31. mai 1998 kell 22:00

Aktsiakapitali suurendamise võimalused

Aktsiakapitali võib suurendada aktsionäride üldkoosoleku otsusel uute aktsiate väljalaskmisega kas täiendavate sissemaksetega või sissemakseteta, s.o fondiemissiooniga, kus aktsiakapitali suurendatakse aktsiaseltsi omakapitali arvel. Fondiemissiooni võib üldkoosolek otsustada pärast aastabilansi kinnitamist.

Kui fondiemissioon otsustatakse pärast seitsme kuu möödumist ajast, mille seisuga aastabilanss koostati, tuleb koostada ja üldkoosolekul kinnitada vahebilanss. Vahebilanss tuleb koostada ja kinnitada majandusaasta aruande koostamiseks ja kinnitamiseks ettenähtud korras. Fondiemissiooni võib korraldada uute aktsiate väljalaskmisega või olemasolevate aktsiate nimiväärtuse suurendamisega. Fondiemissiooni korral suureneb aktsionäri osa aktsiakapitalis võrdeliselt tema aktsiate nimiväärtusega.

Fondiemissioonis osalevad ka aktsiaseltsile kuuluvad oma aktsiad. Fondiemissiooni teel suurendatakse aktsiakapitali uute aktsiate nimiväärtuste summa ulatuses või olemasolevate aktsiate nimiväärtuse suurendamise ulatuses.

Põhikirjaga võib anda nõukogule kuni kolmeks aastaks õiguse suurendada aktsiakapitali sissemaksete tegemisega põhikirjas ettenähtud suuruseni. Aktsiakapitali ei või suurendada rohkem kui pool sellest, mis oli ajal, kui nõukogu sai vastava õiguse. Mitterahalise sissemaksega võib nõukogu väljalastud aktsiate eest tasuda ainult juhul, kui see on ette nähtud põhikirjas. Kui nõukogu otsustab aktsiakapitali suurendamise, lisatakse äriregistrile aktsiakapitali suurendamise kohta esitatavale avaldusele nõukogu otsus ja koosoleku protokoll.

Üldkoosoleku kokkukutsumise teates märgitakse: aktsiakapitali suurendamise põhjus ja viis; aktsiakapitali uus suurus; uute aktsiate arv ja nimiväärtus või olemasolevate aktsiate uus nimiväärtus; aktsiate märkimise eesõigus ja selle kasutamise aeg; kui aktsiakapitali suurendatakse uute aktsiate väljalaskmisega -- nende märkimise aeg ja koht; kui lastakse välja uut liiki aktsiaid -- nendest aktsiatest tulenevad õigused.

Kui aktsiakapitali suurendamise tõttu tuleb muuta põhikirja, tuleb põhikirja muutmine otsustada enne aktsiakapitali suurendamist.

Aktsiakapitali suurendamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest. Kui aktsiaseltsil on mitut liiki aktsiaid, on aktsiakapitali suurendamise otsus vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 igat liiki aktsiatega üldkoosolekul esindatud häältest, kui põhikirjas ei ole ette nähtud teisiti.

Kui aktsiakapital on täielikult sisse makstud või fondiemissioon korraldatud, esitab juhatus kuue kuu jooksul aktsiakapitali suurendamise otsuse vastuvõtmisest äriregistrile notari poolt tõestatud avalduse aktsiakapitali suurendamise kandmiseks äriregistrisse. Aktsiakapital loetakse suurendatuks kande tegemisest äriregistrisse.

Hetkel kuum