14 märts 1999

Sotsiaalmaks laekub ettevõtetest visalt

Paljud ettevõtted polnud uue seaduse tulekuks valmis, osades firmades on senini raskusi maksudeklaratsioonide korrektse täitmisega. Uue seaduse kohaselt on senine anonüümne maks asendatud isikustatud maksuga, sest tulevikus on personaalne arvestus aluseks pensionide väljamaksmisel. Pensioni suurus, mida töötaja hakkab tulevikus saama, sõltub isiku eest makstud sotsiaalmaksu suurusest.

Sotsiaalmaksuga maksustatakse kõik rahalised väljamaksed, mis saadakse tasuna töö eest. Seejuures on oluline, kas töötaja töötab tööandja juures põhikohaga või mitte.

Sotsiaalmaksuga ei kuulu maksustamisele kapitalitulud (dividendid, intressid) ning muud väljamaksed (stipendiumid, pensionid), mis ei ole saadud tasuna töö eest.

Uue seadusega muudeti samuti sotsiaalmaksu tasumise põhimõtet -- tekkepõhine arvestusprintsiip asendati kassapõhise arvestusprintsiibiga.

Seaduses on sees harjumatuid punkte ja sõnastus on veidi keeruline. Kuid uus sotsiaalmaksuseadus pole ka nii keeruline, et sellega üldse hakkama ei saaks. Millegipärast olid paljud raamatupidajad esialgu uuendustele vastu, ei tahetud kõike rahulikult läbi mõelda.

Sotsiaalmaksuseadusest arusaamiseks peab väga hästi tundma ka mitut teist seadust (töölepinguseadus, palgaseadus, puhkuseseadus).

Osa raamatupidajaid jäi uue seaduse puhul hätta mõistetega (nt mis on väljamakstud töötasu). Arusaamatusi tekitas mitteresidentide sotsiaalmaks.

Minu arvates on uus sotsiaalmaksu kord kehtestatud täiesti läbimõtlematult. Seda on teinud ametnikud, kes pole ettevõtete tööga kursis.

Kuna meie ettevõttes pole palju töötajaid, siis suuri probleeme uue seadusega polnud, mõnevõrra suurenes raamatupidajate töökoormus.

Kuna aga Eesti pole turvaline riik ja kogu riigis info lekib, siis ma ei leia, et uus seadus oleks hea. Kõikide minu firma töötajate pangakonto number antakse haigekassasse, maksuamet saab omale info kõikide palkade kohta. Kuidas ma tean, et kogutud info on ametiasutustes kaitstud.

Uue seaduse väljatöötamisel lähtuti sotsiaalkindlustuse reformi kontseptuaalsetest alustest, eesmärgiks on suurele osale ühiskonna liikmetest tagada kindlustatuse tase ja sotsiaalselt oluliste teenuste osutamine.

Seaduse põhilistest vigadest on ennatlik rääkida, sest maksuameti kohalikud asutused on saanud alles kahe esimese maksustamisperioodi maksudeklaratsioonid. Praegu võib öelda, et maksudeklaratsioonid on täidetud väga vigaselt ning ei ole järgitud deklaratsioonide täitmise juhendeid, mis omakorda raskendab oluliselt deklaratsioonides kajastatud isikute andmete isikustamist.

Kui ettevõte soovib muuta sotsiaalmaksu arvestuse andmikes (enne 01.01.1999 arvestatud sotsiaalmaksu andmed) kajastatud andmeid, tuleb pöörduda piirkondliku pensioniameti ja/või haigekassa poole, kes teeb vajalikud parandused.

Seoses uue seadusega puudub alus infolekke kahtluseks, sest ka varem olid tööandjad kohustatud esitama maksuametile tõendi töötajale tehtud väljamaksete kogusumma ja kinnipeetud tulumaksu kohta.

Hetkel kuum