29. märts 2000 kell 22:00

Kui klient on äriühing, siis kes on klient?

Advokatuuri eetikakoodeksi järgi peab advokaat õigusteenuse osutamisel tegutsema üksnes kliendi huvides.

Ent advokaat võib täita vaid neid ülesandeid, mis ei ole õigusvastased ega kahjusta advokaadi au ja väärikust. Kui kliendi soovid on vastuolus tema tegelike huvide, seaduse või advokaadi au ja väärikusega, selgitab advokaat talle oma seisukohti ja kliendi nõudmistest tulenevaid tagajärgi. Kuni õigusteenuse lepingu lõpetamiseni. Teooria.

Äriühingu (käsitleme aktsiaseltsi ? AS) kui kliendi ja advokaadi vahel võib õigussuhe tekkida mitmetel asjaoludel. Nt juhatuse liige (või volitatud isik, nt direktor) sõlmib advokaadiga mingi asja ajamiseks lepingu, andes juhised ja volitused või määrab ASi üldkoosolek seltsi esindajaks advokaadi, kes esindaks ASi juhatuse või nõukogu liikme või aktsionäri vastu nõude esitamisel, ka nõukogu liikmetega tehingute tegemisel.

Või nõukogu määrab ASi esindajaks advokaadi, kes esindaks ASi juhatuse liikmetega tehingute tegemisel ja õigusvaidluste pidamisel; juhatus või nõukogu kasutab advokaati õigusnõustajana juhatuse või nõukogu koosolekute läbiviimisel jms asjaajamises.

Neil juhtudel maksab advokaaditasu AS vormiliselt äriühingu, kuid sisuliselt omanike vara arvelt, kusjuures vaid teise variandi (üldkoosolek) puhul on sellise kulutuse tegemine aktsionäri ehk omaniku otsene tahe. Juhatus sõlmib äriühingu kui kliendi nimel advokaadiga ka formaalse lepingu, mille sisu saab olla üks ? kaitsta aktsionäri ehk omaniku huve. Seega ? advokaadikliendiks äriühingu puhul on sisuliselt alati omanik.

Mida teha, kui nt juhatuse liikmed soovivad õigusabi juba sooritatud tehingu õigustamiseks või uue tegemiseks, millega võidakse kahjustada omaniku huvi? Nt soovitakse, et advokaat, kelle on palganud juhatus, koostaks lepinguprojekti, millega antakse äriühingu vara soodustingimustel rendile teisele äriühingule, kus juhatuse liikmetel sees isiklikud huvid.

Mida peab tegema advokaat? Informeerima omanikku, loobuma õigusnõustamisest, informeerima juhatust, et tehing on omanike huvi kahjustav? Tekib formaalse kliendi (AS läbi juhatuse) ja sisulise kliendi (omanik) vaheline huvide konflikt ning advokaat ei saa juhatuse ülesande täitmist vastu võtta.

Probleem on, kui juhatuse või nõukogu liikmed on ise omanikud. Juhatuse/nõukogu liikmetest tuumikaktsionärid otsustavad teiste arvelt tehinguid teha (kantida ASi vara tuumikaktsoonäride offshore- firmasse) ja on korraldanud vajalikud juhatuse/nõukogu otsused. Omaniku positsioonilt lähtudes tundub, et advokaadil pole valikut, kliendi ülesanne kui omanike enamuse tahe tuleb täita. Ent selline omaniku tahe on üldkoosoleku otsusena vormistamata ja seega olematu.

Hetkel kuum