25. september 1996 kell 22:00

Raidla kinnitab Tööstuspanga ja Hoiupanga liitumise korrektsust

Tööstuspanga aktsionäri, ASi ES TRAC esindaja Lembit Juksaare arvamust Hoiupanga ja Tööstuspanga liitumise õigustühisuse kohta tuleb ilmselt käsitleda emotsionaalse seisukohana, mitte juriidiliselt põhjendatud väitena. Pankade liitumine korraldati kooskõlas kehtivate seaduste ja Eesti Panga nõuetega. Seepärast on tegemist kehtiva tehinguga.

Hoiupank ja Tööstuspank liitusid krediidiasutuste seaduse alusel. Krediidiasutuste seaduse kohaselt laienevad muud ettevõtlust reguleerivad õigusaktid krediidiasutustele (st ka Hoiupanga ja Tööstuspanga liitumisele --ÄP) siis, kui krediidiasutuste seadusega ei ole sätestatud teisiti.

See erinorm sätestab selgelt krediidiasutuste seaduse prioriteetsuse võrreldes muude seadustega krediidiasutuste tegevuse ja tehingute reguleerimisel, samuti tegevuse lõpetamisel.

Äriseadustik reguleerib ettevõtete ümberkujundamist, ühinemist ja jagunemist. Krediidiasutuste seadus reguleerib krediidasutuste reorganiseerimist, milleks on ühinemine, liitumine, jagunemine ja eraldumine. Krediidiasutuste liitumist reguleerib üksikasjalikumalt krediidiasutuste seaduse § 33.

Krediidiasutuste ühinemist reguleerivad nii äriseadustik kui ka krediidiasutuste seadus. Järelikult reguleerivad need kaks seadust oma koostoimes pankade ühinemist, mis aga ei laiene pankade liitumisele. Krediidiasutuste liitumist reguleerib ainult krediidiasutuste seadus, äriseadustik pankade liitumist ei reguleeri.

Vahe tegemine ühinemise ja liitumise vahel ei ole pelgalt terminoloogiline või akadeemiline küsimus. Krediidiasutuste ühinemise ja liitumise põhimõttelisi küsimusi on seaduseandja reguleerinud erinevalt.

Näiteks nii äriseadustik kui krediidiasutuste seadus sätestavad krediidiasutuste jaoks ühinemise lõpuleviimise ja jõustumise tingimusena selle registreerimise äriregistris.

Krediidiasutuste liitumise lõpuleviimise ja jõustumise tingimused on täiesti erinevad ühinemise tingimustest. Krediidiasutuste seaduse järgi jõustub liitumine pärast loa saamist Eesti Pangalt. Pankade liitumise lõpuleviimise ja jõustumise tingimus pole registreerimine äriregistris, vaid liitumisloa saamine. Selle taotlemise ja saamise tingimused sätestas Eesti Pank.

Hoiupanga ja Tööstuspanga liitumine toimus notariaalselt tõestatud liitumislepingu alusel. Leping sõlmiti krediidiasutuste seaduse sätte alusel, selle kinnitasid kahe panga juhtkonnad. Liitumisleping jõustus Eesti Panga poolt liitumisloa andmisega 2. septembril.

Praegusel juhul ei saa küsimust nii püstitada, sest äriseadustik ei reguleeri pankade liitumist.

Kui krediidiasutuste seaduse ja äriseadustiku normid on vastuolulised, kohaldatakse krediidiasutuste seaduse norme. Seda seepärast, et kooskõlas tsiviilseadustiku üldosa seadusega kohaldatakse üld- ja erisätete vastuolu korral erisätet. Krediidiasutuste seaduse sätted on äriseadustiku sätete suhtes erisätted ning seega ülimuslikud.

Liitumislepingus n-ö musti auke ei ole. Mis puutub vaidlustesse, siis kehtivad seadused võimaldavad pidada õiguslikke vaidlusi sõltumata sellest, kas õiguslikud probleemid on eelnevalt tõestatud või mitte. Kui vaidlused on kohtulikud, siis kulub lahendi saamiseni päris palju aega, olenemata sellest, milline on lõplik lahend oma sisult.

Selle küsimuse kommenteerimiseks puudub mul kahjuks alus, kuna küsimus on pigem majanduslik kui õiguslik, samuti ei ole minu informeeritus kommenteerimiseks piisav.

Hetkel kuum