19. november 2002 kell 22:00

Puudused elektripaigaldises on sageli kasutajate põhjustatud

Sageli on tehtud ümberehitamisi ja täiendusi, sobitamata neid olemasolevaga. Väite illustreerimiseks toon allpool loetelu põhilistest puudustest, mis on ilmnenud korterite ja väikemajade elektripaigaldiste kontrollimisel.

Paljud kaasaegsed kodumasinad vajavad ühendamist kaitsejuhiga (maandusega). Sageli kasutatakse maandurina veetoru. Peale selle, et veetoru kasutamine maandurina on keelatud, on selline teguviis ka ohtlik.

Järjest enam asendatakse metalltorusid plasttorudega ja väga vähesed torutööde ettevõtted paigaldavad koos plasttorudega potentsiaaliühtlustusjuhte. Korterelamus võib selline teguviis ohustada nii tegijat ennast kui ka naabreid.

Suhteliselt ohutumaks võib lugeda kaitsejuhi ühendamist korrusekilbi N-klemmiga. Sellisel juhul on ohutuse eelduseks maja peakilbi nõuetekohane maandamine ja magistraalliinide seisukord ning ristlõige (alla 16ruutmillimeetrise alumiiniumi puhul pole nõuetekohasus tagatud).

Väikeelamus on kaitsejuht sageli ühendatud elektrikilbi N-klemmiga. Enamikku väikeelamuid toidetakse õhuliini kaudu. Kui mingil põhjusel peaks õhuliini N-juhe katkema, on kõigi kaitsejuhiga ühendatud kodumasinate korpused eluohtliku pinge all. Seetõttu tuleks koos kaitsejuhi kasutuselevõtmisega välja ehitada ka maja kordusmaandus.

Kordusmaandust saab lugeda tegutsevaks alles peale tema parameetrite kindlaksmääramist mõõtmiste abil.

Vale kaitseaparatuuri valik. Vanemates majades on kasutusel sulavkaitsmed. Elektriliste koormuste kasvades asendatakse väiksema rakendusvooluga kaitsmed suurematega, arvestamata seejuures juhtmete ristlõiget.

Kaitse on eeskätt juhtmestiku ülekoormamise tõkestamiseks ja seetõttu peab kaitseaparatuuri valikul lähtuma juhtmete ristlõikest.

Kaitsekontaktiga ja kaitsekontaktita pistikupesade üheaegne kasutamine samas ruumis.

Niisketes ruumides (vannitoad, saunad, keldrid) ja väljaspool maja kasutatakse mittepiisava kaitseastmega elektriseadmeid. Samuti on vajalik rikkevoolukaitselülitite kasutamine sellistel juhtudel.

Lisaks nimetatutele võib esineda mitmeid erinevaid puudusi, mille kindlakstegemine ja kõrvaldamine tavaisikust elektripaigaldise valdajale-kasutajale jõukohane pole. Seetõttu on otstarbekas enne elektripaigaldise tehnilise kontrolli tellimist lasta kontrollitav elektripaigaldis elektriala asjatundjal, veel parem elektritööde ettevõttel üle vaadata ja vajadusel korrastada.

Elektripaigaldis peab vastama vähemalt selle ehitamise ajal kehtinud nõuetele, olles samal ajal kasutamisel ohutu. Mida vanem on elektripaigaldis, seda raskem on leida tema ehitamise ajal kehtinud eeskirju. Seetõttu on lihtsam lähtuda ohutuse nõudest.

Seega võtab elektripaigaldise tehnilise kontrolli teostaja endale vastutuse elektripaigaldise nõuetekohasust ja ohutust hinnates.

Autor: Taan Tasane

Hetkel kuum