19. märts 2002 kell 10:46

Tallinn avab ehitus- ja maaregistri internetis kasutamiseks

Tallinn asutab interneti kaudu ligipääsetavad ehitise-, maa- ja planeeringute registrid, teatas Raepress.

Veebikeskkonna kaudu igale linlase kättesaadavad ning ristkasutust võimaldavad registrid muudavad ehitiste-, maa- ja planeeringutega seotud toimingud senisest oluliselt kiiremaks.

Tallinna ehitiseregister on avalikuks kasutamiseks mõeldud andmekogu, millest huvilised saavad erinevat teavet konkreetse ehitise kohta. Samuti pakub register ülevaadet ehitus- ka kasutusloa väljastamise ning ehitustegevuseks vajalike projekteerimistingimuste kohta.

Register annab ülevaate linna hoonestatusest, võimaldab paremini koostada planeeringuid, on abiks projekteerimise, ehitamise ja ehitustegevuse korraldamisel ning ehitusjärelevalve teostamisel.

Ehitusregistris oli möödunud aasta 5.detsembri seisuga registreeritud kokku 15 403 ehitist, millele oli välja antud ehituslubasid ja kasutuslubasid.

Maaregistrit on peetud 26 aastat paberkandjal ja viimased 6 aastat digitaalkujul. Järgmise etapina on vaja registri ristkasutuste võimaldamine teiste pealinna andmekogudega ning selle kättesaadavaks tegemine Tallinna veebilehekülje vahendusel, samuti sidumine Tallinna linna põhikaardiga.

Maaregistris on andmed 29 390 maaüksuse kohta, neist kinnistusametis kinnistatud on 18 781 ning Harju maakatastris registreeritud 23 631. Igal aastal lisandub umbes 3500 katastriüksust kinnisasjade jagamise, liitmise ja omandireformi menetluste käigus.

Tallinna planeeringute registri eesmärk on koondada, süstematiseerida ja anda avalikku kasutusse informatsioon pealinna haldusterritooriumi piirides algatatavate, algatatud ja kehtestatud planeeringute kohta.

Register loob eelduse planeeringute menetlemise tulemuslikumaks korraldamiseks, muutes menetlusprotsessi ülevaatlikumaks ning kontrollitavaks kõigis etappides.

Planeeringute registri käivitamise esimeses etapis kantakse registrisse käesolevaks ajaks kehtestatud planeeringute andmed, seejärel ühildatakse register Tallinna põhikaardiga ning maa- ja ehitiseregistriga.

Hetkel kuum