Heidit Kaio • 21. november 2003 kell 8:27

Reformierakond toetab Partsi maksukompromissi

Homsel Reformierakonna volikogul kannab Siim Kallas ette kirja Juhan Partsile.

Järgneb Reformierkaonna kiri:

Eesti Reformierakond kinnitab oma jätkuvat tahet ja valmisolekut täita kolme erakonna poolt koalitsioonilepingus ühiselt aastateks 2003-2007 võetud kohustusi, mis on suunatud parema Eesti ülesehitamisele.

Käsitleme seda lepingut kokkuleppe ja kompromissina kolme koalitsioonierakonna valijate vahel. Oleme valmis konstruktiivselt arutama Teie ettepanekuid, mis jäävad kehtiva lepingu piiresse. Edastame siinkohal arutusele pakutud eelnõu kohta oma seisukohad.

1. Arvestades tulevaste emade 1. jaanuariga 2004 seotud õigustatud ootusi ja Eesti tänast rahvastikuseisundit peab Reformierakond esmatähtsaks Vanemahüvitise seaduse eelnõu vastuvõtmist seadusena selle lõpphääletuseks esitatud kujul. Eelnevast tulenevalt oleme valmis arutama Teie poolt pakutud tulumaksureformi elluviimise ajakava muutmist.

2. Peame õigeks käsitleda tulumaksureformi tänast kava kui kolmepoolset terviklikku kokkulepet maksumäära alandamise ja maksuvaba miinimumi tõstmise kohta. Oleme valmis arutlema Teie poolt pakutud kogu maksureformi elluviimise aja pikendamise üle kolmelt aastalt neljani järgmise tegevuskava alusel:

2004. aastast tõuseb tulumaksuvaba miinimum 1300 kroonini ja tulumaksu määr langeb 25%ni;

2005. aastast tõuseb tulumaksuvaba miinimum 1500 kroonini ja tulumaksu määr alaneb 23%ni;2006. aastast tõuseb tulumaksuvaba miinimum 1700 kroonini ja tulumaksu määr alaneb 21%ni.2007. aastast tõuseb tulumaksuvaba miinimum 2000 kroonini ja tulumaksu määr alaneb 20%ni.Peame oluliseks, et maksumuudatused seadustatakse 2003. aasta jooksul, et tugevdada õigluskindlust ja luua selge seadusandlik raamistik eelarvestrateegiale aastateks 2005-2007.

3. Reformierakonna ministrid on teinud oma haldusalades ära suure töö, et riigivalitsemine toimuks mõistlikumalt ja säästlikumalt. Sealhulgas selle nimel, et inimestele täiendavad 2 miljardit krooni kätte jättev ja majandusarengut ergutav tulumaksureform oleks võimalik ellu viia. Kui erakonnad jõuavad kokkuleppele maksureformi läbiviimise uues kavas (nagu esitatud punktis 2), soovime vabanevate eelarvevahendite arvelt 2004. aastal täiendavalt rahastada järgmisi elualasid:

a)teehoid, sh lisaeraldis kohalikele teedele - 200 miljonit krooni;

b) sünnitoetuse tõus kuni 5000 kroonini - 30 miljonit krooni;

c) tehnoloogia ja innovatsiooni arendamiseks ning regionaalsete ettevõtlusprogrammide toetamiseks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele - 50 miljonit krooni;

d) riiklikeks kultuuriinvesteeringuteks (RIP) Kultuuriministeeriumile - 40 miljonit krooni;

e) meetmete väljatöötamiseks eesti keele õppe taseme tõstmiseks ja eestikeelse õppe võimaldamiseks muukeelses formaalharidussüsteemis - 20 miljonit krooni;

f) elamumajanduse riikliku arengukava kuni 2007 aastani täitmiseks sundüürnike ja korteriühistute toetamiseks Sihtasutusele Kredex- 40 miljonit krooni;

g) Eesti Rahva Muuseumile - 15 miljonit krooni;

h) lisadotatsioonideks ühistranspordile maakondlike bussiliinide toetamiseks - 15 miljonit krooni;

i) investeeringuteks laste- ja noorte spordi- ja mänguväljakute väljaehitamiseks - 15 miljonit krooni;

j) infotehnoloogia arendustegevuseks - 25 miljonit krooni.

Kehtiva koalitsioonileppe kiitis heaks Reformierakonna volikogu. Lõpliku seisukoha Teie esitatud kokkuleppe eelnõu suhtes võtab laupäeval, 22. novembril samuti erakonna volikogu.

Hetkel kuum