Milliseid muudatusi vajatakse ehitamisel

Helje Johansoo 06. juuni 2001, 00:00

Tihti tekitavad seadusemuudatused rohkem segadust kui kehtiva korra jätkamine ja seaduse täpsustamine. Nii on minu arvates juhtumas ehitusseadusega. Rohkelt kirgi ja arvamusi esile kutsunud ehitusseaduse eelnõu sisaldab palju põhimõttelisi uusi sätteid ja piiranguid.

Kehtiva planeerimis- ja ehitusseaduse kohaselt (edaspidi: PES) peab ehitama ehitusprojekti järgi. Erandiks on väikehoone, mis ei vaja ehitusprojekti. Väikehoone on PESi kohaselt kuni 12m2 ehitusalase pinnaga ühekordne keldrita hoone, mida ei kasutata elamiseks ja millel ei ole tehnilisi või avalikke funktsioone. Niisugust väikehoonet võib kohaliku omavalitsuse (edaspidi: KOV) kirjalikul nõusolekul ehitada ilma ehitusprojekti, ehitusloa, kasutusloa, ehitusjärelevalveta.

Enda tarbeks lubatakse erihariduseta isikul projekteerida ka ühepereelamut, taluhooneid, suvilat, aiamaja, kuni kahe sõiduautokohaga eraldi seisvat garaa?i ning muid lihtsaid ja väikesemahulisi ehitisi. KOV annab sel juhul välja ühekordse projekteerimisloa. Antud loa väljaandmise kord on kehtestatud valitsuse määrusega. Niisiis alates 12m2 ehitusalase pinnaga ehitiste puhul on kehtiva korra alusel vajalik ehitusprojekt.

Eelnõu (seisuga 28.05.01) kohaselt antakse uus määratlus mõistele väikeehitis (hoone) ja loetakse selleks kuni 60 ruutmeetri ehitusalase pindalaga ja aluspinnast kuni 5 meetri kõrgusega ehitist. Üldine mõte on, et selline hoone ei vaja ehitusprojekti ega ehitusluba. Väikehoone alates 20 ruutmeetrist kuni 60ruutmeetrilise ehitusalase pindalaga ning aluspinnast kuni 5 meetri kõrgusega ehitamise korral on nõutav KOV kirjalik nõusolek. Erandina tuuakse juhtum, kui KOV esitab kirjaliku nõusoleku andmisel ehitusprojekti esitamise nõude. Millistel juhtudel ja mille alusel KOV oma õigust kasutama hakkab, ei ole teada. Samuti ei nõuta detailplaneeringut detailplaneeringu kohustusega aladel ega projekteerimistingimusi detailplaneeringu kohustuseta aladel.

Seega ? kuni 60ruutmeetrilise ehitusaluse pindalaga ja aluspinnast kuni 5 meetri kõrguse ehitise puhul pole ehitusprojekti vaja. Väikeehitisel pole vajalik ehitusluba. Ehitise omanik peab korraldama pideva omanikujärelevalve ehituse üle, kusjuures omaniku järelevalvet võib väikeehitise, ühepereelamu, suvila, aiamaja ja taluhoone ehituse puhul teostada ehitise omanik. Väikeehitise ehitamisel ei ole nõutavad ehitamise tehnilised dokumendid. Väikeehitise kasutamiseks ? välja arvatud, kui väikeehitist kasutatakse elamiseks ? ei nõuta kasutusluba.

Ühepereelamu, suvila, aiamaja või üle 60ruutmeetrise ehitusaluse pinnaga või üle 5 m kõrgusega taluhoone enda tarbeks ehitamise korral ei pea olema ettevõtja, kes on registreeritud riiklikus erinõuetega tegevusaladel tegutsevate ettevõtjate registris.

Eeltoodu järeldusena tahan küsida, kas muudatusi on vaja ja milliseid. Leian, et pole õige lubada ehitada üldse ilma projektita, st tuleks jätta praegu kehtiv kord ? ehitusluba koos kasutusloa ja dokumenteerimise kohustusega. Samuti ka projekteerimine ühekordse projekteerimisloa sätete alusel.

Samas võib lubada ühepereelamut, suvilat, aiamaja ja taluhooneid ehitada oma otstarbeks ilma litsentsita või registreeringuta, st mitte ettevõtja poolt. Kuid kohustuslikuks tuleks jätta omanikujärelevalve, mida teostab pädev isik.

Meil tuleb praegu kehtivate õigusaktide alusel muuta nõuetele vastavaks projekteerimine, ehitamine, ehitusjärelevalve, ehitise kasutamine, alles siis saame minna järgmisele tasemele.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
25. November 2011, 09:08
Otsi:

Ava täpsem otsing