7 märts 1999

Läbirääkimised koolitajaga

Koolituskursuse õnnestumine eeldab selget, kõiki asjaosalisi rahuldavat kokkulepet tellija ning koolitaja vahel. Läbirääkimistel koolitajaga võiks koolituse tellija:

-- esitada oma firma ootused koolituse suhtes (aja-, raha- jm piirid + oodatav tulemus),

-- olla valmis kuulama ja jälgima -- tõenäoliselt on koolitaja jutus midagi õpetlikku ja kindlasti ka infot tema firma kohta.

Valdkonnad, millest võiks rääkida:

- koolitatavate senised koolituskogemused ja motivatsioon osalemiseks (milleks ja kuivõrd nad on kõnealusest koolitusest huvitatud);

- koolituse eesmärgid ja sisu (mida tahetakse saavutada? milliseid meetodeid koolitaja selleks kasutab? -- otstarbekas on lasta pakkumist või reklaami täpsemalt tutvustada);

- koolitajate kompetentsus ja kogemused kõnealuste eesmärkide saavutamiseks;

- koolituse sobivus (kuidas pakutav annab tellijale soovitava tulemuse -- ka selles osas tasuks koolitajatel lasta oma pakkumist täpsemalt kommenteerida);

- hind, selles sisalduv, maksetingimused;

- koolituse aeg ja ajakava;

- koolitusruumid, vajalikud abivahendid;

- koolituse organisatoorne külg (sh kes tegeleb kursuse käigus tekkinud olme- jmt probleemidega);

- koolitaja täiendavad ootused (eeltöö, koolitusgrupi koosseisu, eelneva motiveerimise jmt suhtes);

- koolitajapoolsed garantiid koolituse kvaliteedile;

- koolitaja poolt pakutavad lisateenused (nt kokkuvõtted kursustest, toitlustamine jne).

Autor: Karin Hango

Hetkel kuum