17. märts 1997 kell 22:00

Kinnitati strateegiliste kaupade uus nimekiri

Veebruaris kinnitas valitsus uue stratee-giliste kaupade nimekirja. Ühtlasi tunnistati kehtetuks eelmise aasta 26. jaanuaril kehtestatud strateegiliste kaupade nimekiri.

Strateegiliste kaupade nimekiri koosneb viiest nimekirjast, mille all on välja toodud strateegiliste kaupade nimetused.

Muudeti ka starteegilise kauba välja- ja transiitveo korra 5. punkti. Uue sõnastuse järgi ei nõuta strateegiliste kaupade nimekirjas loetletud kaupadele väljaveolitsentsi ega transiitveoluba läbi Eesti tolliterritooriumi veetava transiitveose korral, kui kauba saaja ja sihtriik on samad, millest kauba lähteriigi eksportija on informeerinud välisministeeriumi, juhul kui kaup seati väljaveoks valmis eksportivas riigis. See erand kehtib ainult juhul kui lähteriigi eksportija on välisministeeriumile edastanud rahvusvahelise impordisertifikaadi, mille on väljastanud sihtriigi vastav asutus. See erand ei kehti relvade, laskemoona ja muu sõjalise varustuse kohta ning viienda nimekirja mõningate alapunktide kohta. ÄP

- Nimekiri 1: Keemiliste või bioloogiliste relvadega seotud kaubad ja uimastite ebaseadusliku valmistamisega seotud kemikaalid

- keemiarelva valmistamisega seotud kaubad

- biloogilise relva valmistamisega seotud kaubad

- keemiarelvade täiustamise, tootmise, varumise ja kasutamise keelustamise ning hävitamise konventsiooni nimekirjas sätestatud mürgised kemikaalid

- uimastite ebaseadusliku valmistamisega seotud kemikaalid

- Nimekiri 2: Aatomitehnoloogia, sellega seotud materjalid ja varustus

- tuuma mitte-proliferatsiooni nimekiri

- tuumatehnoloogiaga seotud kahese kasutusega kaupade ja materjalide nimekiri

- Nimekiri 3: Raketid ja nende juurde kuuluvad seadmed ja tehnoloogia

- Nimekiri 4: Relvad, laskemoon ja muu sõjaline varustus

- Nimekiri 5: Kahese kasutusega kaupade ja materjalide nimekiri

- kahese kasutusega materjalid

- materjalide töötlemisvahendid ja -süsteemid

- elektroonika

- arvutid

- telekommunikatsioonid

- informatsiooni kaitse ja julgeoleku süsteemid

- sensorid ja laserid

- navigatsiooni- ja lennuelektroonika

- merendusliku otstarbega kaubad

- jõusüsteemid

Hetkel kuum