Kuluarvestus lubab tulu

Elmo Puidet 27. august 2001, 00:00

Kuluarvestuse võib jagada kaheks grupiks ? raamatupidamise kuluarvestus ja juhtimisinfoks vajalik kuluarvestus

Raamatupidamise kuluarvestus peab tagama kuluarvestuse õigsuse kasumi aruandluse ja bilansi kirjendamiseks, raamatupidamine kontrollib kulude dokumenteeritust. Raamatupidamislik kasum ei pruugi tähendada, et ettevõttel on raha.

Juhtimisarvestuse seisukohalt on tähtsam ettevõtte tegelik rahavoog ja kulude ajastatus. Rahavoo juhtimine võib anda olulise osa ettevõttele vajalikest käibevahenditest ilma lisafinantse/laenukapitali kasutamata.

Kuna raamatupidamise kuluarvestus on enamasti raamatupidaja pärusmaa, siis vaatame lähemalt firma juhti huvitavat juhtimisinfo kuluarvestust ja selle info võimalikke kasulikke rakendusi.

Milliseid kulusid jälgida juhtimisinfona? Ettevõtte tegutsemise kuludel silma peal hoidmiseks peab olema ülevaade jooksvatest kuludest pidevalt ja kõigist kuludest aeg-ajalt. Jooksvad kulud on seotud firma erialase tegevusega: tootmisega/teenuse osutamisega otseselt seotud kulud (materjal, tükitöö-tulemuspalk jne) ja toetavate teenuste-tegevuste jooksvad kulud (üld/kütusekulu, kantseleikaubad jne).

Püsikulusid tuleb jälgida perioodiliselt. Tegemist on nn möödapääsmatute kuludega: ruumide rent, üldkommunaaltasud, töötajate põhipalgad, laenu-liisingu jooksvad maksed, seadmete hoolduslepingud, muud püsikulud.

Analüüsiks peab kulusid võrdlema planeerituga. Jooksvaid kulusid tuleb võrrelda planeeritud tootmiskuludega, püsikulusid planeeritud püsikuludega. Kõiki kulusid koos tuleb analüüsida suhtes sissetulekutega ja kasumimarginaaliga. Kulude ning tulude vahel tekkiv vaba raha on konkreetne allikas ettevõtte arengu rahastamiseks või dividendide maksmiseks.

Mida kulude juures jälgida? Alati on tähtsad kulude maht ja ajastus (maksetähtajad).

Vaja on teada tootmiseks/teenuse osutamiseks vajaliku materjali mahtu, hinda, hankimise tingimusi ? valida tuleb võimalusel pikima maksetähtajaga variant, mille puhul hind on vastuvõetav. Mingi aja möödudes, juhul kui tellimuste maht on suhteliselt suur ja hanked-maksed on liikunud takistusteta, on enamasti võimalik rääkida läbi paremate tingimuste osas. Kreditoorne võlgnevus hankijale on ettevõttele tasuta finantsvahend. Jälgige oma kreditoorse võlgnevuse mahtu ja tähtaegu ? head suhted hankijaga on tihti ettevõttele eluliselt tähtsad, ärge kasutage võõrast raha kurjasti.

Oma ettevõtte erialaseks tegevuseks sisseostetavate teenuste osutajate valikul kehtib sama põhimõte ? valida tuleb need allhankijad, kelle pakutav pakett on parim: kvaliteet on piisavalt hea, teenuse hind on vastuvõetav ja maksetingimused soodsad. Eriti hea on ettevõtte olukord, kui allhankija nõustub oma kuludega hankima materjalid.

Vaja on arvestada tootmisega/teenuse müügiga seotud kasvava tulemuspalga/preemiate mahuga. Kuigi nende kulude tasumine on enamasti tähtajaline, on palgasummade õigeaegne väljamaksmine vajalik ettevõttes õige sisekliima hoidmiseks. Usaldus tööandja vastu on üks parimaid töötajate motivatsiooni allikaid.

Soovitus ? koguge palgamaksmiseks vajalikke summasid, eriti kui te pole kindel stabiilses positiivses rahavoos.

Elekter, telefon, kütus jm muutuvkulud peavad olema kontrollitavad. See tähendab kogemusele toetuvat planeerimist ja perioodiliselt tulemuste võrdlemist plaanidega/eelarvega.

Riik pakub ettevõtluseks enam või vähem sobivaid tingimusi ja püüab tagada oma kodanikele hulka sotsiaalseid garantiisid. Maksuamet on suhteliselt tugev ja ettevõtte arengu/investeeringute finantseerimine maksude arvel kipub lõppema pankrotiga (ikka teie omaga).

Soovitus: püüdke kõik maksud tähtajaks ära maksta ning ajutiste raskuste puhul tegelge maksuametiga varakult. Ennetamine on enamasti parem kui tagantjärele tarkus.

On ka muid jooksvaid kulusid, olenevalt ettevõtte spetsiifikast. Igal juhul on nad kulud ja vajavad maksmist.

Püsikulude jälgimine on üldjuhul lihtne. Enamasti on selliste kulude tasumise tähtajad kokku lepitud ja pigem on siin küsimus juhtimisinfo seisukohalt nende õigeaegne tasumine. Võimalusel tuleks planeerida-sobitada oma pidevamad sissetulekud selliste püsikulude maksete eelsele ajale.

Tootmiseks/teenuse osutamiseks vajalikud ruumid ning ruumidega kaasnev üldkommunaalkulu (näiteks territooriumi koristamine) on ettevõtte kulu olenemata tootmismahust. Ruumivajaduse analüüs ning ruumide kasutuse optimeerimine on ettevõtte juhi käes olevad vahendid nende kulude juhtimiseks.

Hoolimata tulemuspalga eriti motiveerivast mõjust ei õnnestu ettevõtjatel siiski kõiki töötajaid 100 protsenti tulemuspalgale üle viia. Paljude toodete/teenuste puhul ei ole see ka otstarbekas. Seega jääb põhipalgakulu alati ettevõtte kuluks, olenemata tootmise/teenuse osutamise mahust. Ettevõtte juhi ülesanne on oma töötajate arvu optimeerimine ja tulemuspalga-põhipalga suhte reguleerimine.

Seadmete ja masinate liisingud-kasutusrendid tuleb maksta ka siis, kui tootmist/teenindamist ei toimu.

Silmas võiks pidada, et ekstreemsetes olukordades (pikaajaline kasumliku tellimuse puudus) on ka miinusega töötamine väiksem kahju kui mittetöötamine.

Püsivaid hoolduslepinguid (seadmed, uued autod jne) tuleb arvestada kui püsikulu, sest tihti kaasnevad sellise hooldusega garantiitingimused.

Igal ettevõttel võib olla oma tegevusest tulenevalt ka muid püsikulusid.

Kui kasutatav kontoplaan ei anna teile lihtsate väljavõtetega vajalikku informatsiooni, siis tuleks teha kontoplaan ümber. Pidage nõu oma raamatupidajaga ja/või finantskonsultandiga. Teine võimalus on koostada ülevaatlik aruandevorm ja paluda sinna andmed otsida raamatupidajal. Selle süsteemi kasutamise nõrkus on ajakulu. Väikeettevõtte (VE) juhil on enamasti ligipääs oma ettevõtte raamatupidamissüsteemi, raamatupidajal on aga ka sellise analüüsita tööd küll.

Muud info saamise teed (olenevalt ettevõttest) on teekonnalehed, elektrimõõdikud, (mobiil)telefonikulusid on võimalik juba jälgida online?ina jne.

Analüüsitud kuluinfo rakendamine

Esmane rakendus on kulude ja kulueelarve võrdluse põhjal ühe või teise kulu piiramine (juhul kui see on üle eelarve).

Kui kulu on planeeritust oluliselt väiksem, tuleks uurida täpsemalt, mis võimaldas kokkuhoidu. Tegu võib olla ka lihtsa arvestusveaga. Kui kõik on korrektne, siis olete saavutanud kokkuhoiu ning oskate edaspidi seda kulu planeerida täpsemalt.

Ootamatud, eelarvevälised kulud peavad saama põhjenduse.

Kuluinfo peamine rakendus on aga rahavoo kujundamine. Kuludel on omad maksetähtajad, ka laekumistel on enamasti saabumistähtajad. Sellise kulude tasumise graafiku koostamine, mis lähtub saabuvatest rahavoogudest, on tark tegu. Eriti siis, kui käiberahaga on kitsas. Tuleks koostada kulude tasumise järjekord arvete kaupa. Kõrvalekallete puhul (tulude mittetähtaegne laekumine) teha otsused kulude tasumise järjekorra muutmiseks vastavalt vajadusele. On arukas jätta laekumistähtaja ja kulu tasumise tähtaja vahele mõnepäevane varu. Kui tähtajad sellest hoolimata ületatakse, tuleb tegelda aktiivselt võlgnikega. Teie hankijaid ei huvita, et teile võlgu ollakse, võimalusel ärge viige oma probleeme äripartnerite lauale, kuna see võib mõjuda teie ettevõtte imagole hoopis halvasti.

Ühe rakendusena saab koostada kulude analüüsi ning tulude prognoosi põhjal rahavoo prognoosi järgmiseks kuuks.

Miks see kasulik on? Eelarve on ju olemas. Loomulikult, kuid eelarve tehakse enamasti eelmisel majandusaastal. Enne järgmist majanduskuud on teil täpsemaid andmeid, lepingute mahud on konkreetsed, kulude mahud on täpsustunud jne. Pealegi lähtub eelarve enamasti raamatupidamise kasumiaruandest, mis ei näita teile, kas te tegelikult järgmisel kuul vaba raha juurde teenite.

Idee on lihtne ? kajastatakse sellel kuul reaalselt makstavad kulud, sellel kuul reaalselt laekuvad tulud (lepingujärgsed). Raamatupidamises võis olla kanne juba varem (tekkepõhisus), maksmine toimub alles sel kuul ? kontrollige kulude-tulude mahud üle.

Ei tohiks kasutada laekumata (tähtaja ületanud) arveid tulude poolel ? kui mõni neist peaks laekuma, siis mõni muu võib laekumata jääda. Praktika näitab, et tähtaja ületanud arvete hulk (üle 30 päeva) on suhteliselt stabiilne. Kui teie ettevõttel on olukord teistsugune, siis tuleb mõelda võimalikele kajastamisvariantidele. Ärge kaasake sellesse rahavoogu amortisatsiooni ? see ei anna teile reaalset raha. Kui sellise algskeemiga ületavad tulud kohe kulusid, siis toodab ettevõte positiivset rahavoogu ja ilmselt võib ettevõtja rõõmus olla.

Halvem on lugu, kui tulud ei ületa kulusid. Siis võib lisada tulupoolele planeeritud lisamüügimahu (näiteks eelarves planeeritud tulu, millest lahutada juba kindlate lepingute mahud). Arvestage ka sellega, et teie jooksvad kulud suurenevad täiendava müügi korral. Tootmisettevõtetel on sellise mahuprognoosi juures vaja jälgida, et ta oma tootmisvõimsust/-võimalusi üle ei planeeriks. Nii saate ka teada oma järgmise kuu minimaalse vajaliku lisamüügitöö mahu.

Kui ikka veel ei ületa tulud kulusid, siis viimane firmasisene päästerõngas on kassa ? liitke tulupoolele kassa (kui reserv) ja vaadake, kas lõpetate kuu plusspoole peal. Mitme kuu jooksul miinuspoolel lõpetamine võib tähendada VE jaoks väga ohtliku finantsolukorra tekkimist.

Kulude jälgimine, analüüs ja saadud info aktiivne kasutamine ettevõtte juhtimises tagab VE finantsjuhtimise adekvaatsuse. Kas põhianalüüsi teeb VE juht või pearaamatupidaja, oleneb ettevõttesisesest tööjaotusest ja töötajate oskustest.

Tähtis on saada õigeaegselt tõest infot ja seda kasutada. Ainuüksi teadmine ei paranda teie ettevõtte finantsolukorda.

Raadio ettevõtlikule inimesele

Äripäeva raadio 92.4

Hetkel eetris

Kava

    Vaata kogu kava
    Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
    25. November 2011, 09:08
    Otsi:

    Ava täpsem otsing