4. jaanuar 1998 kell 22:00

Konservatiivsuse printsiip

Konservatiivsuse printsiip raamatupidamises tähendab seda, et aruandeid tuleb koostada ettevaatlikult ja kaalutletult. Kui on teada või on tõenäoline, et varade reaalväärtus on madalam raamatupidamises kajastatud väärtusest, tuleb nad alla hinnata. Ühtlasi tuleb arvesse võtta kõik teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused. Käibevara hinnatakse aastaaruande bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus. Netorealiseerimismaksumus on müügihind miinus otsesed turustuskulud. Soetusmaksumuse ja netorealiseerimismaksumuse vahe kantakse aruandeaasta kuludesse.

Materiaalselt fikseeritavad teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused, kulud ja kahjumid tuleb võtta bilansis arvele ja kajastada kuludes. Teadaolevate kohustuste ja kulude hulka kuuluvad näiteks majandusaastal tekkinud puhkusetasu- ja maksuviiviste kohustus ning nende kohustustega kaasnevad kulud.

Materiaalselt fikseeritavate potentsiaalsete kohustuste hulka kuuluvad garantiikohustus ja potentsiaalne tulumaksukohustus. Neid kajastatakse bilansis lühi- ja pikaajaliste eraldistena.

Hetkel kuum