8. jaanuar 1997 kell 22:00

Hoiupanga Venemaa investeerimisfond

Hoiupanga Venemaa investeerimisfondi vara investeerimise eesmärk on kindlustada fondiosakute omanikele tehtud investeeringute eest pikema ajavahemiku jooksul suuremat tulu, kui seda pakuvad panga deposiidid. Fond investeerib peamiselt SRÜ liikmesriikide territooriumil tegutsevate riiklike ja kommertsinstitutsioonide poolt emiteeritud väärtpaberitesse, pankade deposiitidesse või muusse varasse. Fond lähtub investeerimisotsuste tegemisel konservatiivsetest riskijuhtimise põhimõtetest.

Hoiupanga Venemaa investeerimisfond on avatud lepinguline investeerimisfond, mis on asutatud 30. oktoobril 1996. aastal ja registreeritud Eesti Vabariigi väärtpaberiinspektsioonis 19. detsembril 1996. Tegevust alustas fond käesoleva aasta 2. jaanuaril. Esimese viie tegevuspäeva jooksul on osaku puhasväärtus tõusnud 1000 kroonilt 1064,68 kroonile.

Hoiupanga Venemaa investeerimisfondi haldab Hoiupanga Aktivajuhtimise AS. Lisaks HP Venemaa IF-le haldab Hoiupanga Aktivajuhtimise AS ka Hoiupanga investeerimisfondi ja Suurerastamise investeerimisfondi varasid. Fondi depoopank on Hansapank.

Fond maksab haldavale ettevõttele igakuist haldustasu aastase määraga 2% iga kuu viimase pangapäeva fondi vara puhasväärtusest. Lisaks maksab fond haldavale ettevõttele iga kvartali lõpus nn edukustasu 20% tootlusest, mis ületab 20% aastas.

Fond saab tulu kapitalikasvult ja dividendidelt, võlakirjade intressidelt ja pangadeposiitidelt.

Tingituna fondi lühiajalisest tegutsemisest on suur osa (61,34%) fondi varadest praegu investeerimata ja seisab rahas. Ülejäänud varad on investeeritud Venemaa juhtivatesse aktsiatesse.

Fondi tegevusest tulenevad riskid: 1) likviidsusrisk -- selle maandamiseks investeerib fond vahendid kvaliteetsetesse ja likviidsetesse vahenditesse ning hoiab osa vahendeid arvelduskontol. Lisaks on osakud vabalt kaubeldavad järelturul; 2) valuutarisk -- valuutariski fond võimalusel ei võta, kattes enamiku instrumentidega seotud valuutapositsioonidest; 3) maarisk -- maariski hajutamiseks kavatseb fond pikemas perspektiivis investeerida peale Venemaa ka teiste SRÜ riikide väärtpaberitesse; 4) krediidirisk -- fond on raha paigutamise võimalus suhteliselt kõrgema riskiastmega nõus olevale investeerijale, kes lisariski vastu tahab oma investeeringult saada rohkem tulu.

Hetkel kuum