31. märts 1997 kell 22:00

Eesti Pank veab Innovatsioonipangaga vägikaigast

Eesti Panga pangainspektsiooni juhataja Pilvia Nirgi märgib ettekirjutuses Innovatsioonipanga juhatuse esimehele Michael Dashkovskyle, et Innovatsioonipanga suuraktsionärid ei ole taotlenud Eesti Pangalt luba olulise osaluse omandamiseks ja suurendamiseks, mis on vastuolus krediidiasutuste seadusega.

Nirgi nendib, et Innovatsioonipanga aktsiakapitalist kuulub 31. jaanuari seisuga 71,96 protsenti firmale Eurocapital Group, 7,76 protsenti firmale Eastern Credit Ltd ja 5,16 protsenti viimase tütarfirmale, ASile Baltoil.

Sellest lähtuvalt kohustas pangainspektsioon Innovatsioonipanka kontakteeruma oma aktsionäridega ning korraldama, et manitud kolm firmat esitaksid hiljemalt 1. aprillil, s.o täna, taotluse pangas olulise osaluse omandamiseks.

Innovatsioonipanga esindaja, vandeadvokaadi abi Sanjay Jaanus Mody Viktor Kaasiku advokaadibüroost taotleb Eesti Panga presidendile Vahur Kraftile esitatud pretensioonis pangainspektsiooni ettekirjutuse tühistamist.

Pretensioonis öeldakse, et Eurocapital Group Company on Innovatsioonipanga vahendusel juba 1995. aasta juunis taotlenud Eesti Pangalt luba olulise osaluse omandamiseks Innovatsioonipanga aktsiakapitalis ning et samal kuul tuli sellele Pilvia Nirgi allkirjaga positiivne vastus.

Mody juhtis samas keskpanga tähelepanu asjaolule, et kaks ülejäänud firmat, Eastern Credit Ltd ja AS Baltoil omandasid oma osaluse Innovatsioonipangas enne krediidiasutuste seaduse jõustumist jaanuaris 1995.

Krediidiasutuste seaduses ei ole aga sätestatud, et olulist osalust käsitlev paragrahv omab tagasiulatuvat jõudu. Seega ei ole Mody arvates pangainspektsioonil õigust esitada ettekirjutust toimingute suhtes, mis puudutavad olulise osaluse omandamist või suurendamist enne krediidiasutuste seaduse jõustumist.

Eesti Panga presidendi tähelepanu juhitakse ühtaegu sellele, et ükski õigusakt ei sea krediidiasutusele kohustust kontakteeruda oma aktsionäridega ja korraldada nende mingite avalduste esitamist, nagu seda nõuab pangainspektsiooni juhataja.

Mody ütles, et Innovatsioonipangal on kavas esitada ka halduskohtusse taotlus ettekirjutuse tühistamiseks.

Innovatsioonipanga nõukogu esimees, firma Eastern Credit omanik Alex Genin on alustanud USAs kohtuvaidlust, nõudes Eesti Pangalt ja tema presidendilt 203 miljoni krooni tasumist.

12. märtsil toimunud ringkonnakohtu istungil saadeti hagiavaldus Eesti Panga taotlusel arutamiseks föderaalkohtule. Mody ei välistanud, et pangainspektsiooni võitlus Innovatsioonipangaga on ajendatud just sellestsamast kohtuvaidlusest.

Hetkel kuum