24. august 1997 kell 22:00

Garantiikindlustus vähendab tellija äririski

Garantiiks loetakse seaduse või lepinguga ettenähtud kohustust kustutada teise organisatsiooni võlgnevus täielikult või osaliselt kohustuse mittetäitmise või mittenõuetekohase täitmise korral.

Garantiikindlustus kaitseb tellija huve tellimuse täitja ees. Seepärast on tavaliselt tellija see, kes nõuab tellimuse täitjalt kindlustust (tagatist) juhuks, kui viimane ei täida mingil põhjusel lepingut ja tekitab sellega tellijale kahju. Tellimuse täitjal (kindlustusvõtja) ei ole omakorda vaja oma kohustuste täitmise tagamiseks deponeerida pangas mingit protsenti projekti maksumusest. Ta võtab selle protsendi ulatuses kindlustuse ja saab kasutada peaaegu kogu oma raha.

Erinevalt teistest kindlustustoodetest on garantiikindlustuse puhul kindlustusandjal kahju hüvitamise järgselt tagasinõudeõigus kindlustusvõtja vastu väljamakstud hüvitise ulatuses.

Kvaliteedi garantiikindlustuse sisuks on tagada kindlustusvõtja kohustus garanteerida tellijaga sõlmitud lepingus ettenähtud aja jooksul toodetud või tarnitud objekti kokkulepitud kvaliteet (näit ehitusjärgne garantii). Kui garantiiajal peaks objektil esinema defekte, esitab tellija nõude kindlustusvõtja vastu ja kindlustusandja kohustub hüvitama kindlustussumma piires tellijale kahju.

Lepingulise garantiikindlustuse põhimõtteks on kindlustada kindlustusvõtja kohustus tasuda lepingus ettenähtud summad (näit kauba eest- või rendimaksed) lepingupartnerile. Kui kindlustusvõtja pole suuteline lepingut täitma, kohustub kindlustusandja ise lepingupartnerile tasuma.

Võistupakkumise garantiikindlustuse ja tagatise garantiikindlustuse kindlustusvõtjaks on isik, kes osaleb tellija korraldataval võistupakkumisel. Võistupakkumise võitmise korral on kindlustusvõtjal kohustus asuda tellimust täitma. Kui ta seda mingil põhjusel ei tee ja tekitab sellega tellijale kahju, katab kahju võistupakkumise või tagatise garantiikindlustus.

Nende kahe garantiikindlustuse vahe on selles, et võistupakkumise garantiikindlustuse hüvitise summaks on võistupakkumise võitnud kindlustusvõtja pakkumuse ja sellele järgneva pakkumuse vahe (näit kui kindlustusvõtja pakkumus on 100 000 kr ja järgnev pakkumus 110 000 kr, peab kindlustusvõtja tellijale tasuma 10 000 krooni). Tagatise garantiikindlustuse hüvitise summa on võistupakkumise kutsel eelnevalt kindlaks määratud.

Tolli garantiikindlustus on mõeldud tollimaakleritele, printsipaalidele ja tollilao valdajatele, et tagada tollimaksude tasumine.

ATA-Karneti garantiikindlustus on mõeldud isikule, kes taotleb Eesti Kaubandus-Tööstuskojalt ATA-Karneti väljastamist. Karnet on rahvusvaheline unifitseeritud dokument, mille alusel toimub kauba ajutine maksuvaba rahvusvaheline sisse- ja väljavedu või transiit.

Kindlustusvõtjal on kohustus re-eksportida tähtaegselt sisseveomaa riigist ajutiseks sisseveoks võetud kaubad. Kui kindlustusvõtja kohustust ei täida, on EKTK garandina vastutav vastavalt rahvusvahelisele kaupade ajutise sisse- ja väljaveo konventsioonile, millega Eesti Vabariik on õiguslikult ühinenud. Kui sisseveomaa garantiid andva institutsiooni poolt on esitatud EKTKle arve, maksab kindlustusandja hüvitise EKTKle.

Hetkel kuum