ettevõte kasutanud Microsoft Project põhiprogrammi.  Sääritsa sõnul on paraku selle kõige suurem puudus see, et tellijal, kes igapäevaselt ehitusvaldkonnas tegev pole, ei ole programmi enda arvutis. Seetõttu tuleb sealsed materjalid konverteerida PDF formaati, mis pole aga kaugeltki nii hea tööriist. "Seetõttu on oluliselt keerukam teha nii ettepanekuid kui ka muudatusi ja kogu suhtlus kaotab oma elavuse,” tõdes Säärits. 

Uus IT-lahendus loob ehitusplatsidel korda

Ehitusplatsidel valitseva kommunikatsioonipiduri maha võtmise nimel on asunud tegutsema OÜ LeanSite, kes on tulnud välja uue IT-lahendusega, mille eesmärk on tõhustada ehitusobjektidel info liikuvust.

Ettevõtte tegevjuhi Annika Salaki sõnul võib öelda, et 90-95 protsenti kohalikest ehitusfirmadest kasutab tarkvarana Microsoft Project programmi. Kuna aga see ei suuda pakkuda toimivaid lahendusi kõikidele ehitusplatsil ilmnevatele suhtlus- ja haldusprobleemidele, tekkis soov luua integreeritud ühtne platvorm, kus kogu kommunikatsioon toimuks.

"Praegu on objektijuhide peamine töö info kogumine, selle töötlemine ja selle põhjal sobilike juhtimisotsuste tegemine. Koos uue lahendusega kaasneksid ka efektiivsemad otsused ja põhienergia läheks info kogumise asemel tööde sisulisele poolele,” selgitas Salak.

Idee võrsus isiklikust kogemusest

Olles ka ise ehitusel töötanud, teab Salak, kuivõrd lünklik võib olla kogu sealne teabevahetus. Ta tõi näite, et kui alltöövõtja deklareerib, et on lõpetanud kindlaks kuupäevaks töö, jookseb objektijuht üheksandale korrusele tehtud töid kontrollima. "Tuleb ette, et ta avastab mingid probleemid. Edasi teeb ta sündmuskohast pildid ja kannab vastavad märkmed paberkandjal olevasse märkmikusse. Ülevaatliku teabe edastab objektijuht alltöövõtjale, kes siis neid probleeme lahendama hakkab," kirjeldas Salak.

Sarnaselt toimub suhtlus alltöövõtja ja objektijuhi vahel. "See on ajamahukas ja palju infot võib kaduma minna,” sõnas Salak.

Mis on mis
 • LeanSite lahendus

  Graafikud ja kommunikatsioon on koondatud ühistele alustele.
 • Suuremat rõhku on pandud visuaalsele poolele ja kavandamist puudutavatele probleemidele.
 • Kliendina nähakse nii suuri kui ka väikeseid ehitusettevõtteid ning teedeehitusfirmasid.

Killustatud ja katkendlik infovool pärsib kogu ehitustegevust. Eri lahenduste kokkukuhjamine probleeme paraku ei likvideeri. "Teave liigub osapoolte vahel peamiselt telefoni teel. Juhul kui on tarvis jätta vestlusest maha digitaalne märge võimalike vaidluste puhuks, siis kasutatakse elektronposti."

Ülesvõtted ehitusplatsilt tehakse nutitelefoni või fotoaparaadiga. Pildid laaditakse hiljem arvutisse ning edastatakse samuti e-kirja teel. Koosolekuid ja protokolle puudutav teave on eraldi infokandjal kas Excelis või Wordis.

Arendustegevus lähtub tööolustikust

Toote algidee hakkas ettevõtte juhatuse liikme Ergo Pikase peas idanema juba õpingute ajal Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Hilisemate magirstirõpingute käigus Iisraeli Tehnikainstituudis valmis toote prototüüp. "Testisime seda kahel ehitusplatsil ja objektijuhid jäid väga rahule ning viitasid, et antud lahendusega suudaks üks objektijuht hallata rohkemat tööd,” märkis Pikas.

Kokku on lahenduse väljatöötamiseks kulunud neli-viis aastat, viimased viis-kuus kuud sellest tarkvara arendamiseks. "Lahendus on läbinud eri etapid ja nüüdseks oleme sealmaal, et esimesed ettevõtted testivad ja katsetavad meie toodet,” märkis Pikas.

Tootearenduse seisukohalt on hoolitsetud selle eest, et hoida lahendus võimalikult sarnane reaalsele tööolustikule. "Graafikud ja kommunikatsioon on jäänud oma olemuselt samaks, kuid koondunud ühistele alustele. Senisest rohkem rõhku on pandud tööülesannete visualiseerimisele ja kavandamisele, kuna need on objektijuhi igapäevatöös olulisel kohal,” rääkis Pikas.

Eesti väiksuse tõttu pole mõtet üksnes kohalikule turule keskenduda. Samas on Salaku sõnul Eesti hea hüppelaud, kus alustada ja teha esimesed toote testimised. Praegu käivadki OÜ-l LeanSite läbirääkimised firmadega, kes on kümne suurima kohaliku ettevõtte hulgas. Samas on huviliste seas ka väikeseid ja spetsiifilise suunitlusega ettevõtteid, näiteks reustareerimisega tegelevad ehitusettevõtted. "Võib öelda, et meie klientuur on seinast seina,” rääkis Salak. Positiivne on tema hinnangul see, et peake ehitusfirmade on lahenduse potentsiaali tähele pannud ka teedeehitajad. 

Jälgi Äripäeva sotsiaalmeedias
Äripäeva uudiskiri

Telli värsked majandusuudised oma meilile. Liitu Äripäeva uudiskirjaga:

* E-mail:

* Nimi:

Täname, et tellisite Äripäeva uudiskirja!

Saatsime teie e-posti aadressile liitumise kinnituskirja.

Kui kinnituskiri pole teieni jõudnud, kontrollige, kas sisestasite aadressi õigesti. Küsimuste korral võtke ühendust online@aripaev.ee.

Tellitud uudiskirjast saate loobuda iga saadetud uudiskirjaga.

Märksõnad

Toimetaja valik

Pärtel Tomberg 13:15 25. juuli 2016

"Äripäev eetris": miks peaks ühisrahastusse panema vähemalt 1000 eurot?

Eesti ühe tuntuma ühisrahastusplatvormi Bondora juht Pärtel Tomberg räägib saates, miks peaks ühisrahastusse panustama vähemalt 1000 euroga.
11:59 25. juuli 2016

Nintendo aktsia on vabalanguses

10:15 25. juuli 2016

Eesti üllatas riigivõlaga

5
10:54 25. juuli 2016

Ericssoni juht sai hundipassi

10:45 23. juuli 2016

Üllatus üksikapteegi pidajalt

Arvamused

Sisuturundus

Fotod ja videod

Investor Toomas

Investor Toomase portfelli hetkeseis:

252 400 €

RAHA

21%

AKTSIAD

79%
Aktsiaportfelli graafik
1k
6k
1a
5a
max
 
Portfelli uuenemise samm 1 päev

Ühisinvesteerimine

Börsiuudised

Apple
11:00 24. juuli 2016

Saabub gigantide tõetund

Indeksid

Indeks
Periood

Tallinna börs

  % EUR
Arco Vara--
Tallinna Kaubamaja--
Silvano Fashion--
Merko Ehitus--
Harju Elekter--

Uudised

IMF juht Christine Lagarde
12:33 23. juuli 2016

IMFi juht läheb kohtu alla

Kasulikud


Äripäev meenutab


Kõik eramaja ehitusest 2016

Miks kasutada majaehitusel projektijuhtimise teenust?

Äri eduks

Äripäeva kliendiblogi

  Konverentside laadimine

Kasulikud pakkumised

Autorollo afäär

Rosimannus

Suur ülevaade: kuidas kõik toimus

Äripäeva TOPid

Palga TOP

Rikaste TOP

Dividendide TOP

Gaselli TOP

TOP 100

Juubel

Vabalt!

Edulugu nimega Sylvester

Paberlehe PDF

Täname
Täname, et teatasite sobimatust kommentaarist.

Sulge
Saada vihje
Äripäev ootab lugejatelt vihjeid huvitavate ja põnevate sündmuste või teemade kohta. Saada vihje siit ja võib-olla just Sinu info põhjal ilmub peatselt lugu Äripäevas. Vihje saatja võib jääda anonüümseks.