15. juuli 1999 kell 22:00

Eesti seadused omavahel pahuksis

Segaduse tõttu riigi paberimajanduses jäävad kannatajateks mullu kapitalitoetust saanud põllumehed -- riigi maksuamet soovib, et nad tagastaksid tulumaksuna 26% saadud toetusest, kuigi tulumaksuseaduse § 9 lõike 2 punkti 9 alusel ei kuulu riiklikud toetused maksumaksja tulu hulka. Kapitalitoetust anti ettevõtluse riikliku toetamise seaduse alusel.

Segaduse põhjustas Raamatupidamise Toimkonna juhend «Valitsuselt saadud sihtfinantseerimise arvestus», mille alusel tuleb vähendada põhivahendite maksumust saadud toetuse võrra. Järelikult vähenevad samas ulatuses ka maksustatavast tulust maha arvatavad amortisatsioonieraldised ehk suureneb maksustatav tulu.

Minule kui maksumaksjale jääb aga selgusetuks, miks ei muudetud juhendit, kui sai selgeks, et see on vastuolus tulumaksuseadusega.

Arusaamatu on maksuameti seisukoht, et nimetatud seadusega vastuolus olevat juhendit tuleb iga hinna eest täita. Selle tulumaksu- ja ettevõtluse riikliku toetamise seadusega kooskõlla viimine vajanuks mõnd sõna või äärmisel juhul täiendavat lauset.

Häda polekski midagi, kui juhend ei nõuaks mahaarvestuse tegemist. Antud juhul on tehtud tühjast tüli. Selle põhjus võib olla ametkondade omavaheline hõõrumine, aga kaotajaks kipub jääma ikka maksumaksja, kes peab raiskama energiat ja raha, tõestamaks kohtus oma õigusi. Nii me küll Eesti Nokiani ei jõua.

Nii nagu on põhiseadus ülemuslik teiste seaduste suhtes, on ka seadused ülemuslikud madalama astme õigusaktide suhtes ja arvatavasti tühistab kohus maksuameti ebaseaduslikud nõudmised maksumaksjatele.

Arvestades kohtute koormatust ja sellest tulenevat aeglast töötempot, eri astme kohtute vastukäivaid otsuseid, lööb mõnigi maksumaksja käega. Ehk leiab õiguskantsler siit küllaldaselt alust tegutsemiseks? Kellelt on õigus nõuda seaduste täitmist, kui riigiasutused ise rikuvad kehtivaid seadusi?

Arvatavasti ei hakata enam valminud aastaaruandeid ja tuludeklaratsioone amortisatsiooniarvestuse osas ümber tegema ja ainus võimalus maksumaksjailt ebaseaduslikult võetud maks tagastada on maksustatava tulu vähendamine saadud kapitalitoetuse summa võrra. Seda muidugi juhul, kui riik tahab maksumaksjate ees aus olla, mis on vastastikuse ausa suhtumise eeldus.

Nii toimides saab maksumaksja tulumaksu maksmisel küll ajalise soodustuse, kuid arvestades seda, et paljud on selle juba riigile tasunud ja kannatanud neile tekitatud moraalse ülekohtu tõttu, aitab saadav valuraha taastada riigi mainet maksumaksjate silmis.

Hetkel kuum