Kadi Heinsalu • 17. november 2003 kell 11:37

Rahvaliit tahab muuta koalitsioonilepingut

Rahvaliit esitab koalitsioonipartneritele avalduse riigieelarve ja haldusreformi kooskõlla viimiseks koalitsioonilepinguga.

Rahvaliit esitab täna koalitsioonipartneritele avalduse, kus käsitletakse kaht teemat. Need on riigieelarve eelnõu ja regionaalhalduse reform ning nende kooskõla koalitsioonilepinguga.

Avalduse tekst on järgmine:

Eestimaa Rahvaliit, arutanud koalitsioonilepingu täitmise võimalusi 2004. aasta riigieelarve eelnõu alusel, on jõudnud järeldusele, et eelnõu on vastuolus koalitsioonilepingus sätestatud põhimõttega, et Eesti jätkusuutliku arengu aluseks on üleminek teadmiste- ja innovatsioonipõhisele arengule, mis eeldab eesti keele ja kultuuri, eestikeelse hariduse ja teaduse väärtustamist ning nende arenguks vajalike vahendite tagamist. Eestimaa Rahvaliit juhtis juba koalitsioonikõnelustel tähelepanu asjaolule, et koalitsioonileppe fiskaalne alus on läbi mõtlemata ning on vaja täiendavaid ressursse, et kaasrahastada Euroopa Liidust tulevaid investeeringuid ja aidata kaasa sotsiaalse kihistatuse vähendamisele.

Koalitsioonileping sätestab, et meie poliitika on suunatud Eesti rahva elujõu taastamisele ja suurendamisele, et tagada Eesti kui rahvusriigi tugevnemine. Paraku me peame täna tõdema, et 2004. aasta eelarve ja Vanemahüvituse seaduse eelnõu neid eesmärke vajalikul määral ei täida ja praegusel kujul pole leidnud toetust meie erakonnale mandaadi andnud valijate hulgas.

Nende seaduseelnõude praegu esitatud kujul vastuvõtmine jätab lahendamata terve rea olulisi probleeme, riivab suurema osa ühiskonna õiglustunnet, suurendab sotsiaalset kihistumist ja ei vasta valdava osa Eesti ühiskondlike organisatsioonide ja erakondade allkirjastatud ühiskondliku kokkuleppe põhimõtetele.

Sellest lähtuvalt teeb Eestimaa Rahvaliit ettepaneku koalitsioonileping ümber vaadata järgmistes punktides:

· lükata edasi tulumaksumäära alandamine 24 protsendini ja· sätesteda vanemahüvitise ülemmääraks kolmekordne vanemahüvitise alammäär (2004. aastal 6600 krooni).

Nii vabanevate vahendite arvelt teeme ettepaneku:

· tõsta oluliselt lastetoetusi, sealhulgas esimese lapse toetus kahekordseks;· suurendada toimetulekupiiri 500 kroonilt 800 kroonile;· tagada haridus- ja kultuuritöötajatele 12-protsendine palgatõus;· suurendada riiklikku koolitustellimust kõrgkoolidele 60 miljoni krooni võrra;· suurendada eraldisi Päästeametile ja kiirabile 40 miljoni krooni võrra;· suurendada avalik-õigusliku ringhäälingu investeeringuid 20 miljoni krooni võrra;· suurendada riikliku sakraalehitiste programmi assigneeringuid pühakodade restaureerimiseks 15 miljoni krooni võrra.Lisaks peame õigeks tõsta 1. jaanuarist keskmist vanaduspensioni 100 krooni võrra, kasutades selleks riikliku pensionikassa 1,7 miljardi krooni suurust jääki.

Koalitsioonileppes fikseeritud eesmärki kujundada omavalitsused sõltumatuks ja tugevaks partneriks riigile ei ole soovitud täitma asuda.

Rahvaliidu ettevalmistatud ja kohalike omavalitsuste liitude heakskiidetud haldusreformi kava elluviimine tähendakski koalitsioonilepingus fikseeritud maakondliku juhtimistasandi korrastamist ja tõhususe suurendamist, et kindlustada maakondade tasakaalustatud areng. Selleks, et saavutada koalitsioonileppes ette nähtud eesmärki anda praegu maavalitsuste täidetavad omavalitsuslikud funktsioonid üle omavalitsustele ja korrastada seeläbi riigi maakondlikku juhtimistasandit ning suurendada selle tõhusust, on vajalik anda kohalike omavalitsuste liitudele avalik-õigusliku juriidilise isiku õigused koos nende poolt valitavale omavalitsusliidu esimehele maavanema staatuse üleandmisega. Siis on võimalik praegune maavanema riikliku kontrolli funktsioon üle anda siseministeeriumi haldusalas olevale ametiisikule.

Eelnevast võib järeldada, et praegu on kahjuks mindud koalitsioonilepingu üksikute punktide valikulisele täitmisele. Koalitsioonilepingu edukaks täitmiseks peab Eestimaa Rahvaliit vajalikuks järjestada lepingu eesmärgid lähtuvalt riigieelarve võimalustest ja Eesti ühiskonnas esile kerkinud sotsiaalsete probleemide valulisusest.

Hetkel kuum