Peeter Raidla • 28. mai 2003 kell 11:15

Rahanduskomisjon tegi ettepaneku maksuintresside osas

Riigikogus läbis eile esimese lugemise eelnõu maksukorralduse seaduse muutmiseks maksuintresside osas.

Eelnõu kohaselt tunnistatakse alates 1. jaanuarist 2003 kehtetuks maksukorralduse seaduse 163. paragrahvi 2. lõige, mis kehtestas maksuintressid ajavahemikul jaanuarist 1994 kuni juulini 2002 tagasiulatuvalt.

Samas näeb eelnõu ette sama paragrahvi sama lõike täienduse järgmises sõnastuses:

'Enne käesoleva seaduse jõustumist kehtinud õigusaktidest tulenenud ja tähtpäevaks tasumata maksusummalt arvestatud intressi maksmisest ei teki maksukohustuslasel õigust nõuda riigilt kahju hüvitamist. Pärast 2002. aasta 5. novembrit maksuhalduri poolt esitatud intressinõuded käesoleva seaduse jõustumisele eelnenud ajavahemiku eest on kehtetud. Kõik muud kehtivad intressinõuded kuuluvad täitmisele.'

Eelnõu seletuskirjas vaadeldakse tsiteeritud sõnastust lausete kaupa.

1) Lauset 'Enne... hüvitamist.' kohaldatakse isikute suhtes, kes on intressid tasunud enne uue MKS jõustumist kehtinud õigusaktide alusel. Nende intresside tasumist ei loeta riigivastutuse seaduse ja enne selle jõustumist kehtinud kahju hüvitamise üldpõhimõtete alusel hüvitamisele kuuluvaks kahjuks, s.t eelnimetatud intresside tasumisest kahju hüvitamise nõudeid ei tulene.

2) Lause 'Pärast... on kehtestatud.' eesmärgiks on luua selgus isikute osas, kellele on intressinõue esitatud pärast Riigikohtu lahendit st. maksukorralduse seaduse § 163 lõike 2 (täna kehtivas redaktsioonis) alusel. Kuna nende intressinõuete õiguslik alus tuleb põhiseadusega kooskõlla viimiseks tunnistada alates jõustumisest (1.01.2003) kehtetuks, muutuvad kehtetuks ka sätte alusel antud haldusaktid. Eelnimetatud isikud intresse tasuma ei pea, tasutud intressid tagastatakse. Välistatakse ka ajavahemikus 5.11.2002 - 1.01.2003 esitatud võimalike intressinõuete kehtivus.

3) Lause 'Kõik... täitmisele.' puudutab isikuid, kelle suhtes on olemas kehtiv intressinõue (täitmiseks kohustuslik on kätte toimetatud haldusakt). Need isikud peavad intresse tasuma.

Seletuskirjas on selgitatud ka seaduseelnõu õiguslikku mõju erinevatele isikute gruppidele.

1. Isikud, kes on intressi tasunud ja kes:

a) ei ole intressinõuet vaidlustanud - kahju ei hüvitata ja intresse ei tagastata, riigivastutuse seadus ja kahju hüvitamise üldpõhimõtted välistavad kahju hüvitamise võimaluse;

b) on intressinõude vaidlustanud ja kelle asjas on olemas jõustunud kohtuotsus, mille edasikaebamise tähtaeg:

- on möödunud

kohtuotsus on jõus ja kuulub täitmisele. Kahju ei hüvitata ja intresse ei tagastata, riigivastutuse seadus välistab kahju hüvitamise võimaluse;

-ei ole möödunud

kui kohus otsustas enne MKS § 163 lõike 2 jõustumist intressinõude tühistada, ei saa maksuhaldur enam intresse nõuda. Pärast intressinõude tühistamist langeb maksmise õiguslik alus ära;

kui kohus otsustas pärast MKS § 163 lõike 2 jõustumist intressinõude jõusse jätta, siis isik saab nõuda selle tühistamist ja ka makstud intressi tagastamist;

c) on intressinõude õigeaegselt vaidlustanud ja vaidlus on pooleli

-saab nõuda intressinõude tühistamist ning põhiseadusevastaseks tunnistatud õigusaktide mittekohaldamist.

2. Isikud, kes ei ole intresse tasunud ja

a) kellele ei ole intressinõuet esitatud-

- maksuhalduril ei ole võimalik enam intressinõuet ka esitada ehk intresse uuesti määrata;

b) kes on intressinõude õigeaegselt vaidlustanud

-kui protsess käib, peab kohus intressinõude tühistama ja intressi tasuma ei pea,

intressi ei tule tasuda ka vaidluse kestel, kui haldusakti täitmine on peatatud;

c) kes ei ole intressinõuet vaidlustanud

-kui intressinõue on jõustunud, kuid täitmata, tuleb see vaatamata õigusvastasusele täita.

3. Eraldi on vaadeldavad isikute grupid, mis tekkisid Riigikohtu 5. 11. 2002 otsuse järel:

1. Maksuamet tunnistas intressinõude kehtetuks ja:

a) taastas selle pärast MKS § 163 lõike 2 jõustumist (1.01.2003)

- § 163 lõike 2 alusel esitatud nõuded on kehtetud;

b) seda ei taastanud

- uuesti intresse enam määrata ei saa.

2. Maksuamet ei tunnistanud ettekirjutust kehtetuks -

- kui isik ei ole intressinõuet õigeaegselt vaidlustanud ja haldusakti täitmist ei ole halduskohtumenetluses või vaidemenetluses peatatud, tuleb kehtivat ettekirjutust täita. Tasumise korral kahju hüvitamist nõuda ei saa.

Hetkel kuum