20. märts 1996 kell 22:00

Konkurentsivabaduse ahistamine ja konkurentsi kahjustamine on keelatud

Eesti konkurentsiseaduse kohaselt on keelatud konkurentsivabaduse ahistamine kõlvatu konkurentsiga ja konkurentsi kahjustamisega. Konkurentsi kahjustamiseks loetakse turusuhetes osalejate konkurentsivabaduse ahistamist lepingute sõlmimise ja tegevuse kooskõlastamisega konkurentsi kahjustamiseks.

Meie seaduse kohaselt on lepingud ja kooskõlastatud tegevus (sh kartellilepingud ja -otsused) konkurentsi kahjustavad, kui nendega kolmandate turusuhetes osalejate suhtes:

-- määratakse kindlaks ostu- või müügihindu või muid lepingutingimusi;

-- piiratakse toodangu mahtu, kaubaturge või ahistatakse tehnilist arengut või investeeringuid;

-- piiratakse kaubaturule pääsu või püütakse kaubaturult välja tõrjuda kahjustava hinnakujunduse või lepingu sõlmimisest keeldumisega;

-- kasutatakse erinevaid ostu- või müügihindu muude tingimuste poolest analoogilistes lepingutes;

-- nähakse ette positiivsete või negatiivsete mõjutusvahendite rakendamist käesoleva seadusega vastuolus oleva käitumise saavutami-seks.

Puuduseks on, et meie konkurentsiseaduses antud loetelu konkurentsi kahjustava-test lepingutest ja kooskõ-lastatud tegevuse eesmärki-dest ei ole ammendav. Seega konkurentsi kahjustavate lepingute liigid, mis ei ole seaduses märgitud (näiteks konkurentsi piiravad lepingud turgude või varustusallikate jagamiseks) on kontrolli alt väljas. Et ammendavat loetelu kõigist võimalikest konkurentsi piiravatest, takistavatest ja moonutavatest lepingutest ja kooskõlastatud tegevustest pole võimalik anda, tuleks seaduse täiendamisel jätta loetelu lahtiseks ja anda näite kujul.

Kui Euroopa Liidu konkurentsireeglite kohaselt on ühisturuga kokkusobimatud igasugused ettevõtetevahelised kokkulepped, ettevõtete ühenduste otsused ja kooskõlastatud tegevus, mille eesmärgiks või tagajärjeks on konkurentsi takistamine, piiramine või moonutamine ühisturu piires, siis meie konkurentsiseadus vaatab konkurentsi piiravaid lepinguid ja kooskõlastatud tegevust kolmandate turusuhetes osalejate suhtes. Kui viia eelesitatud sõnastus kooskõlla vastava sõnastusega Euroopa lepingus, võimaldab see seadust rakendada mitte üksnes turusuhetes osalejate konkurentsivõime kahjustamise korral, vaid kaitsta ka otseselt tarbijate huve.

Euroopa Liidu konkurentsireeglite mõttes käsitletakse konkurentsi piirava info vahetusena äriettevõtete otseste või kaudsete kontaktide teel toimunud infovahetust hindade, toormaterjali, tootmise ja müügiandmete, müügitingimuste, tarbijate, äriplaanide ja toodete koostise üle, kui see mõjutab konkurentide või potentsiaalsete konkurentide käitumist turul. Seejuures ei ole oluline, kas infovahetus toimub selleks eraldi korraldatud kokkusaamisel või tehakse seda ameti- või erialaliitudes, igal juhul on konkurentsi järelevalveorganil õigus asja uurida.

Eesti konkurentsiseaduse kohaselt võib konkurentsiamet anda loa konkurentsi piiravate lepingute sõlmimiseks, samuti võib vabariigi valitsus teha erandeid märgitud lepingute sõlmimiseks, kui leping on tingitud riigi või üldsuse huvidest või lepingu tulemusel tõuseb kauba või teenuse kvaliteet või alaneb hind, täiustub tootmine, paraneb looduskeskkond, tõuseb kauba konkurentsivõime välisturul.

Konkurentsi kahjustavad lepingud ja kooskõlastatud tegevus ei kuulu keelu alla, kui lepingut sõlmivate või kooskõlastatud tegevust arendavate poolte osatähtsus kaubaturul kokku ei ületa 10%. See tingimus peab olema täidetud lepingu kehtivuse või kooskõlastatud tegevuse kogu aja vältel. Juhul, kui kehtivus ületab aasta, siis peab tingimus olema täidetud igal kalendriaastal.

Kui vaadeldav leping on mingi sarnaste lepingute kogumi üheks osaks, millel on sarnane eesmärk või mõju samale turule kui vaadeldaval lepingul, siis 10% turuosa läve peaks kohaldama tervele lepingute kogumile, mitte üksikule lepingule.

Euroopa Liidus antakse kindlaksmääratud tüüpi konkurentsi piiravatele lepingutele grupierandeid, meil on tõenäoliselt otstarbekas saada vastav kogemus individuaalsete erandite andmisega.

Hetkel kuum