25. juuli 1996 kell 22:00

Raudteel on tulevikku

Viimase 20 aasta jooksul on Euroopa raudteed kaotanud pool miljonit töökohta. Kinnocki sõnul on ohus kogu raudteevõrgu püsimajäämine, kui raudtee turuosa reisija- ning kaubavedude osas ei parane.

«Tuleb valida: kas teha raskeid ja radikaalseid uuendusi, mis tagaksid töökohtade säilimise, või lasta käed rüppe ning riskida Lääne-Euroopa rautee miljoni töökoha kaotamisega,» ütles Kinnock.

1970. aastal kulges kolmandik ELi praeguste liikmesriikide kaubavedudest mööda raudteed. 1992. aastal on turuosa langenud 16 protsendile. Kui sama suund jätkub, on aastaks 2005 turuosa vaid viis protsenti. Suurbritannias ongi see juba langenud kõigest kuue protsendini.

Euroopa komisjonis on valmimas Euroopa raudteede tulevikku käsitlev «valge raamat». Valge raamat tähendab Brüsseli kõnepruugis komisjoni seisukohti sisaldavat ametlikku projekti.

Esmalt käsitletakse dokumendis võimalusi reisijaid ning kaupu vedava raudteesüsteemi moderniseerimiseks. Lisaks esitatakse ettepanekud uute seaduste vastuvõtmiseks, mis aitaksid kaasa rahvusvaheliste ning siseriiklike veoste turu avamisele. Samuti soovitakse suurendada nn ühitatud veoste osakaalu, kus kaubakonteinereid toimetatakse edasi erinevate transpordivahendite abil.

Kinnocki ettekujutuse kohaselt võiksid rauteed vähemalt kohalikus transpordis jääda riigi pädevusse. Suurbritannia raudteede erastamise kogemust ei hinda transpordivolinik kuigi kõrgelt.

Kinnocki sõnul on eelkõige kaubavedude alal eesmärgiks seatud, et raudteed suudaksid pakkuda veoautodega võrdväärseid teenuseid. Sageli ollakse arvamusel, et üksnes pikki, üle 400 km pikkuseid veoseid, on otstarbekas transportida raudteel.

Vastupidine näide on Antwerpeni--Rotterdami vaheline 75km raudteelõik, mis tõrjus mullu teedelt 40 000 veoautot. Sellest võitis nii keskkond kui kaubandus.

Kinnocki sõnul on raudteetranspordi arenguks möödapääsmatu ka rahvuslike süsteemide ühitamine ning ala tehniliste standardite väljatöötamine.

Tehtud on ettepanek luua rail freeways ehk vabad kiirteed, mis kulgeksid üle riigipiiride idast läände ja lõunast põhja ning tagaksid veoste ladusa edasitoimetamise.

Eriti tõuseks efektiivsus keskmise pikkusega ning pikkadel vedudel. Samuti oleks süsteemi otstarbekas rakendada hinnaliste ning ohtlike veoste puhul. KL

Hetkel kuum