16. oktoober 2011 kell 6:22

Euroopa Kohtu otsus muudab arusaamu jalgpalli teleülekannetest

Premier League’i mängude otseülekannete kui ka muude sarnaste teleülekannete tasud võivad hiljutise kohtuotsuse tõttu muutuda. Samuti võivad spordiürituste ülekanded hakata levima EL-i sees ilma seni kasutatud piiranguteta, selgitavad Advokaadibüroo Eversheds Ots & Co vandeadvokaat Rando Maisvee ja jurist Kaarel Berg.

Jalgpallivõistluste ülekandeid, spordisõbra oodatud suursündmuseid, on ikka jälgitud suuremas seltskonnas. Viimasel ajal on sama tuliseid sõnavahetusi kui jalgpall ise, tekitanud ka mängude teleülekannete õiguste müük.

Euroopa Kohus avaldas hiljuti (04.10.2011) tähelepanuväärse lahendi Premier League’i kaasuses. Otsuse lõplikest mõjudest võime selgust saada lähemas tulevikus, kuid juba täna on selge, et see muudab ka teleäri laiemalt.

Millest vaidlus alguse sai

1990-ndate alguses otsustasid Inglismaa kõrgliiga klubid luua senise kõrgliiga asemele uue liiga - Premier League (PL), mis tegutseks iseseisvalt ja mille eesmärgiks oleks suurem tulu ning majanduslik sõltumatus. Otsus õigustas end - PL on ligi kahe aastakümne jooksul nautinud populaarsuse ja sissetuleku kasvu, nt 2008-2009 hooajal oli käive ca 1,005 miljardit naela (u 1,25 mld eurot).

Ühendkuningriigis müüs PL ülekannete ainuõiguse Sky TV-le, mille hinnad erinevad sõltuvalt sellest, kas mängu näidatakse toitlustuskohtades või vaadatakse kodus. Samas on ülekanded teiste riikide tasuliste telekanalite klientidele odavamad või avalikes kanalites sisuliselt tasuta. Seetõttu on PL huvitatud, et mainitud kanalid ei leviks mujal kui vaid seal, kuhu nende näitamise õigused müüdi ja seetõttu edastatakse telesignaal kodeeritult. Mis omakorda ajendab pubiomanikke, sh Karen Murphy’t, kellele Sky ligi 1000 naela suurune kuutasu on vastukarva, otsima odavamaid lahendusi – kasutama välismaiseid dekodeerimiskaarte.

Inglise jalgpalliliiga mänge vaid Kreekas kasutamiseks lubatud satelliidiseadmete ja dekodeerimiskaardiga vahendanud pr Murphy mõisteti siseriiklikke kohtute poolt autori- ja patendiõiguste rikkumistes süüdi. Samuti esitas võistluste korraldaja hagid selliseid seadmeid ja kaarte tarninud ettevõtete vastu.

Euroopa Kohtu otsused

Eelotsusemenetluses andis Euroopa Kohus siseriiklikele kohtutele vastused Euroopa Liidu õigusaktide kohta intellektuaalse omandi kaitse ning konkurentsiõiguse küsimustes.

Esiteks – selliste kaartide ja dekoodrite müüki ühest liikmesriigist teise tuleb käsitleda teenuste osutamisena, sest müügi põhieesmärgiks on siiski teleteenuste osutamine. Samas nõuab Euroopa Liidu (EL) toimimise lepingu (ELTL) artikkel 56 teenuste osutamise vabaduse piirangute kaotamist. Kui piirang esineb, vajab selle kohaldamine objektiivset õigustust. PL leidis, et piirangut õigustavad intellektuaalse omandi kaitse sätted. Kohus jõudis aga järeldusele, et kuigi iga mäng on ainulaadne, käib see reeglite järgi, mis ei jäta ruumi loomevabadusele autoriõiguste direktiivi tähenduses. Autoriõigustega on kaitstud vaid mängu ülekandes näidatavad logod, tunnusmeloodiad jms.

Küll aga on ELTL artikliga 56 vastuolus liikmesriikide seadused, millised ei luba importida, müüa ja kasutada selles liikmesriigis välismaised dekodeerimisseadmeid, et nende abil vaadata teise liikmesriigi telekompanii poolt edastatavat jalgpalliülekannet. See ei välista samas siseriiklikke seadusi, mille alusel saavad spordiüritusi korraldavad organisatsioonid litsentseerida teleülekandeid ja küsida vastavat tasu. Euroopa Liidu õigusega on kooskõlas kui selline tasu on mõistlikus suhtes teenuse väärtusega, s.h kui tasu suurus sõltub vaatajate hulgast. Sellest võib järeldada, et Eestis oleks piiratuma vaatajate arvu tõttu õigustamatu küsida samasugust tasu nagu Ühendkuningriikide omalt.

Teiseks oli vaidluse lahendamisel oluline ka ELTL artiklis 101 sätestatud keeld piirata vaba konkurentsi. Euroopa Kohus selgitas, et spordiürituste korraldaja ja ringhäälinguorganisatsiooni vaheline leping, millega piiratakse teleülekande õigus riigi piiriga ja keelatakse dekodeerimisseadmete väljastamine teise riiki, kannab konkurentsi piiravat eesmärki. Kui esineksid majanduslikud ja õiguslikud asjaolud, millest järelduks, et tegelikult selline leping konkurentsi ei saa kahjustada, võiks väita, et kokkulepe on kooskõlas ELTL artikliga 101 ja kehtiv. Kuivõrd PL lahendi asjaolud konkurentsi kahjustumist ei välistanud, siis olid litsentsilepingud keelatud. Eestis võinuks sellise kokkuleppe sõlmimine tuua kaasa kriminaalvastutuse.

Kuivõrd Euroopa Kohus leidis, et teleteenuste vaba leviku kirjeldatud viisil piiramine oli vastuolus teenuste osutamise vabaduse ja vaba konkurentsi põhimõtetega, võivad muutuda nii PL-i mängude otseülekannete kui ka muude sarnaste teleülekannete tasud. Samuti võivad spordiürituste ülekanded hakata levima EL-i sees ilma eelkirjeldatud piiranguteta.

Autor: 1185-aripaev

Hetkel kuum