29. mai 2003 kell 13:51

ELF pöördus valitsusorganite poole

Eestimaa Looduse Fond (ELF) pöördus Riigikogu, Vabariigi Valitsuse ja Keskkonnaministeeriumi poole, et tagada jätkusuutlik metsandus.

Seadusandlus

ELFi arvates peaks läbi vaatama metsandust puudutava seadusandluse ja viia sisse vajalikud muudatused eesmärgiga tagada pikaajaline jätkusuutlik metsade majandamine. Raie keelatud kohas, ajal või õigustamata isiku poolt lugeda igal juhul loodusele kahju tekitamiseks ja sellega kaasnevalt nõuda sisse looduskeskkonnale tekitatud kahju. Kui see pole nimetatud loogika kohaselt võimalik, näha ette trahvimise võimalus võrdeliselt metsamaterjalide maksumusega, näiteks oleks trahv ebaseadusliku raie eest vähemalt kümnekordne metsamaterjalide maksumus. Seadusega tuleb tagada metsade majandamise vastavus territoriaalsetele planeeringutele, mis kehtestaks konkreetsetest piirkondlikest tingimustest tulenevad metsade majandamisele esitatud tingimused, sealhulgas maksimaalsed raiemahud.

Maksustamine

Vaadata läbi metsandusega seotud maksupoliitika eesmärgiga tagada metsaomanike õiglane maksustamine, mis võtaks arvesse metsakasvatuse perioodi pikaajalisust ning enne ja pärast tulu saamist tehtud kulutusi.

Metsainfosüsteem

Astuda samme toimiva metsainfosüsteemi kiireks käivitamiseks eesmärgiga saada ülevaade metsas toimuvast ning luua võimalused puiduga teostatavate tehingute kontrollimiseks tehingute toimumise ajal. Ühe esimese asjana tuleb lähiajal käivitada operatiivne metsaregister, millesse on kantud kõik korraldatud metsamaad koos omandisuhete ning planeeritud majandustegevuste, eriti raietega. Raiet enne ei alustata kui metsateatisel esitatud andmed on viidud registrisse.Raie vastavust seadustele peab olema võimalik üle interneti koha peal kontrollida. Metsaregister on seotud kaardiga, mille jaoks on hea ning toimiv analoogia maakatastri näol olemas.

Metsamasinad

Metsaveoautod ning metsatraktorid tuleb varustada GPS jälgimissüsteemiga, sarnaselt kaugsõidu veoautodega. See oleks signaal pankadele ja liisingfirmadele, kes peaksid võimaldama kallitele metsamasinatele maksepuhkusi analoogselt põllumajandusmasinatega. Soodustada tuleb loodushoidlike ja inimmahukate metsa ülestöötamise tehnoloogiate kasutamist (hobuveokid, vintsid jms).Illegaalselt raielt tabatud tehnika arestimine ja konfiskeerimineEbaseadusliku raie sooritanud metsmasinad tuleb arestida ning suuremate rikkumiste puhul tuleb rakendada konfiskeerimist.

Hetkel kuum