18. märts 1997 kell 22:00

Liitunud tööandjad ja osalusdemokraatia

Liitunud tööandjad käsitavad osalusdemokraatiat kui demokraatlikus ühiskonnas oma õiguste ja seaduslike huvide kaitseks ühinenud tööandjate legaalset võimalust osaleda riigi sotsiaalmajanduslike ja -poliitiliste otsuste ettevalmistamise protsessis.

On üsna mitu mõjuvat põhjust, miks tööandjaid huvitab just seadusloome. Meie keskliidu põhiülesanne on esindada ja kaitsta liitunud tööandjate ühiseid õigusi ja seaduslikke huve. Seadusloome kaudu tegutsemine on üks efektiivsemaid legaalseid mooduseid selle saavutamiseks.

Peaksime jõudma selleni, et tööandjate osalemise tulemuslikkuse seadusloomes määrab nende aktiivsus, informeeritus, arukus ja konstruktiivsus, koostöövalmidus ja -võime kogu ühiskonna probleemide lahendamisel. See on meiepoolne koostööpakkumine.

On tuntud tõsiasi, et mingi otsuse tulevaste täitjate kaasamine õigel ajal selle ettevalmistusprotsessi võimaldab lõppkokkuvõttes olulisel määral kokku hoida nii aega kui ka raha otsuse täielikuks elluviimiseks.

Kui on midagi vaja põhjalikult läbi kaaluda ja vaielda, on otstarbekam teha seda enne otsuse langemist või seaduse vastuvõtmist, mitte post factum.

Tööandjate jaoks on esikohal õigusakti toime, mitte ainult selle olemasolu või vastuvõtmise fakt. Siit ka mõneti erinev lähenemine nii mõnelegi konkreetsele seadusesättele.

Looming on ikka mingil määral oma looja nägu, ka seaduslooming. On sealgi «seinast seina» variante, tõlgituid-kopeerituid nii läänest kui mujaltki.

Omaette kategooria moodustavad tsentraliseeritud käsumajanduse retsidiivid, millised pole meie elust veel kuhugi kadunud. Selle tulemuseks on ebareaalsed ja mittetoimivad seadused ning määrused. Loodame, et tööandjate osalemine seadusloomeprotsessis aitab kaasa olukorra parendamisele.

Osalusdemokraatia praktilises toimimises näevad tööandjad mitut järjestikust etappi.

Kõigepealt õigusakti (või selle muudatuse) kontseptsiooni või ka üldiste põhimõtete koostamine, millest peaks kujunema tulevase õigusakti kondikava. Tööandjad peavad seda väga oluliseks, isegi vältimatuks etapiks koostöö tegemisel seadusloome valdkonnas.

Üldjuhul peame otstarbekaks tööandjate esindajate osalemist seaduseelnõu täisteksti koostamise töörühmas, et olla õigeaegselt kursis võimalike täpsustustega esialgselt kokkulepitud kontseptsioonis.

Samal ajal seaduseelnõu kooskõlastamisega ministeeriumites tuleks selle täielik tekst koos seletuskirja jm lisadega saata tööandjate keskliitudele tutvumiseks ja ettepanekute tegemiseks.

Liitunud tööandjad on huvitatud, et nende ettepanekud ja märkused jõuaksid vabariigi valitsuse istungile, kus langetatakse esimene kaalukas otsus seaduseelnõu edasise saatuse kohta. Ning juhul, kui ei peeta tööandjate ettepanekuid mingil põhjusel vastuvõetavateks, informeeritakse sellest ettepanekute tegijaid.

Lisaks eeltoodule peaks tööandjate esindajatel olema võimalus osaleda riigikogu vastava komisjoni istungil ning esitada oma ettepanekute kohta selgitusi.

Osalusdemokraatia käivitumine eelkirjeldatud stsenaariumi kohaselt peaks andma järgmise tulemuse: märgatavalt lüheneb ja odavneb (just uudsete) õigusaktide ettevalmistustsükkel; oluliselt lüheneb õigusaktide ellurakendamise aeg, mis on praegu väga oluline just eurointegratsiooni aspekti silmas pidades; oluliselt kasvab tasakaalustatud õigusaktide (ja nende sätete) osatähtsus üldises seadusloomes, soodustades ühiskonna arengu stabiliseerumist ning tõuseb lugupidamine Eesti oma õigusaktide vastu, paraneb nende järgimise osatähtsus ja laieneb sisuliselt õigusriigi kandepind.

Hetkel kuum