7 märts 1999

Ühistu tegevuse korraldamine

Korteriühistu liikmete üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui tema kokkukutsumisel on järgitud kõiki mittetulundusühingute seadusest ja põhikirjast tulenevaid nõudeid.

Mitte alati ei ole täidetud seadusenõuet, mis kohustab korteriühistu juhatust koostama ja esitama igal aastal korteriühistu liikmete üldkoosolekule kinnitamiseks korteriühistu majandustegevuse aastakava. Aastakavast selgub, kui suuri kulutusi tuleb ühistu liikmetel teha järgneval aastal.

Seadus kohustab korteriühistu juhatust andma igale ühistu liikmele tutvumiseks selle projekti koos eelmise aasta aruande ja bilansiga vähemalt kaks nädalat enne majandustegevuse aastakava arutelu.

Ühistu osakapital moodustub korteriühistu liikmete osamaksudest ning ei või olla väiksem ühistu asutamise majandustegevuse aastakava ühe kuu eeldatavatest kuludest.

Oluline on, et korteriühistu põhikirjas reguleeritaks ühistu liikme korteriomandi eseme mõtteliste osade majandamise kulude eest tasumise alused ja kord.

Korteriühistu moodustab tema valduses olevate ehitiste mõtteliste osade remondiks ja muude põhikirjas ettenähtud kulutuste katmiseks sihtkapitali, mis moodustub korteriühistu liikmete sihtotstarbelistest maksetest ja muudest allikatest.

Sihtotstarbelised maksed, laenud ja muud varalised kohustused tuleks kindlaks määrata ühistu liikmete üldkoosolekul aastakavast lähtudes.

Autor: Aili Truuväli

Hetkel kuum