28. juuni 1998 kell 22:00

Juhatuse liikme töötasu ei kuulu sotsiaalmaksuga maksustamisele

Äri- ja Maksukonsultatsioonide OÜ juha-tuse esimees Katrin Tamm väitis 15. juuni Äripäevas, et «kuna juhatuse või nõukogu liikme tasu ei kuulu tulumaksuseaduse § 9 lg 2 ega sotsiaalmaksuseaduse § 2 järgi mittemaksustatava tulu hulka, tuleb nimetatud summalt tasuda riigieelarvesse nii üksikisiku tulumaks kui ka sotsiaalmaks

Toodud nõuanne ei ole päris korrektne. Äriühingu juhatuse või nõukogu liikmetele äriseadustiku alusel makstavad tasud ei pruugi olla maksustatud sotsiaalmaksuga. Sotsiaalmaksuseaduse § 1 kohaselt maksavad sotsiaalmaksu tööandjad ja tellijad (tööettevõtulepingu alusel) (lg 1), riigivõimu- ja valitsemisorganid, kohalikud omavalitsused ja ühiskondlikud organisatsioonid ning liikumised (lg 2) ja üksikisikust ettevõtjad, kes pakuvad kaupa või teenust nn ettevõtteväliselt.

Äriseadustik jätab äriühingu juhatuse või nõukogu liikmega sõlmitava lepingu sisu ja vormi poolte kokkuleppe esemeks. Seega võib äriühing juhtimisorgani liikmetega sõlmida töölepingud või maksta neile äriseadustikuga ette nähtud tasu nn juhtimislepingu alusel. Töölepingu sõlmimisel on mõtet, kui juhatuse liige täidab äriühingus töölepingulise iseloomuga kohustusi (nt pearaamatupidaja). Kui juhatuse, eriti aga nõukogu liikmed ei ole vahetult seotud äriühingu igapäevase tegevusega, ei teki äriühingu ja tema juhtimisorganite liikmete vahel tööõiguslikku suhet.

Sotsiaalmaksuseaduse § 1 lg 1 viidatud tööandja ja töötaja ning äriühingu ja tema juhatuse liikme vahelised suhted erinevad oluliselt. Erinevused ilmnevad vastastikuse vastutuse ulatuses ja kahju hüvitamise nõude aegumise tähtajas, töötajale on seadusega sätestatud mitmesugused garantiid (puhkus, töölepingu lõpetamise hüvitised jms), mida juhtimisorganite liikmetel ei ole jms.

Seega on väär väita, et juhatuse või nõukogu liikmetele makstavad tasud kuuluksid igal juhul sotsiaalmaksuga maksustamisele. Toodud seisukohta kinnitab ka sotsiaalmaksuseaduse uus redaktsioon, mis hakkab kehtima 1999. aasta 1. jaanuaril. Uues sotsiaalmaksuseaduses on juhatuse ja nõukogu tasud expressisverbis (selgesõnaliselt) nimetatud maksustatava tululiigina.

Senikehtivas seaduses äriühingu juhatuse ja nõukogu liikmete tasu kui maksustatavat sissetulekut nimetatud ei ole. Asjaolu, et maksuobjekti piiritlemisel nimetamata sissetulekut ei ole toodud maksuvälistuste seas, ei loo maksukohustust.

Hetkel kuum