28. aprill 1997 kell 22:00

Eesti ja Itaalia vahelisi vedusid reguleerib leping

Eesti ja Itaalia valitsused allkirjastasid 20. märtsil kahe riigi vahelise sõitjate ja kauba rahvusvahelise autoveo korraldamise kokkuleppe.

Lepingus on sätestatud tingimused, mille järgi on mõlema riigi vedajatel õigus Eesti või Itaalia territooriumil registreeritud sõidukiga teostada sõitjate ja kauba autovedu kahe riigi vahel või transiidina läbi teise lepingupoole territooriumi. Reisijateveos on lepinguga reglementeeritud kahe riigi vahelised liiniveod, transiitliiniveod, pendelveod ja juhuveod. Kaubavedudes on reglementeeritud kahe riigi vahelised veod ja transiitveod. Määratletud on tingimused masinate tehnilistele nõuetele, kindlustuspoliisidele, veosedokumentide täitmisele, tollimaksudest vabastamisele jne.

Lepinguga kehtestatud normid ei kehti vaid kõrvalolevas tabelis toodud vedude korral. ÄP

- Matustega seotud vedu

- Näitustega seotud esemete vedu

- Kauba juhuvedu lennujaama või lennujaamast häirete korral liikluses

- Pagasi vedu sõitjateveoks ette nähtud sõidukile lisatud haagisega ja pagasi vedu otse lennujaama või lennujaamast mis tahes tüüpi sõidukitega

- Postivedu

- Kiire meditsiinilise abi andmiseks vajalike ainete vedu, eeskätt loodusõnnetuse korral

- Väärtusliku kauba vedu (näiteks väärismetallid) politsei või teiste julgestusteenistuste eskorditud erisõidukitega

- Mere- ja õhutranspordivahendite varuosade vedu

- Teise lepingupoole territooriumil kaubavedu teostava, kuid kasutamiskõlbmatuks muutunud sõiduki asendamisega seotud vedu ning remonditud sõiduki tagasisõit tühjalt. Vedu asendussõidukiga teostatakse kasutamiskõlbmatuks muutunud sõidukile väljastatud loa alusel

- Mesilaste ja kalamaimude vedu

Hetkel kuum