18. november 2003 kell 22:00

Juhatuse liige ei pea töötusmaksu maksma

Äripäevas väidetakse, et maksuametnikud võivad erinevalt tõlgendada juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikme tasudelt töötuskindlustusmakse kinnipidamise kohustust või selle puudumist, kuna seadus seda võimaldavat. See on eksitav, nagu ka Heli Raidve soovitus töötuskindlustusmakseid tasuda.

Töötuskindlustuse seaduse kohaselt ei ole juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige kindlustatu töötuskindlustuse seaduse mõttes (§ 3 lg 2 p 2). Seadusandja mõtet toetab ka maksuameti otseste maksude talituse juhataja Dmitri Jegorovi poolt väljendatu. Segadus võib olla tingitud sättest (§ 40 lg 1), kus on loetletud töötuskindlustuse makse objektid, sh et makset makstakse füüsilisele isikule töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku lepingu alusel makstud tasudelt, välja arvatud juhul, kui tasu saav isik on kantud äriregistrisse või registreeritud elukohajärgses maksuameti kohalikus asutuses füüsilisest isikust ettevõtjana ja tasu on saaja ettevõtlustulu.

Juhatuse liikme leping on olemuselt käsundusleping, millele kohaldatakse võlaõigusseaduses sätestatut. Juhatuse liikme lepingujärgselt saadud tasudelt töötuskindlustusmakset ei maksta. Seaduseandja on meelega kasutanud erinevaid väljendeid, sest need on kaks omaette sätet. Grammatilisele tõlgendamisele süstemaatilise tõlgendamisega tuge andes võib järeldada, et tegemist on üldossa ja eriossa jäävate sätetega.

Seadus on ülesehitatud põhimõttel ?üldiselt üksikule?. Kui üldosas on kindlustatute ringist välja jäetud juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige, ei ole selle kohta eriosas midagi täpsustavat öelda. 2001. aastal Riigikogus menetluses olnud töötuskindlustuse seaduse seletuskirjast nähtub, et juriidilise isiku juht- või kontrollorgani liikmed välistati kindlustatud isikute ringist põhjendusega, et neil puudub töölepinguline suhe. Palgatulude eristamine omabki tähendust töötuskindlustusmakse arvutamise korral.

Nt juhatuse liikmega on sõlmitud tööleping, mille raames makstakse talle palka finantsdirektori ülesannete täitmise eest. Samas on tal ka leping juhatuse liikmete ülesannete täitmiseks, mille eest makstakse eraldi tasu. Esimesel juhul on tegemist palgatulu ja teisel juhul juhtimis- või kontrollorgani liikme tasuga. Töötuskindlustus kui sundkindlustus ei erine sisult tavalisest kindlustusest, ainsaks erinevuseks on maksete kohustuslikkus ning mittetasumisele järgnevad sanktsioonid. Erinevalt maksust on töötuskindlustusmakse otseselt seotud vastutasuga kindlustatu suhtes, sest kindlustatul tekivad varalised õigused kindlustusmakse saaja, töötukassa, suhtes.

Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele kindlustusmakse maksmisel vastuhüve ei ole. Juhatuse liikme lepinguga annab töötuks jäämise puhuks rahalistes tagatistes kokku leppida. Töötuskindlustus on lihtsalt üks sotsiaaltagatisi töötuse korral.

Autor: Annika Timusk

Hetkel kuum