23. oktoober 2003 kell 22:00

Liit panustab inimeste õpivõimalustesse

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt rakendatavatest tugimeetmetest on kõige otsesemalt suunatud inimressursi arendamisele Koolituse Programm, mis saab olema kaasfinantseeritav Euroopa Liidu poolt Euroopa Sotsiaalfondist (ESF). 2004. aastast käivituv Koolituse Programm töötati välja seniste koolitustoetuse ning töötajate ümberõppe ja täiendkoolituse toetuse programmide liitmise teel, võttes aluseks RAKi ning Eesti väike- ja keskmise suurusega ettevõtete arendamisele suunatud riikliku poliitika ?Ettevõtlik Eesti?.

Programmi eesmärk on toetada ettevõtjate investeeringuid nii juhtide kui ka oskustööliste koolitusse, suurendamaks töötajate tootlikkuse tõusu ning soodustamaks ettevõtjate konkurentsivõime kasvu. Programm stimuleerib ettevõtjaid tegelema inimressursi arendamisega senisest sihipärasemalt ja arvestades tööjõuvajadusi pikemas perspektiivis.

Koolituse Programmi raames saavad toetust taotleda Eestis registreeritud äriühingud või füüsilisest isikust ettevõtjad ning ettevõtjate ühendused (kojad, erialaliidud vms ühendused, mille liikmeteks on ettevõtjad). Eelistatakse ekspordi arendamisele suunatud, innovaatilisi, uute töökohtade loomisega seotud või kõrge tööpuudusega piirkondades rakendatavaid projekte. Programmi raames ei toetata sellistele tegevusvaldkondadele suunatud projekte nagu põllumajandus, jahindus, kalandus, metsamajandus, alkoholi- ja tubakatööstus, finantsvahendus ja -teenused jne.

Üldise töö- ja juhtimisalase koolituse puhul on toetuse maksimaalmäär suurettevõtetele 50%, väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele 70% abikõlbulikest kuludest. Kitsa tööalase koolituse puhul on vastavad toetusmäärad 25% ja 35%.

Taotleja esitab taotluse toetuse saamiseks EASile enne koolituse algust või koolitusprojekti käivitumist, toetus makstakse välja pärast koolituse lõppemist.

Autor: Anu-Maaja Pallok

Hetkel kuum