26. veebruar 2018 kell 9:12

Kui tahad teist tulemust, siis tee teisiti

Katrin Rohtla  Foto: Erakogu

Hiilgavaid tulemusi tõotava agiilse ja lean-juhtimise põhimõtete rakendamine nõuab sobiva meelelaadiga juhte ja eestvedajaid, kes võimaldavad meeskondadel tulemusi saavutada, kirjutab CGI Eesti ärijuht Katrin Rohtla.

Agiilsete metoodikate kasutamise puhul toimub igapäevane töö väikestes iseorganiseeruvates meeskondades, kus töö tegemiseks otseselt juhti ei vajata. Juhi roll on luua edukas meeskond ja toetatud töökeskkond, kus on võimalik iseseisvalt igapäevatöös tekkivaid probleeme lahendada. Oluliseks saavad oskused nagu meeskonna tervise hindamine, organisatsiooniliste takistuste kõrvaldamine, ebaõnnestumistega hakkama saamine ja treenimise (coaching) kompetentsus. Lean-juhtimise teoorias on peamine eesmärk saavutada vähemaga rohkem: keskendutakse peamiselt protsesside efektiivsemaks muutmisele ja inimeste arendamisele. Selles kontseptsioonis nähakse juhte hästitoimiva terviku olulisema osana ja muudatuste elluviijana.

Kirjeldatud põhimõtted võivad esmapilgul näida vastukäivatena, ent tegelikult on nende ühildamine võimalik. Innustunud ja iseorganiseeruvad meeskonnad ning suurepärane üldjuhtimine mitte ei välista, vaid toetavad teineteist.

 

Uuringud näitavad, et agiilsete põhimõtete rakendamise kaks suurimat takistust on (a) agiilset lähenemist mitte toetav organisatsiooni sisekord ja kultuur ning (b) varasema kogemuse puudumine. Et suurepäraste tulemuste saavutamist toetav organisatsioonikultuur välja kujuneks, ei piisa pelgalt juhi sõnadest, et olgem edaspidi agiilsed. Juht peab olema aktiivselt kaasatud eestvedaja, kes on oma hoiakute ja käitumisega teistele eeskuju ja innustaja.

Kolm nõuannet juhile

Esmalt tuleb endale tunnistada vajadust omandada uued oskused ja harjumused.

Kui soovid senisest erinevat tulemust, pead hakkama asju senisest teistmoodi tegema. Tunnista endale, et muudatuste elluviimiseks peab ka ise õppima uusi oskusi ja töövõtteid. Õppeprotsessi kiirendamiseks ja tõhustamiseks saab võimalusel kaasata juhendaja või mentori. Kindlasti ei tohi alla anda esimeste takistuste ilmnedes – ümberõpe ongi enamasti raske. Takistustesse suhtu kui väljakutsetesse, mis annavad võimaluse õppida midagi uut.

Lisaks välisele juhendajale kasuta võimalusi kolleegidelt regulaarse avatud tagasiside saamiseks. On oluline, et su käitumine toetaks seda organisatsioonikultuuri, mida soovid luua.

Küsi oma kolleegidelt, oma otsestelt alluvatelt ja nende alluvatelt:

Kas sina kui juht lood oma tegevusega sellist organisatsioonikultuuri, mis loob turvalise keskkonna eksperimenteerimiseks ja uuendusteks?Kas sulle alluvad keskastme juhid on oma alluvate toetamiseks saanud vajaliku väljaõppe ja sinu selge toetuse?Kas sa oled julgustanud oma meeskonda tõhusalt ja motiveerivalt juhendama enda tiime?

Teiseks on sinu kui liidri ülesanne luua töökeskkond, mis toetab uut moodi töötamist, ning olla ise seda tehes teistele eeskujuks. Suurepäraste tulemuste saavutamiseks vajalikud väärtused, tulevikunägemus ja tegevuskeskkond luuakse ning hoitakse käigus liidrite poolt.

Mil moel juht sellise toimiva keskkonna loob, on vähemalt sama oluline kui keskkond ise. Kriitilise tähtsusega on nii protsessi läbipaistvus, töötajate kaasamine ja nende vajadustega arvestamine, väikeste oluliste strateegiliste muudatuste läbiviimine, valikuvõimaluste säilitamine kui ka edasiseks arenguks vajalik pidev tagasisideprotsess.

Mõned soovitused:

Keskendu tulemusele ja selle mõjule.Võta endale aega, et muudatuste tsükliks ette valmistuda.Alusta tulevikunägemusest ehk visioonist ja kas või ühest tuumikmeeskonnast, kes visiooni järgib ja selle poole püüdleb.Kaasa meeskond arutlustele, et kuidas visioon reaalsuseks muuta. See tagab arusaamise eesmärkidest ja lisab motivatsiooni.Vii muudatusteks vajalikud tegevused ellu lühikeste ja kiirete organisatsioonile väärtust loovate etappidena. Iga etapi järel kogu tagasisidet, millega saad arvestada järgmiste tegevuste planeerimisel.Kogu tagasisidet takistuste kohta, mis pidurdavad eesmärgi saavutamist, ja eemalda need.

Miski ei kahanda tiimi entusiasmi kiiremini kui ükskõiksus inimeste vajaduste suhtes, kes annavad oma parima, et teha õiget asja.

Kolmandaks, tekita enda ümber usaldust ja turvalisust. Muudatused on kõikjal meie ümber: tehnoloogia, kliendid, turud jne. Muudatused tekitavad ebakindlust ning ebakindlus tekitab hirmu. Inimesed, kellega me end ümbritseme, ja viis, kuidas me koostööd teeme, on innovatsiooni ja positiivsete muudatuste saavutamisel olulisemaid faktoreid.

Agiilsete süsteemide isaks tituleeritud Edwards Deming on öelnud: „Kõik annavad juba niigi endast parima. Viga on süsteemis… süsteemi saab muuta ainult juhtkond.“

Autor: Katrin Rohlta

Hetkel kuum