23. jaanuar 1997 kell 22:00

Maa ostmisel ettemaks

«Seaduse algatamine tuleneb elanikkonna seas levinud murest, et EVPd kaotavad kehtivuse enne, kui krundi eest maksmise aeg kätte jõuab,» ütles Lokotar. Eelnõu kohaselt on õigus ettemaksu tasuda neil Eestis alaliselt elavatel kodanikel, kellel on vastavalt maareformi seadusele õigus maad ostueesõigusega erastada.

Saue linnavalitsuse maakorraldaja Leo Sepa sõnul vähendab ettemaksu võimaldamine individuaalkrundi omanike seas olevaid pingeid ja elavdab EVPde turgu.

Eelnõu kohaselt teatab füüsiline isik kirjalikult ettemaksu soovist erastatava maa asukohajärgsele kohalikule omavalitsusele. Kui kohalik omavalitsus on kontrollinud sooviavaldaja vastavust esitatavatele nõuetele, määrab ta erastatava maa müügihinna. Pärast seda väljastab kohalik omavalitsus avalduse esitajale maa eest ettemaksuga tasumise arve.

Kui kohalik omavalitsus leiab, et avalduses esitatud andmed ei ole tõesed, võib ta arve väljastamisest keelduda. Keeldumisest tuleb inimesele teatada kirjalikult, tuues ära keeldumise põhjused.

Kui inimene on ettemaksu tasunud, esitab ta tasumise kviitungi koopia kohalikule omavalitsusele.

Kui maa müügihind erineb ostu-müügilepingu koostamisel ettemakstud summast kuni kaheksa protsenti, on maa müügihind tasutud. Kui see protsent on suurem, tasub maa erastaja hinnavahe rahas või EVPdes ostu-müügilepingus sätestatud tingimustel ettenähtud tähtajaks.

Ettemaksuna enammakstud summat inimesele tagasi ei maksta.

Hetkel kuum