Liis Kängsepp • 28. oktoober 2003 kell 8:51

Raepress: Magistraalteede areng vajab riigi ja EL fondide osalust

Homme arutab Tallinna linnavalitsus eelnõu, mis kohustab taotlema EL kaasfinantseerimist sadamaid ühendavate magistraalide rajamiseks.

Linnavalitsuse istungil arutatakse määruse eelnõu 'Tallinna magistraaltänavavõrgu arengukava 2003-2010', mis kohustab lisaks linnaeelarvelistele vahenditele, taotlema Euroopa Liidu kaasfinantseerimist sadamaid ühendavate magistraalide rajamiseks, suurendama riigi osalust pealinna tänavate ehitamisel ja määrab objektid, kus teedeehitusel kasutatakse avaliku ja erasektori koostööd.

Arengukava lähtub Tallinna üldplaneeringust ja koosneb liikluskorralduse seisukohalt olulistest objektidest, mis võimaldavad Narva mnt. ja Pärnu mnt. ümbersõiduteede rajamisega vähendada kesklinna tänavate liikluskoormust.

Põhiliselt Tallinna sadamate maismaaühenduse rajamisega seonduvad tee-ehitusobjektid on kavandatud realiseerida Euroopa Liidu liitumiseelse struktuuripoliitika instrumendi ISPA kaasfinantseerimisel.

Teise olulise osa magistraalvõrgu arengukavast hõlmavad objektid, mis on planeeritud realiseerida era- ja avaliku sektori (EAS) koostöö põhimõtete alusel.

'EAS eeliseks on avaliku sektori võimalus erasektori poolt rajatud tee-ehitusobjekti kohe kasutama hakata,' ütles abilinnapea Jüri Ratas. Avalik sektor tasub erasektorile ehitise kasutamise eest osade kaupa kokkulepitud ajavahemiku vältel. EAS põhimõtteid on viimase 10 aasta vältel Euroopa Liidu liikmesriikides aktiivselt ning edukalt rakendatud. Tallinnas plaanitakse avaliku ja erasektori koostöös rajada Haabersti mitmetasandiline ristmik.

Kolmandaks kohustab arengukava Tallinna linnavalitsust taotlema linna teedevõrgu arenduseks riigieelarvelisi vahendeid lähtudes Teeseadusest ja selle alusel koostatud õigusaktidest. Viimastel aastatel on riigieelarvest eraldatud Tallinna teedevõrgu arenduseks vahendeid kokku 9,99 miljonit krooni sh. 1999. aastal - 8,36 miljonit ja 2003. aastal 1,63 miljonit, mis on pealinna teedevõrgu arendamiseks ilmselt ebapiisav.

Arengukava koostamise üheks oluliseks eesmärgiks oligi leida lisaks linnaeelarvele ka teisi vahendeid linnatänavate ehitamise rahastamiseks.

Hetkel kuum