7. detsember 2000 kell 22:00

Vabakutselised notarid hakkavad isiklikult vastutama

Notari ametialase vastutuse regulatsioon erineb oluliselt seni kehtinud seadusest. Uue seaduse kohaselt vastutab notar oma kohustuste süülisest täitmatajätmisest tekkinud kahju eest. Notar vastutab nii varalise kui ka mittevaralise kahju eest, kusjuures kahjude aegumistähtaeg on kümme aastat.

Vältimaks olukorda, kus võimalik kahjukannatanu pahatahtlikult venitab hüvitusnõude esitamisega, et nõudesummat suurendada, on aegumistähtaega piiratud kolme aastani hetkest, mil kannatanu sai teada kahjust ja seda hüvitama kohustatud isikust.

Notariaadiseadus ei erista vastutust hooletuse ja raske hooletuse korral, sest kerge ja raske hooletuse eristamine on praktikas ebaselge: hooletus võib olla väike, kuid kahju suur, seisab seaduse seletuskirjas.

Notar on vabastatud vastutusest kahju eest, mis tekib tehinguosaliste või kolmandate isikute tegevusest ? kui keegi võltsib dokumente või esitab valeandmeid.

Vastasel juhul võiks notari ametialase vastutuse regulatsiooni tehinguosaliste kokkuleppel kindlustusraha saamiseks teadlikult kuritarvitada, seisab seletuskirjas.

Seadus reguleerib notariametit kui vaba elukutset ning Notarite Koja staatust. Notar kui avalik-õigusliku ameti kandja ja vaba elukutse esindaja täidab uue seaduse alusel talle pandud ülesandeid isiklikult.

Notariaadiseaduse mõtte ja vaba elukutse olemuse kohaselt peab notar kõik olulised ametiülesandeid täitma isiklikult, sealhulgas andma isiklikult asjaosalistele selgitusi, lugema neile isiklikult notariaalakti ette, viibima isiklikult nende poolt protokolli heakskiitmise ja allakirjutamise juures.

Vaba elukutse omapäraks on muu hulgas see, et vabadus klienti valida on sageli kitsendatud, näiteks notar ei või toimingust alusetult keelduda. Reeglina on vabade elukutsete esindajail keelatud reklaami tegemine.

Seadus saab jõustuda samaaegselt tõestamisseaduse jõustumisega, mis omakorda jõustub koos tsiviilseadustiku üldosa seaduse eelnõu ja võlaõigusseaduse eelnõuga.

Praegu kehtiva notariaadiseaduse alusel on Eestis ette nähtud 65 notarit.

Autor: BNS

Hetkel kuum