31. märts 1997 kell 22:00

Eeskiri regulaarlennuliini lubade väljastamiseks

Alates 4. märtsist on kinnitatud regu-laarlennuliini lubade väljaandmise eeskiri. Lennundusseaduse kohaselt annab liiniluba lennundusettevõttele õiguse tegeleda regulaarse reisijate- ja/või kaubaveoga Eesti territooriumil, territooriumile või territooriumilt.

Regulaarlennuliini loa taotlejal peab olema lennuameti või välisriigi vastava ametkonna väljastatud ja Eestis tunnustatud tegevuslitsents.

Liinilubade väljaandmiseks moodustatud komisjon teatab otsuse liiniloa andmise või sellest keeldumise kohta 30 päeva jooksul pärast dokumentide esitamist.

Kui ühele lennuliinile pretendeerib mitu lennundusettevõtet, eelistab komisjon võrdsete pakkumiste korral riigikullerit. Liiniluba ei väljastata, kui selle taotleja kavandatav tegevus on vastuolus Eesti huvidega, keskkonnaohtlik või ohustab inimeste elu ja tervist. Liiniloa väljaandmisest keeldumise otsuses peab olema näidatud keeldumise põhjus. ÄP

- avaldus koos põhjendusega

- lennutegevuslitsentsi koopia

- nimekiri ettevõtte esindustest või lepingulistest esindajatest, nende nimed ja aadressid

- lennumarsruudi skeem

- nimekiri ja andmed taotletaval liinil kasutusele võetavate õhusõidukite kohta (väljavõte õhusõidukite registrist ja lennukõlblikkuse tunnistusest)

- prognoos vedude mahu kohta taotletaval lennuliinil esimeseks tegevusaastaks (lühema aja puhul IATA hooajaks), kui taotletakse viiendat õhuõigust (võtta välisriigist peale reisijad, last või post ning transportida nad kolmandasse riiki), siis selle osa üldisest mahust

- lennujaamade direktoritega kooskõlastatud sõiduplaan IATA hooajaks enne kavatsetava lennuprogrammi alustamist

Hetkel kuum