Peer Salström-Leyh: laim kahjustab olulist tööd abi vajavate lastega

Peer Salström-Leyh   Foto: Tore Kristiansen
Äripäev • 5. juuli 2017 kell 5:15

Äripäev avaldab Peer Salström-Leyhi vastulause kahele Äripäevas ilmunud artiklile, mis rääkisid tema kasulaste vahendamisega tegelevast sihtasutuste võrgustikust.

„Äripäev avaldas 1. ja 8. juunil online’is lood (samad lood 1. ja 12. juunil paberlehes), kus väidetakse, et mina ja minuga seotud organisatsioonid rikastusid sotsiaalraha arvel ning ma olen tegelenud pettusega. Avaldatu ei vasta tõele,“ ütles Salström-Leyh.

„Artiklis näidatakse mind ja minuga seotud organisatsioone ebaõiges valguses, kus auditites viidatud vajakajäämisi, mille kõrvaldamisega tegeleme, tõlgendatakse pettustena. Oma vigu tunnistame, kuid mingit petmist ega tahtlikke rikkumisi, milline mulje võib lugudest jääda, ei ole. Me jätkame oma klientide ja lepingupartneritega, me usaldame üksteist,“ lisas ta. 

Peer Salström-Leyh toob mõlemast loost välja väited, mida nimetab faktivigadeks ning meelevaldseteks tõlgendusteks. Salström-Leyhi seisukohtade järel on esitatud ka Äripäeva kommentaarid.

Peer Salström-Leyh: 1. juunil ilmunud artikli pealkiri „Miljonid lastetoetust kadus musta auku” Äripäeva esikaanel on lugejat eksitav. Kõik Fyrlykta tehtud maksed on jälgitavad, olemas on saldovõrdlused makse saajatega. Fyrlykta kõik aastaaruanded on auditeeritud rahvusvahelise audiitori- ja konsultatsioonifirma BDO poolt ja audiitor ei ole teinud aastaaruannete kohta ühtegi märkust.

Äripäeva kommentaar: Norra laste-, noorte- ja perekonnaministeeriumi (Bufdir) tellitud Deloitte’i auditi järgi on Tuletorni võrgustikku kuuluv Norra sihtasutus Fyrlykta teinud õigusvastaseid väljamakseid, mis ei ole Norra seaduse kohaselt lubatud. Lisaks märkis Bufdir 2015. aasta detsembris Norra sihtasutuste järelevalveorganisatsioonile (Stiftelsestilsynet), et Fyrlykta on teinud miljonitesse ulatuvaid ülekandeid välismaale. Norra ametiasutustel ei ole olnud täielikku ülevaadet Fyrlykta rahakasutuse kohta.

Ministeeriumi koostööpartnerina pidi aga Fyrlykta järgima mittetulundusühingu põhimõtteid – mitte tegutsema kasumi teenimise eesmärgiga, kasumi tekkimisel selle Norra sotsiaalsüsteemi tagasi suunama.

Peer Salström-Leyh: Lause „Norra riik on algatanud uurimise võimaliku pettuse kohta…“ on otsene vale. Norra riik ei ole alustanud pettuse kohta uurimist.

Äripäeva kommentaar: Bufdir tellis audiitorifirmalt Deloitte auditi, et uurida välja, kas Fyrlykta on järginud ministeeriumi partneriks olemiseks nõutud mittetulundusühingu põhimõtteid või on riiki petetud ja teenitud kasumit, mis on sihtasutusest välja viidud. Muu hulgas palus ministeerium Deloitte’il välja selgitada, kas Fyrlykta on teinud tehinguid, mille eesmärk on olnud vähendada kasumit, et kasutada ettevõtte vara isikliku kasu saamiseks.

Peer Salström-Leyh: Lause „Salström-Leyhi võrgustiku Norra rakuke Fyrlykta jõudis vastutavale ministeeriumile Bufdirile üle kolme aasta aina kallimaid teenuseid müüa, enne kui ministeeriumist hakati esitama küsimusi, miks teenis mittetulundusühing mitukümmend miljonit krooni kasumit ja kuhu teenitud raha kadus“ on valeväide.

Ta märgib, et audiitorifirma Deloitte ütleb oma raportis, et Fyrlykta hinnad on tavalised ja need ei ole kõrgemad kui teistel sarnastel organisatsioonidel. „Vastupidi, Deloitte’i raport kinnitab üheselt: „Kuna perioodil jaanuarist 2016 kuni märtsini 2017 pole Fyrlykta hinnad olnud kõrgemad kui teistel mittetulundus- või erasektori teenusepakkujatel, pole Bufetati (Norra vastav riigiamet) kulud olnud suuremad, kui neil oleks olnud teenuse ostmisel teistelt pakkujatelt.““

Äripäeva kommentaar: See lause ei väida, et Fyrlykta teenuste hinnad oleksid olnud kõrgemad kui teistel sarnastel organisatsioonidel. Pärast kolmeaastast tegutsemist oli sihtasutus Fyrlykta teeninud kümneid miljoneid Norra kroone kasumit. Fyrlykta kasum oli 4,5 miljonit krooni aastal 2013, 19,2 miljonit krooni aastal 2014 ja 19,9 miljonit krooni aastal 2015.

Bufdir hakkas 2015. aasta detsembris esimest korda uurima, kas Fyrlykta toimib mittetulundusühinguna. Mureavalduses sihtasutuste järelevalveorganisatsioonile Stiftelsestilsynet viitas Bufdir miljonitesse ulatuvatele ülekannetele välismaale ning väga kõrgele kasumlikkusele. Deloitte vaatles oma auditis eelkõige perioodi jaanuar 2016 kuni märts 2017. Eelnevate aastate kohta märgiti, et aastad 2014 ja 2015 osutusid Fyrlyktale väga kasumlikeks.

Peer Salström-Leyh: Äripäevas 12. juunil ilmunud artikli pealkiri „Audit: Eestis tegutsev ärimees pettis Norra riigilt miljoneid“ on meelevaldne ja pahatahtlik väljamõeldis.

„Olen töötanud laste ja noortega üle 31 aasta ning saavutanud väga häid tulemusi. Kinnitan, et kogu meie tegevus on korrektne, vastab seadustele ning lähtub kõige parematest kavatsustest. Üleeuroopaline Tuletorni võrgustik töötab headele tavadele tuginedes ühtsete reeglite alusel. Oleme suutnud panustada ühiskonda märkimisväärselt läbi oma töö laste ja noortega, kes vajavad abi, kellega kogukonnal on suuri raskusi ja kelle käitumine ei vasta normidele,“ ütles ta.

Äripäeva kommentaar: Deloitte’i audit jõudis järeldusele, jättes siiski ruumi ka teatavatele kahtlustele, et Fyrlykta ei ole käitunud kui mittetulundusühing. See järeldus tugineb järgnevatele tähelepanekutele:

- Fyrlykta rahalisi vahendeid jaotati võrgustiku teistele sihtasutustele, töötajatele ja lähedalseisvatele organisatsioonidele; lisaks pälvis tähelepanu ka juhtkonna kõrge palgatase.

- Sihtasutusel ja selle juhtkonnal puuduvad piisavad juhtimis- ja kontrollisüsteemid, mis Deloitte’i auditi hinnangul tähendavad seda, et sihtasutuse seadust on rikutud ja sihtasutuse tegelik juhtimine on vastuolus selle enda määrustega. Need tingimused on võimaldanud nii teenuste hinna kujundamise kasumi teenimise eesmärgil kui ka kõrge palgataseme kahele tegevdirektorile.

- Deloitte’i järelduste kohaselt on sihtasutuse rahaliste vahendite jaotamine ja kasutamine vastuolus mittetulundusühingu seadusega. Deloitte järeldab, jättes ruumi teatavale kahtlusele, et seetõttu ei vasta Fyrlykta tegevus mittetulundusühingu kriteeriumitele.

Peer Salström-Leyh: „Norra riigilt ligi 50 miljonit kasulastele mõeldud eurot saanud Eestis elava Peer Salström-Leyhi sihtasutus rikastus sotsiaalraha arvel ja viis miljoneid riigist välja, s.h Eestisse. Sellisele järeldusele jõudis täna Norras avaldatud rahvusvahelise audiitorifirma Deloitte’i audit…“

Tegemist on valeväitega, audiitorifirma Deloitte auditis puudub artiklis kirjas olnud järeldus.

Äripäeva kommentaar: Audit jõudis järeldusele, et sihtasutus Fyrlykta teenis mitmel aastal suurt kasumit ning sihtasutus jaotas oma rahalisi vahendeid endale lähedalseisvatele organisatsioonidele, s.h välismaale.

Peer Salström-Leyh:“... järgimata lepingus nõutud mittetulunduslikkuse põhimõtteid”.

Deloitte’i audit järeldas, et mittetulunduslikkuse põhimõtted ei ole Norras üheselt määratletavad ja Deloitte jättis hinnangu andmata, kas Fyrlykta on mittetulunduslik või mitte.

Äripäeva kommentaar: Deloitte kinnitas, et õiguslikel alustel on mittetulundusühingut keeruline määratleda. Auditis märgiti, et tulemustesse tuleb suhtuda ettevaatlikult. Auditi analüüsitulemused viitasid aga kõik sellele, et Fyrlykta ei ole käitunud kui mittetulundusühing. Audit jätab ruumi kahtlusele ja ei väida seda päris üheselt, kuid järeldab, et Fyrlykta tegevus ei ole täielikult kooskõlas mittetulundusühingu printsiipidega ning Bufdiri koostöö Fyrlyktaga eeldas, et viimane töötab mittetulundusühingu põhimõttel.

Praegu jätkab Fyrlykta tegevuse uurimist Norra sihtasutuste järelevalveorganisatsioon, kellele Bufdir on edastanud Deloitte’i auditi järeldused. Edasise uurimise tulemused peaksid selguma sügisel.

Hetkel kuum