11. mai 1997 kell 22:00

Korrektsus kiirendab asjaajamist

Tüüpilisemad vead, mida tehakse ärire-gistrile dokumentide esitamisel:

- puudub mõni dokument, näit ümberkujundamisotsus, bilanss vms;

- püütakse juhatuse liikmete esindusõigust seadusevastaselt piirata (esindusõigus on seadusega täpselt paika pandud);

- suurendatakse kapitali, kuid jäetakse see tõendamata. Kapitali suurendamisel fondiemissiooniga tuleb esitada aastabilanss, uute sissemaksetega -- panga teatis, mitterahaliste sissemaksetega tasumisel -- sissemakse väärtust ja selle üleandmist tõendavad dokumendid;

- põhikirja tehakse muudatus ja esitatakse vaid muudetud osa. Esitada tuleb põhikirja uus terviktekst;

- litsentseeritud tegevusalade kohta ei esitata litsentse;

- jäetakse riigilõivukviitungid esitamata;

- tegevusala märgitakse liiga üldsõnaliselt (nt välismajandustegevus või vahendustegevus);

- faktivead, nt pole protokollile alla kirjutanud protokollija, puudub koosoleku juhataja allkiri jne.

Hetkel kuum