Transpordi õigusaktid jõudsid interneti külgedele

ÄP 13. märts 2001, 00:00

Viimase paari kuuga on transpordialaste õigusaktide kajastamine internetis teinud suure arenguhüppe.

Seaduste otsimisel ei pea enam leppima vaid Riigi Teataja tohutu suure andmebaasiga, kust vajaliku õigusakti leidmine võib tihti üsna keeruliseks osutuda. Eri transpordiliikide riigiametid ja erialaliidud on oma valdkonna seadusaktid koondanud enda kodulehekülgedele.

Nimekirjast, kus on vaid ühe valdkonna kohta käivad õigusaktid, on väga lihtne leida endale vajalik.

Paraku piirduvad praegu kõik leheküljed peale tolliameti lehekülje vaid pelgalt seadustekstide avaldamisega. Seadusi lahti seletavaid kommentaare võib leida ainult tolliameti leheküljelt.

www.tsm.ee/seadused.html

Teede- ja sideministeeriumi kodulehekülg annab transpordi eri liikides kehtivatest seadustest kõige laiapõhjalisema ülevaate.

Seadusandluse lehekülg on jagatud kolmeks: seadused, eelnõud ja õigusaktid. Eelnõude alalingist võib lisaks menetluses olevatele seadustele leida ka mõningad vastuvõetud määrused. Määruste täielikku kogu siiski leheküljel pole, nende leidmiseks on viidatud Riigi Teataja leheküljele.

Seadused

 • Digitaalallkirjaseadus
 • Kütuseaktsiisiseadus
 • Strateegilise kauba sisse- ja väljaveo ning transiidi seadus
 • Vedelkütuse erimärgistamise seadus
 • Sadamaseadus
 • Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seadus
 • Meresõiduohutuse seadus
 • Raudteeseadus
 • Telekommunikatsiooni seadus
 • Ühistranspordiseadus
 • Autoveoseadus
 • Liiklusseadus

Eelnõud

 • Liiklusseaduse ja haldusõigusrikkumiste seadustiku muutmise ja täiendamise seaduse eelnõu
 • Muudatused meresõiduohutuse seadusesse
 • Ettepanek kütuseseaduse muutmise seaduse menetluse algatamiseks
 • Kaubandusliku meresõidu koodeksi muutmise seadus
 • Haldusõigusrikkumiste seadustiku muutmise ja täiendamise seadus
 • Postiseadus
 • Seletuskiri postiseaduse juurde
 • Meresõiduohutuse seadus
 • Haldusõiguserikkumiste seadustiku muutmise seadus

Määrused

 • Lennundusjulgestuse korra kinnitamine
 • Lennuõnnetuse korral maismaal, siseveekogudel ning lennuväljade piirkonnas raadiusega kuni 15 meremiili otsingu- ja päästetööde tegemise korra kinnitamine
 • Mootoriga õhusõiduki keskkonnakõlblikkusnõuete kinnitamine
 • Meteoroloogiaalase teeninduse tagamise korra kinnitamine
 • Lennuohutuse tagamiseks lennuvälja lähiümbruse määratlemise ja kasutamise korra kinnitamine
 • Raudteede riikliku registri asutamine
 • Aeronavigatsioonialase teabe edastamise kord
 • Raudteeveeremi riikliku registri asutamine
 • Tsiviilõhusõidukite riikliku registri asutamine ja registri pidamise kord
 • Raudtee-ehituse ehitusjärelevalve teostamise kord ja ehitamise dokumenteerimise nõuded

www.autoettevoteteliit.ee/ee/seadus.html

Maanteetransporti käsitlevatest seadustest on kõige põhjalikum kogum Eesti Autoettevõtete Liidu (EAL) seadusandluse leheküljel.

EAL leheküljelt leiab suurema vaevata kõik eelmisel aastal ja tänavu vastu võetud maanteetransporti reguleerivad seadused. Samuti on nimekirjas olulisemad määrused alates 1999. aastast.

Õigusaktid on lingitud vastavatelt Riigi Teataja lehekülgedelt.

 • Autoveoseadus
 • Ühistranspordiseadus
 • Raskeveokimaksu seadus
 • Liiklusseadus
 • Mootorsõidukiaktsiisi seaduse muutmise seadus
 • Nõuded veovahendile
 • Tasulise ja omal kulul korraldatava rahvusvahelise autoveo tegevusloa ja sõidukikaardi vormide kehtestamine
 • Veoseveo eest vastutava isiku kvalifikatsiooninõuete, koolituskursuse õppekava, koolitustunnistuse vormi ning kõrgkoolide ja nendes ettevalmistatavate erialade loetelu, mille lõpetajale antud kõrgkoolidiplom tõendab piisavaid teadmisi veoseveo eest vastutava isiku koolituskursuse õppekavas loetletud ainetes kinnitamine
 • Mootorsõidukijuhi sõidu- ja puhkeaja korralduse eeskirja kinnitamine
 • Ohtlike veoste teel vedamise kord
 • Ohtlike veoste teedel vedamise korra muutmine
 • Ohtlikke veoseid vedava autojuhi kutseoskusnõuete, koolitamise eeskirja ja koolituskursuse õppekava kehtestamine
 • Veoloa andmise ja kasutamise eeskiri
 • Autoveol veose laadimise ja kinnitamise eeskiri
 • Sõitjate bussiliiniveo, bussijuhuveo, taksoveo ja pagasiveo üldeeskirja kehtestamine
 • Sõitjate bussiliiniveo, bussijuhuveo, taksoveo ja pagasiveo üldeeskirja kehtestamine muutmise määrus
 • Ühistranspordiloa, taksoveoloa, sõidukikaardi ja bussiliini loa vormide kinnitamine
 • Sõitjateveo korraldamise eest vastutava isiku kvalifikatsiooninõuete, koolituskursuse õppekava, koolitustunnistuse vormi ning kõrgkoolide ja nendes ettevalmistatavate erialade loetelu, mille lõpetajale antud kõrgkoolidiplom vastab vedude eest vastutavale isikule esitatavatele kvalifikatsiooninõuetele, kinnitamine
 • Sõiduki tehnoülevaatuse eeskiri
 • Kerge kütteõli ja eriotstarbelise diislikütuse erimärgistamise ning selle üle kontrolli teostamise kord
 • Eriotstarbelise diislikütuse müügi kord
 • Maanteeveo mootorsõidukijuhi palga arvutamise ja maksmise eritingimused

www.ecaa.ee/oigusaktid.htm

Lennuameti leheküljel on pikk lennundusalal kehtivate õigusaktide nimekiri. Paraku on lehekülje koostajate töö jäänud poolikuks, kuna nimekirja viimases veerandis on vaid õigusakti nimi, viide määruse numbrile ja Riigi Teatajale, kus kehtestatud määrus on ilmunud. Puudub aga määruse tekst või link vastavale Riigi Teataja leheküljele.

 • Lennuameti põhimääruse, struktuuri ja koosseisu kinnitamine
 • Lennundusseadus
 • Lennureeglid
 • Liinilubade väljaandmise kord
 • Õhuvedude eeskiri
 • Lennuettevõtja lennutegevusloa väljaandmise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord
 • Tsiviillennunduse tuleohutusnõuete kinnitamine
 • Lennuliiklusteenistuste sertifitseerimise kord
 • Lennuintsidendi uurimise komisjoni moodustamise kord
 • Lennuliiklustasude määramise, maksmise ja maksmisest vabastamise kord
 • Lennuväljade ja lennuväljakute sertifitseerimise kord
 • Lennuettevõtjate sertifitseerimise tingimused ja kord
 • SNOWTAM-teate koostamine
 • Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsioon (Chicago konventsioon)
 • Ühtsete lennundusnõuete väljatöötamise, vastuvõtmise ja rakendamise kokkulepe (Cypros Arrangement)
 • Õhusõiduki ehitamiseks, valmistamiseks ja hooldamiseks sertifikaadi väljaandmise tingimused
 • Langevarjuhüpete alaste eeskirjade kinnitamine

www.rdtamet.ee/est/aktid.html

Raudteeameti leheküljel on põhjalik nimekiri ja tekstid raudteealaste õigusaktide ja juhendite kohta. Avaldatud on seadusaktid alates raudteeseadusest kuni vedurijuhiloa väljaandmise eeskirjani.

 • Raudteeseadus
 • Raudteede riikliku registri asutamine
 • Raudteeveeremi riikliku registri asutamine
 • Raudtee tehnokasutuseeskiri
 • Raudtee avalikuks kasutamiseks määramise kord
 • Raudtee-ettevõtja avalikku raudteeveoteenust osutavaks raudtee-ettevõtjaks määramise kord
 • Raudteeinfrastruktuuri ja raudteeveeremi kehtestatud nõuetele vastavuse kontrollimise tähtajad ja kord
 • Raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhend
 • Raudteeinfrastruktuuri ja raudteeveeremi tasu arvestamise metoodika
 • Kvalifikatsioonitunnistuse saamiseks vajalikud ettevalmistuse ja kutsesobivuse nõuded
 • Ohutustunnistuste väljaandmise kord
 • Raudtee-ehituse järelevalveinseneri litsentseerimise kord ja järelevalveinseneri õigused
 • Raudteeinfrastruktuuri läbilaskevõime jaotamise avaliku konkursi tingimused ja kord
 • Raudtee-ehituse ehitusjärelevalve teostamise kord ja ehitamise dokumenteerimise nõuded
 • Tehnilise järelevalve teostamiseks vajalike toimingute tegemise ja vedurijuhtide eksamineerimise teistele isikutele edasiandmise kord
 • Vedurijuhtide eksamineerimise kord
 • Vedurijuhiloa saamiseks vajalikud nõuded
 • Nõuded vedurijuhiloa taotleja teadmistele
 • Vedurijuhiloa väljaandmise eeskiri

www.enmb.ee

Ka veeteede ameti leheküljelt leiab kolm merendusvaldkonda reguleerivat õigusakti.

 • Laeval reisijate nimekirja pidamise kord
 • Avalikult kasutatavate veekogude nimekiri
 • Sadamaseadus

www.customs.ee

Määrustest on üleval ainult kõige värskemad ? hiljuti kehtima hakanud või need, mille kehtimisaeg on kohe kätte jõudmas. Samas on tolliameti lehekülg ainus, kus pole piirdutud pelgalt seaduse teksti ümberkirjutamisega, vaid kus tolliameti sepetsialistid on püüdnud lahti kirjutada ka uue seadusaktiga kaasnevad olulisemad muudatused. Eraldi tähelepanu on juhitud tähtsamatele käitusmistoimingutele tollis.

Raadio ettevõtlikule inimesele

Äripäeva raadio 92.4

Hetkel eetris

Kava

  Vaata kogu kava
  Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
  06. December 2011, 19:34
  Otsi:

  Ava täpsem otsing