20. oktoober 2002 kell 22:00

Planeerimisega seonduvad mõisted

Kohaliku omavalituse poolt väljastatavad tingimused kinnisasja omanikule või isikule, kelle kasuks on seatud võõral maal ehitise omamist võimaldav asjaõigus, mis määravad arhitektuursed, ehituslikud ja muud projekteerimise lähteandmed ning isikud, kellega projekt tuleb kooskõlastada.

Eestis 1 : 10 000 asukohatäpsusele (tiheasustusaladel 1 : 5000) vastav aerofotomõõdistamise teel toodetav kaart. Kuni aastani 1998 trükiti ka 1 : 20 000 mõõtkavas vähendust paberkaardina (ingl k basic map). Vt ka baaskaart.

Territooriumi planeerimine, mis peab silmas planeeritava territooriumi planeerimist arvestavaid sotsiaalseid, majanduslikke, keskkondlikke ja kultuurilisi aspekte. Ruumiline planeerimine eeldab eri eluvaldkondade arengu prognooside sünteesi ja füüsilise ruumi funktsioonide määramist, lähtudes püstitatud visioonist, eesmärkidest, ülesannetest ja tegevuskavadest (ingl k spatial planning).

Strateegiline keskkonnamõju hindamine on planeeringuga kavandatavast tegevusest tuleneva võimaliku keskkonnamõju hindamine, mis viiakse läbi planeeringu koostamise käigus. Strateegiline keskkonnamõju hinnang avalikustatakse koos planeeringu avalikustamisega vastavalt planeerimis- ja ehitusseaduse nõuetele ja selle aruanne kuulub eraldi osana planeeringu juurde.

Allikad: planeerimis- ja ehitusseadus, Kaur Lass, AS Entec

Hetkel kuum