27. aprill 1997 kell 22:00

Omaniku rõõmud, mured ja ohud

Firmades on korraliste üldkoosolekute aeg, kus omanikud kinnitavad möödunud majandusaasta aruande. Omaniku seisukohast on otstarbekas lisaks bilansile ja kasumiaruandele pöörata tähelepanu raamatupidamise aastaaruandest ja majandusaasta aruandest mõnikord «väljaununevatele» punktidele:

- omakapital aktsiaseltsis -- emiteeritud ja märgitud aktsiate arv, aktsiate esialgne maksumus, sealhulgas aktsiate nominaalväärtus, üle nominaalväärtuse saadud summad, apportvaraga tasutud aktsiate arv ja väärtus, aasta jooksul korraldatud uus aktsiate emissioon või fondiemissioon, aruandeaasta jooksul väljakuulutatud v -makstud dividendid;

- bilansis kajastatud aktsiate ja väärtpaberite turuväärtus;

- varude tegelik väärtus ning varude allahindlussumma koos selgitusega;

- põhivara väärtus (soetusmaksumus, akumuleeritud kulum, ostetud ja müüdud põhivara, allahindluse ja juurdehindluse sisu ning summa, amortisatsioonimeetod ning normid;

- arenguprojekti ja tõenäoliselt tekkivate tulude ajagraafik;

- kapitalirendi alusel renditud vara soetusmaksumus ja maksed;

- ettevõtte poolt antud pikaajalised laenud omanikele, aktsionäridele, juhtkonnale, haldusnõukogu liikmetele jt ( nimeliselt);

- laenu tagatiseks antud ja panditud vara;

- arvestatud ja tegelikult makstud tulumaksu summad, s.h erakorralistest tuludest ja kuludest tingitud tulumaksu summad;

- bilansivälised kohustused ja bilansivälised varad.

Hetkel kuum