Hea juurdepääs ja targad müüjad toovad kliendi kohale

Kui asjatundliku müüja olemasolu hindab väga oluliseks 92 vastanuist, siis võimalust tellida poest konsultant objektile hindab väga oluliseks vaid veerand vastanuist. Võiks järeldada, et ostja tahab kauplusest saada võimalikult palju infot toodete kohta, et siis nende kasutamisega/paigaldamisega hiljem ise või palgatud töömehe abiga hakkama saada.

Külli Esko ASist Emor põhjendab poes nõustamise olulisuse ja konsultandi kohale tellimise ebaolulisust asjaoluga, et üht neist tajutakse tasuta ja teist tasulise teenusena.

Internet hakkab vaikselt tungima ka ehitusmaterjalide valdkonda. Kaupluse internetilehekülje olemasolu peab oluliseks või väga oluliseks peaaegu sama palju vastanuid kui tasuta veoteenuse oluliseks või väga oluliseks pidajaid. Samas hinnatakse kaupluse valikul kõige vähem võimalust kaup interneti teel koju tellida.

Emori uuringust selgub, et kõige tuntum ehitusmaterjalikauplus on oma valdkonna suurim tegija Ehitusmaailm. Talle järgnevad K-Raua ACE ja Ehituse ABC.

Informeerituse tase ehitusmaterjalikaupluste pakutavatest toodetest ja teenustest on Ehitusmaailmal samuti kõige kõrgem ? kokku üle 50 vastanuist leidis, et nende informeeritus Ehitusmaailma toodetest-teenustest on ?pigem hea? või ?väga hea?. K-Raua ja Ehituse ABC vastavad näitajad jäävad pisut alla 40 (kokku vastuseid ?pigem hea? ja ?väga hea?).

Mõnevõrra üllatav on Kaare tee ehitusmaterjalikaupluse veidi väiksem tuntus ülalnimetatud poodidega võrreldes. Kõige vähem teatakse Võrus asuvat Paju Ehituskaupa ning Pärnu Papiniidu Ehitusmaterjalikeskust.

Küsitluse selles osas, mis puudutab konkreetse ehitusmaterjalikaupluse vastavust klientide ootustele hinnati kõikide suuremate ehitusmaterjalikaupluste puhul kõige rohkem kliendisoodustuste olemasolu ning head ligipääsu transpordiga.

Ehitusmaailma puhul märgiti teistest enam ka pidevat sooduspakkumistest teavitamist ning kodulehe olemasolu. Samas on Ehitusmaailma kodulehe ära märkimine imelik, kuna juba kuid sisaldab see vaid kaupluste kontaktinfot, ülejäänud materjal on uuendamisel. Kodulehe olemasolu olulisust märgiti ka K-Raua ACE ja Ehituse ABC puhul.

Valdkonna keskmisest paremini vastavad klientide ootustele Ehitusmaailm, Ehituse ABC ja Kaare tee ehitusmaterjalikauplused. Valdkonna keskmised on K-Raua ja Silikaadi Kaubahoov. Valdkonna keskmisest kehvemini vastavad klientide ootustele Key Ehituskaubad ja Ehitusmarket.

Ehitusmaterjalikaupluste kohta saab kolmveerand küsitletuist infot ajalehest, peaaegu pooled internetist ja 36 ajakirjadest. Väiksema tähtsusega on televisioon, raadio ja muud kanalid.

Andmed põhinevad Emori kaubamärkide uuringul, mille käigus küsitleti augustis erinevate toodete ja teenuste osas 321 ettevõtte juhti.

Iga valdkonna kohta vastas küsimustikule see juht või spetsialist, kes oli konkreetse valdkonnaga kõige enam kursis. Seega ei saa kindlasti väita, et tegu on firmade (antud juhul ehituskaupluste) üldise tuntusega, kuna selles uuringus olid küsitletavateks inimesed, kes olid juba konkreetse valdkonnaga kursis.

Ehitusmaterjalide kauplusi käsitleva küsimustiku täitis 81 vastajat. Uuring viidi läbi veebiküsitlust kasutades, kusjuures vastajad leiti eelnevalt telefoni teel.

Uuringu valim hõlmas 5 ja enama töötajaga firmasid, seega on tulemused esinduslikud antud firmade grupis.

Kommenteerides firmade tuntuse pingerida, tuleb kindlasti tähele panna asjaolu, et kahe esikolmikusse kuuluva firma, Ehitusmaailma ja Ehituse ABC kõrge tuntus toetub kindlasti ka asjaolule, et tegemist on kauplustekettidega, mis hõlmavad lisaks Tallinnale ka teisi Eesti linnasid.

Hetkel kuum