26. oktoober 2003 kell 22:00

Tulemuslik projektijuhtimine eeldab terviklikku visiooni

Terviknägemuse tekkimine on oluline, et ei tekiks vastuolusid projekti erinevates aspektides ning ebakõlasid projektgrupi liikmete tööülesannete vahel. Visiooni loomine ei tohiks jääda pelgalt projektijuhi ülesandeks, kindlasti tuleks nägemuse kujundamisse kaasata väga erineva vaatenurgaga inimesi, et vältida üheülbalise lähenemise teket.

Projekti arengut võib laias laastus määratleda kui kolmeosalist protsessi:

- inkubatsiooniperiood- sisuline areng- tulemusteni jõudmine.

Projekti käivitumisele eelnev nn inkubatsiooniperiood on tegelikult projekti õnnestumise seisukohalt määrava tähtsusega. Samas on tegemist peidetud perioodiga, mis tähendab, et erinevad varjatud aspektid ei ilmne. Projektijuhi jaoks on see kõige kriitilisem lõik kogu protsessis, mida võib võrrelda vaid kolmanda osa lõpuga ehk tulemusteni jõudmisega.

Ehkki projektijuht peab arvesse võtma erinevaid lähenemisi, ei saa ta projektgrupi eduka toimimise eeldusel jätta tähelepanuta oma isiklikku vaatenurka. Arvamuste paljusus on siiski vaid eeldus eduka projekti arenguks, ent konsensusele jõudmata võib tekkida vastuoluline olukord, kus projektiliikmed töötavad erinevat strateegiat silmas pidades koguni üksteisele vastu.

Eeldusel, et projekt on konsolideeritud ettevõtte suuremasse taustsüsteemi, tuleb arvesse võtta nimetatud taustsüsteemi erinevate osiste koostööd, toimemehhanisme ning nendevahelisi seoseid. Seoste nõrkuse tulemusena tekib kogu protsessis vasturääkivus, mis võib eduka protsessi paisata kaosesse või hävitada täielikult.

Projekti kui tervikliku protsessi nägemisele lisandub ka teine dimensioon. Ehkki tervikliku nägemuse olemasolu on vältimatu eeldus, lasub projektijuhil siiski ka kohustus märgata olulisi nüansse. Protsessi erinevate osiste ning nendevaheliste seoste tähele panemata jätmine avaldub alles protsessi kolmandas osas.

Partnerluse rakendamine projektrühmas on kahtlemata õnnestumise seisukohalt määrava tähendusega. Siiski ei saa märkama jätta partnerlusest tulenevaid miinuseid, ehkki autoritaarsel juhtimisel avalduvad need hoopis teisel kujul ning teisel tasandil.

Partnerlus kui juhtimise vorm loob projektgrupi tasandil enneolematu sünergia efekti, ent põhjustab ka visioonist tulenevaid lahkhelisid, mis on eduka projekti puhul vältimatu. Lahkhelide lahendamisel on oluline välja selgitada nende põhjus ja olemus ning selle mõju projekti tulemusjuhtimisele. Tulemuslikkuse seisukohalt võivad erimeelsused kuni teatud etapini luua loomingulise ning protsesse kiirendava efekti, ent kui lahkhelid ületavad kriitilise massi, tekivad probleemid, mis paiskavad kogu protsessi kaosesse. Loomingulisuse asemel käivituvad destruktiivsed jõud, mis võivad avaldada hävitavat mõju mitte ainult projektile endale, vaid ka kogu taustsüsteemi hõlmavale visioonile.

Autor: Anneli Tõnis

Hetkel kuum