Kaitseväelase ümberasumisega teise paikkonda kaasneb kuupalga suurune hüvitus

Valitsus kehtestas tänasel istungil määrusega kaadrikaitseväelase ümberasumisega seotud kulude kompenseerimise korra.

Kaitseväeteenistuse seaduse kohaselt makstakse kaadrikaitseväelase määramisel ametikohale teise paikkonda talle ühekordse hüvitisena tema ühe kuu ametipalk, millele lisandub 25% ametipalga määrast iga pereliikme kohta. Ümberasumisega seotud kulud kompenseeritakse kaadrikaitseväelasele Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.

Nimetatud seadusesätte alusel kiitis valitsus heaks määrus

Kaadrikaitseväelase ümberasumisega seotud kulude kompenseerimise kord. Määrus onheaks kiitnud kaitseväe juhataja ning kooskõlastanud rahandusministeerium jasiseministeerium märkustega, millistega on arvestatud osaliselt.

Hetkel kuum