17. jaanuar 1999 kell 22:00

Meeskonnavaim ja motivatsioon on treenitavad nagu lihased

Meeskonnatöö on kuum teema. Räägitakse meeskonna kujundamisest, vajalikkusest töötada koos kui team, oskusest olla meeskonnaliige. Tööpakkumised nõuavad «head meeskonnatunnetust», «meeskonnatöö hinge» jne.

Mida tähendab «hea meeskonnatunnetus»? Kas mõni inimene sobib paremini meeskonnatööks kui teine?

Meeskond on rühm inimesi, kes töötab koos ühiste eesmärkide nimel. Ka perekond võib olla meeskond.

Kuidas anda optimaalne panus kõigi nende meeskondade eduks, mille liige keegi on? Tee efektiivse meeskonnatööni võib olla pikk ja vaevaline, kuid on olemas ka otseteed. See tähendab, et edu on tegelikult fokuseerimise küsimus.

Efektiivse meeskonnatöö tagamiseks soovitan keskenduda üheteistkümnele valdkonnale, mida võib piltlikult nimetada lihasteks. Need valdkonnad kehtivad nii äris kui ka perekonnaelus.

- Meeskonna tasakaal. Meeskonnas valitseb tema liikmete võimete ja oskuste optimaalne kombinatsioon.

Kõik meeskonnaliikmed on teadlikud kaaslaste tugevatest ja nõrkadest külgedest. Meeskonnas arvestatakse ja rakendatakse kõigi liikmete eripära ja ei nähta teineteises konkurenti.

- Eesmärgid ja rollid. Iga meeskonnaliige on teadlik rühma ühisest eesmärgist ja oma rollist meeskonnas.

Põhiline viga, miks paljude meeskondade töö ebaõnnestub, on selgelt piiritlemata ühine eesmärk. Ebaõnnestumise korral on tavaliselt kaks varianti: heal juhul on igal meeskonnaliikmel oma nägemus rühma strateegiast ja ta töötab selle nimel, halvemal juhul kaotavad meeskonnaliikmed motivatsiooni ja huvi osaleda meeskonnas.

Ka paljud abielud jooksevad karile sama skeemi järgi: pooled ei teadvusta ühiseid prioriteete, suhe ei arene ja kaob huvi olla seotud.

- Avatus ja ausus. Kõiki probleeme arutatakse avalikult.

Kõlab lihtsalt, kuid tegelikkuses on avatuse õhkkonda väga raske luua ja hoida, seda isegi parima reputatsiooniga ettevõtetes. Kui tõde on liiga valus, püütakse seda alateadlikult vältida. Ebameeldivaid üllatusi võib sageli põhjustada teabe varjamine.

Tavaliselt on töö parandamiseks vajalik informatsioon ja kogemused firmas olemas, kuid nende rakendamine on võimalik alles siis, kui kõik räägivad oma vigadest avalikult.

- Toetus ja usaldus. Kõik meeskonnaliikmed toetavad ja usaldavad üksteist.

Vaevalt on võimalik efektiivne ühistegevus meeskonnas, mis ei rajane usaldusel.

- Hea juhtimine. Hea järjekindla juhtimise ülesanne on toetada meeskonnatöö ülejäänud kümne lihase arendamist.

- Ühis- ja eriarvamused. Hea lõpptulemus sünnib ühis- ja eriarvamuste kombinatsioonist (sünergia).

Kõigis küsimustes ei olda ühel meelel isegi parimas meeskonnas, ollakse erinevad isiksused erinevate vaatevinklitega.

Meeskonna tugevus seisneb tema liikmete erinevuses -- juhul, kui osatakse seda kasutada sünergia loomiseks.

- Töö tavad ja -meetodid. Väljakujunenud töömeetodid, näiteks kuidas võetakse vastu ostuseid, on loogilised ning kõigile arusaadavad.

- Regulaarne ülevaatus. Meeskond vaatab oma töö regulaarselt üle, teadvustab töö käigus tehtud vead.

Ka ebaõnnestunud ettevõtmised võivad tegelikult olla edukad. Ülevaatuse tulemusena saavad vead nähtavaks. Möödalaskmise teadvustamisega saab sellest õppida.

- Eneseteostus ja motivatsioon. Meeskonnas luuakse soodsad tingimused iga liikme eneseteostuseks.

Regulaarselt selgitatakse välja, missugune on üldine meeskonnaarengu vajadus ja iga liikme eneseteostus eraldi. Punkt, kus need kattuvad, on koolituse kavandamisel kõige tähtsam. Plaanipärane ja õigesti suunatud koolitus motiveerib meeskonnaliikmeid ja muudab rühma tugevaks.

- Suhted. Terve õhkkonna loomisel on peale sõbralike meeskonnasiseste suhete olulised ka head suhted teiste meeskondade ning üksikisikutega. Tähtis on positiivne suhtumine samuti konkurentidesse.

- Suhtlemine. Sujuv infovahetus on tähtis nii meeskonna sees kui ka rühma suhtlemisel ümbritseva keskkonnaga.

Ülalloetletud punkte võib vaadelda kui omavahel seotud lihaseid, kusjuures ühe tõrgeteta töö sõltub teistest. Kui soovite tugevaid lihaseid, peate neid treenima. Vastasel korral jäävad nad kängu ja meeskonnatöö tulemus pole rahuldav. Ettevõtluses on juht vastutav meeskonnatöö kõigi üheteistkümne lihase arendamise eest.

Autor: Jens Christiansen

Hetkel kuum