9. jaanuar 1997 kell 22:00

Kümneaastase kohtupraktika kogemus

Kohtud lahendavad nõudeid, mis on lihtsad, odavad ja trafaretsed meelsasti ja õigesti. Vastupidistest, millest nähtub juriidiline vaieldavus, samuti nõuetest, mis on kallid, ebatavalised või muul viisil tülikad, püütakse kahjuks reeglina hoiduda. Nende lahendamist kas välditakse, delegeeritakse kõrgemale või lükatakse aina edasi.

Kõigepealt näiteks väidab esimese astme kohus, et asi pole kohtu pädevuses, kuna konkreetse asja jaoks puudub konkreetne seadus. Samas hoidub kohus targu viitamast, kes peaks või saaks antud vaidlust kohtuväliselt lahendada. Või väidab kohus, et hagi pole vormikohane või on lõivu tasutud liiga vähe.

Hageja sellekohase vastuväite peale teeb kohus kas menetlusest keeldumise või hagi mitterahuldamise määruse.

Järgnevalt lahendab eri- või kassatsioonikaebuse saanud kohtu teine aste selle tagaselja, jättes nõude rahuldamata ning korrates määruses üle kohtu esimese astme põhjendused.

Järgnev kassatsioonikaebus läheb esmalt riigikohtu loakokku, kes hindab kaebust emotsionaalselt seisukohalt.

Kuna nähtub, et hagi lahendamine võib kujuneda tülikaks, siis lükatakse kaebus üksmeelselt tagasi. Seadus sätestab, et loakogu ei pea resolutsiooni põhjendama ning et tagasilükke võib teha loakogu üksmeele korral. Loakogu otsus saabki olla vaid emotsionaalne, kuna loakogu kolmest liikmest on vaid üks professionaal. Ülejäänud kaks on antud näite puhul kriminaal- ja halduskohtunik, kes oma töös ei pea tundma tsiviilnüansse.

Johtuvalt sellest, millise loakogu liikme isikuomadused domineerivad, kannavad loakogu resolutsioonid kas tsiviil-, kriminaal- või siis haldusvärvingut. Et loakogu koosseisu rotatsioon on kiire, siis sellest lähtuvalt on ka loakogu tegevus praktiliselt äraarvamatu.

Kui aga loakogu siiski annab menetlusloa tülika lahendiga asjas, väldib riigikohus tülikat lahendit ikkagi. Riigikohtu otsus on lõplik. Põhiseaduses sätestatud kohtu tegevuse seaduslikkuse järelevalve seadust pole senini reaalselt olemas.

Püüdkem eelnevat fiktsiooni veidi üldistada. Kui veidi arutleda, nähtub, et suvalise asja kohtulikku lahendamist saab takistada.

Selle viisi üldstruktuur on järgmine: algul tehakse ebalahend, viidates edasikaebamise võimalikkusele lahendiga mitterahuldumisel. Kaevata saab kõrgemale kohtule. Kui aga asi on edasi kaevatud päris kõrgele, riigikohtusse, siis saab riigikohtu ette moodustatud loakogu asja suvaliselt tagasi lükata.

Järelikult kohus saab seadusest ja asjaoludest lähtuvat asja lahendamist või mittelahendamist lihtsalt, asjaoludest mittesõltuvalt mõjutada.

Kuna kohtul endal on hõlbus asjakohastest seadustest mööda minna, siis on ilmselt kohtuvälistel isikutel samuti hõlbus kohut mõjutada. Abstraheerides: surve, nõue või palve tegemaks mingit toimingut on seda mõjusam, mida lihtsam ja ohutum on seda toimingut teha. Loakogu puhul aga ongi just nii.

Näiteks võib seda hõlbust viisi ära kasutada organiseeritud kuritegevus. Pole ka erilist alust väita, et seda juba ei tehta.

Selle ülevaatliku ja mõningaid aspekte lihtsustava artikli eesmärk oli viidata Eesti kohtusüsteemi ühele efektiivsele korruptsioonimehhanismile -- vastutus delegeeritakse alt üles, kuni asi jõuab loakokku, kes teeb koondemotsioonidel põhineva (üksmeelse) tagasilükke, kui nii on vaja. See emotsioonlahend pole vaieldav ning põhjendatud.

Nii saab täiesti legaalselt peatada suvalise õigusemõistmise, kui kellelgi peaks vaid tekkima säärane soov ja kindel tahtmine.

Kuivõrd kasutab viidatud mehhanismi organiseeritud kuritegevus, pole selle artikli teema. Võimalus selleks on aga täiesti olemas.

Lõpetada võiks aga ehk vanasõnaga: «Hirmul on suured silmad!» Korruptsiooni kohtus pole ju olemas. Vähemalt Eestis mitte. Sest kohtunikud pole tavalised inimesed, vaid oma ametipositsiooni tõttu on nad head, ausad ja targad. Ning mõjutamatud -- seetõttu nad toredad ongi.

Probleem ise on aga uue kohtusüsteemi loomisest saadik lahendamata ning tänini aktuaalne.

Kabinettides ja kinnistel kohtuseminaridel on seda küll mõneti lahatud, kuid tulemusteta. Avalikult aga pole seni probleemi valgustatud.

Hetkel kuum